Bevar ordningen for hjemmepasning i Egedal, samt det nuværende tilskudsniveau.

Dagtilbudsloven giver kommunerne mulighed for, at lade forældre vælge økonomisk tilskud til at passe eget barn hjemme i op til et år, i stedet for en plads i institution. Tilskuddet i Egedal kommune er pt. på brutto 6523 kr. om måneden (bemærk at man ikke må have anden indtægt i tilskudsperioden); et stykke under de ca. 8600 kr. om måneden, som en vuggestueplads koster kommunen. Tilskudsordningen er en billigere pasningsmulighed for kommunen; der er heller ikke udgifter til bygninger, sygdom blandt personale, fripladstilskud osv. 

Derfor kan det undre at kommunalbestyrelsen i Egedal, som del af budgetforliget for 2019, har valgt at halvere tilskuddet i en blind spareøvelse. Man må se det som et muligt skridt mod at sløjfe ordningen helt, da en halvering vil have den logiske konsekvens, at færre forældre ser det muligt, at få økonomien til at hænge sammen med et månedligt tilskud på ca. 3300 kr. som eneste indtægt. Paradoksalt ender denne halvering af tilskuddet med en udgift, fremfor en reel besparelse, da kommunen i stedet må betale for en institutionsplads til de børn, der ikke længere hjemmepasses.

At give det lille barn en tryg og kærlig start på livet, ved at lade barnet blive passet af sine primære omsorgspersoner, giver den bedste mening. Hjemmepasning har utrolig stor værdi, ikke bare for det enkelte barns udvikling og trivsel, men for hele familiens trivsel. Det kan lette starten for børn, der har brug for at være hjemme lidt længere, for at blive klædt på til institutionslivet, ved sygdom, eller ved behovet for et knap så hektisk familieliv. Det giver ro i hverdagen mens barnet er mindst og mest sårbart, og hvor familier ofte oplever at være mest pressede.

At skære ned netop her giver ingen mening; det er en "billig" investering som kommer mange gange igen, og som endda kan tiltrække ny borgere til kommunen.

Det er ærgerligt, at kommunen ikke ser potentialet i denne ordning, og benytter muligheden for at skabe en visionær børne- og familiepolitik, der lader det være op til den enkelte familie selv at vælge hvilken start på livet deres barn skal have. Det vil endda være besparende for den kommunale pengekasse!

Vi ønsker at bevare denne pasningsmulighed i Egedal kommune OG bevare det nuværende tilskudsniveau, da det er afgørende for at det faktisk er en mulighed at vælge.

Vis din støtte og skriv under. I fællesskab kan vi forhåbentlig gøre en forskel.

Venlig hilsen: Jonas Folke Sundberg, Sacha Elmegaard Sundberg, Rie Munch Andersen, Nikolaj Overballe, Michael Juul-Mortensen, Maria Juul-Mortensen, Tue Gunnar Bakholdt Christensen, Lisbeth Bakholdt Christensen, Linette Lisbeth Abildskov Breinholm, Morten Breinholm, Nastásja Lunheim, Uli Weltersbach, Flemming Schmidt, Rikke Charlotte Schmidt, Christian Mau Rose og Anette Vedel Bach.  

 

Dagtilbudsloven: 

Kapitel 16 Tilskud til pasning af egne børn

§ 86. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, eller § 21, stk. 2 og 3, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe. § 87. Det er en betingelse for at få tilskud til pasning af egne børn, at ansøgeren 1) ikke samtidig modtager offentlig overførelsesindkomst eller har en arbejdsindtægt og 2) har opholdt sig her i landet i 7 ud af de seneste 8 år. Stk. 2. Kravet om ophold efter stk. 1, nr. 2, gælder ikke for EU/EØSborgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen. § 88. Tilskud til pasning af egne børn kan gives fra det tidspunkt, hvor barnet kan tilbydes en plads i et dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, eller § 21, stk. 2 og 3. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. Stk. 2. Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. Stk. 3. Tilskuddet kan gives for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumsperiode. § 89. Kommunalbestyrelsen fastsætter tilskud til pasning af egne børn. Tilskud til pasning af egne børn fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Stk. 2. Tilskuddet kan højst udgøre 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. § 90. Kommunalbestyrelsen skal oplyse forældrene om retningslinjerne for optagelse i dagtilbud efter tilskudsperiodens udløb og ved afbrydelse af den aftalte tilskudsperiode. § 91. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældrene ikke kan få tilskud til pasning af egne børn efter § 86, hvis kommunalbestyrelsen i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger efter § 52 i lov om social service anser det for nødvendigt, at et barn er optaget i et dagtilbud.      


Anette Vedel Bach - Bevar tilskud til hjemmepasning i Egedal    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Anette Vedel Bach - Bevar tilskud til hjemmepasning i Egedal tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...