bevar-tange-soe

Støt kampen for at bevare Tange Sø.....også din underskrift gør en forskel!

Støt demokratiet og borgerindflydelsen i den klassiske David mod Goliat duel!

Baggrund

I forlængelse af et projekt til såkaldt "naturgenopretning" for Gudenåen, har COWI udarbejdet to nye forslag til forbedring af Gudenåens passage, af hensyn til nye EU-direktiver.
Bl.a. foreslås Tange Sø tømt.

 

Danmarks Naturfredningsforening(!) - har bedt COWI udarbejde to nye modeller, model 10 og 11, hvoraf kun model 10 lever op til EU's Vandrammedirektiv - som nu er indarbejdet i dansk miljølovgivning. Begge forslag indebærer, at Tangeværkets drift - miljøvenlig(!) elproduktion ved vandkraft - gøres urentabel.

Model 10 består af en restaurering af Gudenåen til det oprindelige forløb, hvilket betyder, at Tange Sø skal tømmes for vand. Til gengæld reetableres 13 kilometer af Gudenåen, på bekostning af den nuværende sø og natur.

Model 11 består af en ny Gudenå-dal, der graves langs Tange Søs østlige bred.

De to nye forslag koster henholdsvis 105 og 145 millioner kroner

Model 10 vil koste 145 millioner kroner mod  105 millioner kroner for model 11. Hovedparten af udgifterne vil gå til håndtering af 2-3 millioner kubikmeter slam, der gennem årene er bundfældet i søen.

Folketinget træffer en beslutning i sagen, når resultatet af de kommende vandplaner for hele Danmark foreligger.
Naturstyrelsen oplyser, at forslag til vandområdeplaner for anden planperiode (2015-2021) vil blive udsendt i 6 måneders offentlig høring i løbet af december 2014.

 

En tømning af søen vil være et stort tab for området. Derfor arbejder lokale kræfter ihærdigt og dedikeret for en bevaring af søen.

 

Søens rekreative og naturmæssige værdi

  • Ca. 5-7.000 kanoturister overnatter hvert år. Dertil kommer de sejlere, der ikke overnatter, men passerer gennem søen.
  • Der er et alsidigt fiskeri i søen, hvor eksempelvis ål, helt, gedde og sandart er eftertragtede fisk.
  • Søen er ynglested for et rigt og varieret dyreliv, og besøges ofte af ornitologer og naturinteresserede
  • Skoler og institutioner benytter søen til rekreative formål og undervisningsaktiviteter.
  • Der er sejlklub, kajakklub og vindsurfing
  • Området omkring søen og værket har en unik, rekreativ værdi, og benyttes fx til vandreture, løb, cykling, fiskeri, spejderaktiviteter med mere.
  • Der er en badestrand ved søen
  • Der er i 2013 anlagt en af Danmarks smukkeste cykelstier langs Tange Sø.
  • I sommerhalvåret lægger et stort antal kørende eller cyklende turister og rejsende vejen forbi det smukke område, og indtager deres medbragte mad og drikke på en af flere naturskønne rastepladser.

 

Læs mere om COWIs forslag her: http://www.cowi.dk/menu/project/Vandogmiljoe/Vandressourcerognaturforvaltning/Vandmiljoeognaturgenopretning/Pages/naturgenopretningforgudenaaenogtangeso.aspx

Link til Ida Aukens udtalelser den 19.12.2013: http://jyllands-posten.dk/opinion/breve/ECE6346438/vent-med-kritikken/

Link til Foreningen til Bevarelse af Tange Sø: http://www.tangesoe.dk/ - du kan støtte sagen aktivt gennem medlemskab.

Link til artikel i Midtjyllands Avis, den 25. november 2014, hvor miljøministeren oplyser at:

"...regeringen vil tage endelig stilling til søens fremtid i forhold til vandområderne i Gudenå-systemet senest den 22. december 2015."

Link: http://mja.dk/artikel/tange-s-er-fortsat-truet

 

Fristen for indsendelse af høringssvar til Naturstyrelsen er: 23. juni 2015 klokken 12.
Link til vandplanerne:
http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/