Bevar Skrammellegepladsen - Verdens første Byggelegeplads

Skrammellegepladsen er en selvejende institution, som består af et fritidshjem og en fritidsklub. En fri og integreret institution, hvor der er højt til loftet og plads til at være barn. Med volde, haver og selvbyggede huse. Her er kreativitet, nærvær og plads til fordybelse og forskellighed. Skrammellegepladsen er 71 år og helt unik - idet at det er verdens første byggelegeplads og blev i 1996 optaget i den danske kulturkanon. Men med kommunens seneste forslag på fritidsområdet, forudser vi at det kan blive slut med denne kulturinstitution - og kilde til et rigt børneliv.

Den 11. juni indstillede Københavns Kommunes Børne- og Ungeudvalg at Fremtidens Fritidstilbud skal ændres således:

  • Der indføres en enstrenget ledelsesmodel dvs. der skal være én overordnet leder for hele fritidssektoren.
  • Der skal ske rationaliseringer således, at børn i 6-10 års alderen samles på de institutioner, der er placeret tættest på skolen. Klubbørn fra 11-14 år samles også, i såkaldte Fritidscentre.
  • Endvidere opstilles en række pejlemærker. Det vigtigste af dem alle byder, at hver institution iflg. forvaltningen må have indskrevet minimum 112 børn for at være økonomisk rentabel.

Denne beslutning har en række vidtgående konsekvenser for den eksisterende struktur på fritidsområdet, fordi det vil betyde, at mange af Kommunens børn skal skifte institution. For Skrammellegepladsens vedkommende betyder det, at vi ikke kan blive ved med, at være en integreret institution for både fritidshjems- og klubbørn. Forvaltningen har bebudet, at vi skal blive et fritidscenter og derved lukke for fritidshjemmet.

Vi undrer os over

  • Hvordan at kommunen vil løse opgaven med den enstregede ledelsesmodel for både de selvejende og kommunale tilbud, da det selvejende område KUN har driftsoverenskomst med Børne- og Ungdomsforvaltningen og dermed har en egen autonomi og selvbestemmelse på en lang række punkter.
  • At kommunen har bebudet at Skrammellegepladsen skal omdannes til Fritidscenter og ikke, hvad der ville være mere oplagt, fritidshjem, i det at institutionen ligger lige så tæt på skolen (Lundehusskolen), som to af de øvrige tilhørende fritidshjem.
  • At man vil risikere at sætte et stykke kulturhistorie overstyr, ved at omdanne Skrammellegepladsen til et Fritidscenter, da markant længere skoledage for børn i denne aldersgruppe, lægger op til at flere vil fravælge Fritidscentrene, fordi mange har fritidsaktiviteter de går til om eftermiddagen. Man må derfor formode, at det kan blive svært at leve op til målsætningen om minimum 112 indmeldte og økonomisk rentabilitet.

Vores bekymring bygger på følgende:

  • Vores børns hverdag bliver i det næste skoleår væsentligt ændret pga. skolereformen, hvilket allerede skaber utryghed, hvis man oven i købet ændrer strukturen for fritidstilbuddene, vil det skabe endnu mere utryghed og vil være mere end de svageste elever vil kunne kapere.
  • Mange forældre har tilkendegivet at de har valgt Lundehusskolen, fordi de kan få deres børn på et unikt fritidshjem som Skrammellegepladsen. Ved at lukke for fritidshjemmet på Skrammellegepladsen, vil mange forældre fravælge Lundehusskolen og i stedet vælge privatskole. Vores område er i forvejen præget af, at folkeskolen dvs. Lundehusskolen fravælges af de ressourcestærke forældre, hvilket har en negativ effekt på skolens, samt Københavns Kommunes ønske om en bred mangfoldighed i folkeskolen; men ved at have et tilbud som Skrammellegepladsen, vælger disse forældre at give folkeskolen en chance.
  • Forslaget indebærer, at fritidstilbuddene skal skilles ad, så fritidshjem og klub ikke længere bliver et integreret tilbud. Imidlertid viser erfaringen, at mange fritidshjems børn fortsætter i klub samme sted, men hvis de skal skifte fra et fritidshjem ét sted til en klub et andet sted er der frafald, hvilket er i modstrid med ønsket om at styrke tilbuddene på mellemtrinet, så disse børn kan holdes væk fra gaden – men det opnås ikke ved at gøre overgang fra fritidshjem til fritidsklub(-center) mere markant end nu.
  • Vi er også bekymrede for, at den mangfoldighed, som kendetegner fritidstilbuddene i Københavns Kommune, vil forsvinde med den enstrengede model.

Vi har derfor sendt et åbent brev til politikerne, hvor vi opfordrer til at handleplanen genovervejes og de i stedet går i dialog med forældrene inden forslaget blivet sendt i høring d. 28. august.

Du kan støtte vores sag ved at tilkendegive din opbakning med en underskrift.

Mange hilsner

Forældre til børn på Skrammellegepladsen