MØN - Underskriftindsamling imod "Møn Feriepark Hjelm Bugt".

Kontakt forfatteren af dette andragende

Møn

2021-04-23 14:07:30

Møn – SOS

Tak for din underskrift – men kampen er langt fra slut. Dette skriv er vores oplevelser fra det sidste halve år. Vi har, siden vi fik kendskab til planerne om ferieparken ved Hjelm Bugt, forsøgt at råbe politikere og embedsfolk op, for at gøre opmærksom på de åbenlyse problemer der klistrer sig til projektet. Desværre må vi konstatere, at reaktionerne er udeblevet, og selv de folkevalgte har været forbavsende passive omkring projektet. Det er et kæmpe projekt, der uundgåeligt vil have en masse konsekvenser for Møn, derfor må vi som minimum forvente en åben og saglig debat. I betragtning af alle de lyksaligheder, man må forstå, projektet bringer til Møn, kan det undre, at det er så svært at få klare udmeldinger fra forvaltningen og de folkevalgte.

Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv i Vordingborg Kommune har på et møde den 8. april, taget det første skridt i afviklingen af det Møn vi kender, og det første skridt på vejen til at omdanne Møn til en overrendt turistø, hvor lokalbefolkningen og miljøet ikke har nogen reel betydning.

Hvis du ligesom os ønsker et Møn, der er kendetegnet ved lokalforankrede initiativer, med et originalt og autentisk præg, der udspringer af lokal kreativitet med fokus på kvalitet og miljø, så støt vores arbejde. Møn er ikke en pengemaskine - men hele Danmarks naturperle.

Støt Hjelm Bugts Venner - Hjelmbugtsvenner.dk så kvitterer vi med gratis plakater og klistermærker.

Støt arbejdet for Møn ved at bidrage til den offentlige debat, skriv læserbreve til lokale og landsdækkende medier og lad din holdning til Møns fremtid komme til udtryk.  

Er kommunens turismestrategi for Møn virkelig så slem?

Hvis forvaltningen får held til at føre de planer ud i livet, som de annoncerer, vil det blandt andet omfatte: to store ferieparker, et hotel og en pontonbro ud fra Klinten, så store krydstogtskibe kan ankre op, og sejle deres gæster ind til broen. Samt en lang række andre tiltag, der vil få åbenlyse konsekvenser for de fastboende, og den sårbare mønske natur.

En af de tungtvejende argumenter for, at der i så stor stil skal bygges flere ferieboliger på Møn er, at overnatningskapaciteten angiveligt er for lille. Denne påstand beror tilsyneladende på rapporten ”Turismens økonomiske betydning I Destination SydkystDanmark 2018”, som skriver følgende om måden at opgøre overnatninger på.

”Antallet af registrerede overnatninger i Destination SydkystDanmark udgør kun en delmængde af alle overnatninger på destinationen. De registrerede overnatninger omfatter hoteller, vandrerhjem og feriecentre med mindst 40 senge, lystbådehavne, der frivilligt indberetter til Danmarks Statistik, campingpladser med mindst 75 enheder og lejede feriehuse gennem bureauer med minimum 25 huse. Antallet af ikke-kommercielle overnatninger i egne og lånte feriehuse mm. kan ikke opgøres. Privatudlejning såsom Airbnb indgår heller ikke i tallene. Der arbejdes pt. på en metode til på sigt at kunne inkludere overnatninger på deleøkonomiske tjenester i Danmarks Statistiks officielle opgørelser”.

Det er åbenlyst, at man ikke kan konkludere ret meget om mængden af overnatninger på Møn med det datagrundlag, der er til rådighed. En meget stor del af de overnatninger, der er på Møn, gemmer sig netop i de brancher, der ikke er opgjort. At kommunen og turismebranchen så alligevel drager den konklusion - finder vi tankevækkende.  

Citat fra Naturforening Møn. ”Desværre er der fra kommunen og turistbranchen lagt op til en målrettet satsning på endnu mere kvantitetsorienteret turisme på Møn. Store feriecentre med op til 500 enheder, “kritisk masse”, er et mål, hvorigennem Møn skal være et “kraftcenter”, en “vækstdynamo”. Processen bliver kørt i spil udenom lokalbefolkningen, uden om og uden at der er samstemt med andre sektorer såsom øvrigt erhverv, bosætning og natur. Økonomisk set kan det blive en underskudsforretning for kommunekassen. Ifølge CBS-økonom professor emeritus Peer Hull Kristensen står Møn ved en skillevej. Valget står mellem “de små skridts lokaløkonomi” – eller masseturisme med pengestrømme som forlader kommunen”.

Vordingborg Kommune har nikket ”JA” til, at Møn skal være ”vækstdynamo” for et område bestående af i alt 17 sjællandske kommuner. Det kræver ikke meget fantasi at forestille sig, at det vil få enorm betydning for os på Møn og den sårbare natur.

Vi frygter, at partnerskabet med de andre 16 kommuner vægter langt højere end de fastboende og den mønske natur. Inden man går ud og lover en masse på Møns vegne, ville det da have været klædeligt at spørge, hvad lokalbefolkningen ønsker, og samtidig få fastsat nogle rammer for, hvordan vi bedst muligt passer på den mønske natur, så den ikke bliver en taber i spillet om turismen. Desværre er det ved at være for sent, natur og befolkning er blevet overhalet indenom. Møn skal være ”vækstdynamo” for i alt 17 kommuner – men lad os sammen begrænse skaderne.  

Har vi grund til at være så nervøse?

Vi er i vores arbejde blevet slemt overrasket over, hvordan kommunen har ageret. Samtidig med, at borgermesteren nægter at have nogen mening om ferieparken, medvirker kommunens embedsfolk i en reklamevideo for projektet. Vi får ikke alle de aktindsigter vi beder om, man prøver at luske store turismemæssige beslutninger ind ad bagvejen og med reel misinformation af de folkevalgte.

Aktindsigter har vist, at forvaltningen har være overordentligt positive over for feriebyggeriet ved Hjelm Bugt, selvom de gentagende gange hævdede, at de ikke havde nogen holdning til byggeriet, men udelukkende behandlede sagen som en hvilken som helst anden byggesag. Kommunen har også som erklæret mål at arbejde målrettet på at tiltrække investorer. Investor har da også selv bekræftet, at forvaltningen var meget positive over for projektet.

Det åbenlyse problem er, at vi har en forvaltning der taler med to tunger.

Aktindsigter i ”internt notat fra 2012” har vist os hvordan Vordingborg Kommune ved en forespørgsel på et ferieparkprojekt fuldstændigt ignorerer de fastboende, og på trods af projektets groteske karakter, vurderer forvaltningen at ”opinionsdannere” er måden at sikre udviklingen på Møn.

…”Plansekretariatet er blevet bedt om at komme med nogle planmæssige overvejelser vedr. forespørgslen om, der på Møn kan etableres et feriecenter på 2000 huse, der i højsæsonen vil kunne rumme 6000-7000 feriegæster. Det er tanken, at der i forbindelse med feriehusbebyggelsen skal etableres forskellige aktiviteter som tivoli, pariserhjul, rutsjebane og fiskedammen, på et areal, der er 250 ha. Eftersom projektet adskiller sig meget væsentligt fra den turismeprofil Møn har udviklet gennem de seneste 20 år, anbefaler Plan, at der tidligt i et evt. videre forløb tages kontakt til udvalgte opinionsdannerne på Møn, idet de ville kunne medvirke til at kunne fremme projektet (tale godt for det). xxx, der har været xxx i Møns Bank kunne være mulighed”…

Ovenstående notat er ikke 20-30 år gammelt, men udarbejdet i 2012, og understreger på den mest absurde vis, hvordan forvaltningen arbejder og tænker om os borgere i Vordingborg Kommune. Feriepark-projektet fra 2012, adskiller sig væsentligt fra de nuværende projekter, men det gør forvaltningens arbejdsmetoder desværre ikke.  

Miljømæssig påvirkning

Når den fremtidige turisme på Møn omtales af diverse turismeaktører, borgmesteren eller forvaltningen, bliver ordet ”bæredygtig” brugt i flæng. Vi har til dato ikke set et eneste tiltag, der kunne berettige ordet ”bæredygtig”, når det handler om den måde der bliver tænkt turisme på Møn på – tværtimod. Alt handler om kvantitet frem for kvalitet.

Ferieparken ved Hjelm Bugt er et godt eksempel på hvordan miljøet må vige for forvaltningens ønske om flere turister på Møn.

Vi har fra projektets begyndelse spurgt forvaltningen om, hvilke planer der var for kloakering af Ferieparken. Vi blev oplyst om, at der ikke på daværende tidspunkt var nogen planer om hvordan kloakeringen skulle løses, men at alle udgifter angående ferieparken var noget bygherre måtte afholde, også kloakering måtte man forstå.

De kommende afsnit er uddrag fra et høringssvar på Vordingborg Kommunes Spildevandsplan 2021-2032. Skrevet af Lars Skov Andersen, mangeårig EU-projektleder inden for spildevand.

”Et af de mest kritiske aspekter er forslaget om tvangskloakering af 140 ejendomme langs sydsiden af Stege Nor, sløjfning af Oddermose renseanlæg og indpumpning af dets spildevand til Stege. Det er et tydeligt og slet skjult forsøg på at understøtte arbejde, der på borgernes bekostning skal fremme mulighederne for at etablere Hjelm Bugt Feriecenter ved at anlægge en hovedledning”.

” Pumpning af spildevand er både omkostningstungt, energikrævende og risikabelt. Kloakering udgør typisk 60% af omkostningerne ved spildevandsrensning og sandsynligvis mere end 70% ved anlæg med store og lange transportledninger.” ” Omkring Stege Nor har flere landmænd ytret interesse i at anlægge mini-vådområder, der som bekendt vil modtage drænvand både fra marker og fra husspildevand der udledes til markdræn. 

I stedet for at fremme disse og andre natur-baserede, natur- og klimavenlige løsninger vil spildevandsplanen tvangskloakere alle husstande og derved fjerne borgernes incitament til at deltage i og bidrage til forbedring af vandmiljøet.”

Når man læser, hvad en af landets fremmeste eksperter mener om Vordingborg Kommunes planer om kloakering i det område, hvor Feriecentret er planlagt til at ligge, må man spørge: Har kommunen valgt at lytte til de lokale og miljøet, eller er det vi er vidner til en forvaltning, der igen gør lige som det passer dem?

Planerne om en 75 meter lang pontonbro ud fra klinten, så krydstogtskibe kan sejle deres gæster ind til broen og derved gå i land, flugter ikke umiddelbart med det, man normalt forbinder med bæredygtigt. Styregruppen bag ideen er sammensat af kommunale og private turismeaktører, og de kalder selv ideen for en lavthængende frugt.

”Men i kølvandet på de gigantiske skibe følger også en problematisk luftforurening. En forurening, som potentielt kan koste liv og medføre sygdomme og en millionregning til sundhedsvæsnet, indikerer beregninger i en ny rapport fra Aarhus Universitet.

Beregningerne er behæftet med usikkerheder, men de efterlader ingen tvivl om, at krydstogtskibe yder et markant bidrag til luftforurening i nærområdet ved landets fem største krydstogthavne, lyder det fra forskerne bag rapporten”. (citat videnskab.dk 2021)

En massiv luftforurening i bytte for et mersalg af entrebilletter og ispinde på Geocentret, er det bæredygtig turisme?

 

Ferieparken ved Hjelm Bugt er blevet et prestigeprojekt for borgmesteren og forvaltningen, og målet helliger midlet – kort fakta om projektet.

Ferieparken ved Hjelm Bugt er et godt eksempel på, hvor stor desperationen på forvaltningen er. Man har i tidernes morgen udpeget et område der potentielt ville kunne blive bebygge med 200 ferielejligheder, og med åbne øjne inviteret nogle af byggebranchens mest brodne kar med inden for, selvom de trækker et spor af domme for økonomisk kriminalitet efter sig. Vi har flere gange prøvet at få et svar fra borgmesteren og forvaltningen på, om de har nogen holdning til investor. Det er vi blevet oplyst om, at de ikke har, hvilket bekymrer os skatteborgere i Vordingborg Kommune en del. Kan Vordingborg Kommune sikre, at der ikke kommer en ekstraregning til kommunens borgere i forbindelse med Ferieparken, udover at vi skal finansierer kloakeringen? Har forvaltningen så stor tillid til egne evner, at de kan garantere at en person, der er kendt for spekulativ ejendomshandel og med en lang række domme efter sig, senest d. 12 marts 2021 ved en engelsk domstol, ikke kommer til at koste skatteborgeren i Vordingborg Kommune nogen penge?

For en god ordens skyld, kan vi lige en gang for alle mane en påstand i jorden: Forvaltningen og kommunalpolitikerne bliver ved med at hævde, at de er forpligtede til at arbejde for at realisere projekter som det ved Hjelm Bugt, når nu området er blevet udpeget til at måtte bebygges. Ja, det de forpligtede til, men ikke til at arbejde på 500 boliger når området er udlagt til kun at måtte indeholde 200. Dette er forvaltningen jo helt bevidste om, og det er et eksempel på at de helt overlagt vildleder kommunalpolitikeren og befolkningen.

Hvordan udpegningen af området i første omgang kunne ske og hele processen omkring forløbet - er en gåde. Vi har bedt om aktindsigt i denne proces, men kommunen kan ikke finde nogen dokumenter fra processen da det var inden kommunesammenlægningen i 2007. Allerede dengang var projektet i strid med planloven.

Ferieparken ved Hjelm Bugt er et byggeri, der efter sigende vil løbe op i en mia. kr. Et projekt, der på alle måder har kæmpestor betydning for Møn. På trods af det, har forvaltningen hverken valgt at inddrage borgere eller politikere i processen – det er tankevækkende og bekymrende.

NIRAS, som laver VVM-redegørelsen (miljøvurdering) for området, er tæt forbundet med de arkitekter, der står for byggeriet og den rådgivende ingeniør, som for øvrigt selv har været direktør i NIRAS. Hvilket vi frygter gør VVM-redegørelsen til et stykke bestillingsarbejde uden den fornødne distance til projektet.  

Konklusion

Det der til at starte med så ud til at være en dårlig ide omkring en Feriepark ved Hjelm Bugt, har vist sig at udvikle sig til en fortælling om en forvaltning med en kultur der får det til at løbe koldt ned ad ryggen på en. Man udelader vigtige oplysninger til borgere og kommunalpolitikere for at fremme forvaltningens interesser, man ignorerer miljøet og lokalbefolkningen, og man får ovenikøbet de mennesker som er allermest berørt af Ferieparken ved Hjelm Bugt til at finansiere kloakeringen, selvom man er blevet lovet det modsatte.

Vi vil opfordre til, at alle borgere i Vordingborg Kommune følger nøje med i forvaltningens ageren, selvom du ikke lige er berørt af de omtalte projekter. For på et tidspunkt bliver du måske berørt af den skandaløse forvaltningskultur, der gennemsyrer Vordingborg Kommune. Og måske er tiden ved at være inde til, at vi får en forvaltning, der er til for borgerne - og ikke omvendt.  

Hold dig orienteret på:

hjelmbugtsvenner.dk

moennatur.dk  

Mange tak for engagementet, de bedste hilsner fra Hjelm Bugts Venner.


Hjelm Bugts VennerDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...