Støt Vejlby-Risskov Grundejerforenings protest mod planerne om højt byggeri i Risskov

Kontakt forfatteren af dette andragende

Høringsfristen for Lokalplan 1130 udsat til den 1. april

2021-03-29 09:45:03

Kære beboer i Risskov!
Høringsfristen for Lokalplan 1130 Agerbæksvej-Grenåvej er udsat til den 1. april 2021, så jeg håber, at de af jer, der ikke har nået at indsende høringssvar, vil benytte jer af den mulighed.
Benyt linket: https://deltag.aarhus.dk/hoering Vælg forslag til Lokalplan 1130.
Vejlby-Risskov Grundejerforening fik Aarhus Kommune til at udsætte høringsfristen, da der var et problem med at tilgå lokalplanen i sidste week-end.
Til orientering er Lokalplan 1125 Tretommervej-Agerbæksvej netop sendt i høring, hvilket jeg vender tilbage om senere.


Med venlig hilsen
Henrik Petersen
Bestyrelsesformand
Vejlby-Risskov Grundejerforening
Tlf. 5055 9192

 


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening

Høringssvar til kommunen på vegne af Vejlby-Risskov Grundejerforening

2021-02-27 17:06:54

Kære beboer i Risskov!

Jeg henviser til min tidligere e-mail om den igangværende høring vedrørende det mastodontagtige byggeri: Lokalplan 1130 Agerbæksvej-Grenåvej, som jeg håber, at du har haft lejlighed til at se.

Tidligere på ugen indsendte jeg et høringssvar til kommunen på vegne af Vejlby-Risskov Grundejerforening - se høringssvaret nedenfor.

Jeg håber også, at du vil indsende et høringssvar direkte til kommunen, da det er vigtigt, at så mange som muligt tilkendegiver deres mening, inden høringsfristens udløb den 25. marts.

Du kan afgive høringssvar her:

https://deltag.aarhus.dk/hoering
Vælg: Forslag til lokalplan nr. 1130 - område...

Der er indtil videre indsendt 24 høringssvar, som du også kan se, når du åbner linket.
Disse, såvel som vores høringssvar, kan måske give dig inspiration.

Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Henrik Petersen
Bestyrelsesformand

Vejlby-Risskov Grundejerforening
Tlf. 5055 9192

                  Risskov, den 25. Februar 2021

Vejlby-Risskov Grundejerforening har været engageret i borgermøder, følgegruppemøder og haft foretræde for Teknisk Udvalg i forbindelse med tilblivelsen af Lokalplan 1130 Agerbæksvej-Grenåvej, men vi kan ikke se, at vores indsigelser på vegne af vores medlemmer og på vegne af 312 beboere i Risskov, der gennem os har gjort indsigelser over byggeriet, afspejles nævneværdigt i den lokalplan for området, der nu er i høring.

Lokalplan 11130 byder bl.a. fortsat på:

- meget højt og fortættet byggeri med en bebyggelsesgrad på    175% - tæt på fortov og skel,
- utilstrækkelig nedtrapning mod nabobebyggelse,
- urimelige skygge- og indbliksgener for eksisterende og kommende naboer,
- utilstrækkeligt antal parkeringspladser og
- trafikale udfordringer.

Mere konkret er der tale om:

- at der langs Grenåvej planlægges op til 6 etager, svarende til 25 m højde,
- at der langs Agerbæksvej planlægges op til 4 etager, svarende til 18 m højde,
- at der til 333 boligenheder og op til 9.500 m2 kontor- og erhvervsbyggeri kun er afsat 269 p-pladser i alt og
- at der ikke planlægges udbygning af vejnettet, men alene justering af vejkryds mod Vestre Strandallé og Asylvej.

Dertil kommer, at vi er bekymrede for om småbørnsinstitutioner, skoler og fritidsordninger og sportsfaciliteter i det hele taget vil kunne klare den markant øgede belastning, der naturligt følger med, når så mange nye beboere tilflytter et område. Også i lyset af de mange øvrige både høje og fortættede byggerier, der finder sted i Risskov.

Vi er ikke imod modernisering og nybyggeri, men det skal ske under hensyntagen til og i respekt for områdets karakter. Et mastodontagtigt bygningskompleks som skitseret i Lokalplan 1130 skiller sig markant ud fra et traditionelt villakvarter med en byggehøjde på 8,5 m


Vejlby-Risskov Grundejerforening anbefaler således:

- at antallet af etager reduceres, således at området fremtræder mere harmonisk og integrerende i forhold til omgivelserne - og således at skygge- og indbliksgener reduceres.
Altså: En reel halvering i højden til maksimalt 3 etager mod Grenåvej og langs Vestre Strandallé og 2 etager mod Agerbæksvej.

- at antallet af p-pladser justeres, således at det afspejler, at mange unge studerende også har bil, og at flere familier måske har 2 biler, samt at der er plads til gæsteparkering.
Alle parkeringspladser bør være i kælderetage, med henblik på at frigive arealer på gadeniveau til grønne rekreative arealer.
Altså: Som minimum én p-plads pr. boligenhed - og at der ikke indregnes anvendelse af p-pladser i kontor- og erhvervsbyggeriet til beboere i boligkomplekset.

- at den trafikale belastning af vejnettet ved Vestre Strandallé, Asylvej og Grenåvej opdateres.
Altså: Gennemførelse af en trafikmåling og -analyse, der gennem opdaterede beregninger kan give et mere retvisende indtryk af effekten af byggeriet end den godt 10 år gamle trafikmåling, der blev anvendt under et af de gennemførte borgermøder.

- at der udvises rettidig omhu ved at medtage erfaringer fra tilsvarende store byggerier, både hvad angår højde og fortætning, skygge- og indbliksgener, parkeringskapacitet og trafikale udfordringer.
Altså: At inddrage den netop tiltrådte Stadsarkitekt, der skal rådgive byrådet om arkitekturpolitik, højhuspolitik og fortætning, med henblik på at trække på dennes erfaringer og kompetencer i forbindelse med en faglig vurdering af det planlagte byggeri i Lokalplan 1130.


Med venlig hilsen

Henrik Petersen
Bestyrelsesformand
Vejlby-Risskov Grundejerforening


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening

Høringssvar vedr. Lokalplan 1130 med frist 25. marts

2021-02-20 15:17:31

Kære beboer i Risskov!

Du har tidligere været medunderskriver af en protest imod det planlagte høje og fortættede byggeri på den øvre del af Vestre Strandalle imellem Tretommervej og Grenåvej, hvilket vi i Vejlby-Risskov Grundejerforening gerne vil takke dig for.

Som du formodentlig allerede er bekendt med har Aarhus Kommune sendt Lokalplan 1130 Agerbæksvej-Grenåvej i høring med høringsfrist den 25. marts 2021, som vi meget gerne vil bede dig om at reflektere på direkte til kommunen, så kommunen får et mere nuanceret indtryk af, hvad beboerne i Risskov mener.

Grundejerforeningen har været engageret i borgermøder og følgegruppemøder vedrørende planens tilblivelse, ligesom vi har haft foretræde for Teknisk Udvalg så sent som den 13. januar i år med indsigelser om byggeriets højde, fortætning, skygge- og indbliksgener, planlagte p-pladser, de trafikale udfordringer m.v., hvilket imidlertid ikke afspejler sig i lokalplanen.

Vedhæftet er en pamflet som vi har udarbejdet og uddelt i nærområdet, med yderligere informationer om Lokalplan 1130, tillige med et link, hvor du hurtigt og smidigt kan indsende et høringssvar - inden den 25. marts. Du kan også tilgå linket her:
https://deltag.aarhus.dk/hoering Vælg forslag til lokalplan 1130 – område...

Det er vigtigt, at så mange som muligt engagerer sig i processen, så vi håber, at du har mulighed for at indsende et høringssvar, så du derved er medbestemmende for, hvordan Risskov skal udvikle sig.

Med venlig hilsen

Henrik Petersen
Bestyrelsesformand
Vejlby-Risskov Grundejerforening

skrivunderweb_2a1.jpg

skrivunderweb_3a1.jpg

skrivunderweb_4a1.jpg

skrivunderweb_5a1.jpg

 

 


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening

Goddag igen..!

2019-08-25 14:15:48

Vi vil gerne genbruge din protest underskrift.

Nu har Center for udvikling og mobilitet åbnet en lokalplan skitse for området mellem Agerbæksvej, Vestre Strandalle og Grenåvej, dvs lige overfor arealet med den planskitse, som var i spil omkring landbrugsdkolen sidste år, hvor man nu påtænker at bygge bolig og erhverv i indtil 6 etager.

Du gav os din underskrift, som i sin ordlyd ikke specifikt rettede sig mod det isolerede område, som vedrørte vores tidligere protest.
Derfor vil vi nu bruge din allerede givne underskrift igen, denne gang rettet mod naboområdet, hvor indsigelser fristen er den 3. september 2019.

Hvis du har ændret holdning til protesten, så skriv en mail til Per Rasmussen på perswebpost(@)gmail.com, som så sletter din deltagelse.

Vi er blevet opmærksomme på, at vores meddelelser ikke når ud til visse deltagere, så spred venligst budskabet i dit nabolag.

Med venlig hilsen
Vejlby-Risskov Grundejerforening


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening

Orientering om byggeriet i lokalområdet!

2019-03-28 15:23:24

Det sidst afholdte møde hos kommunens planafdeling var den 11. januar 2019, da et ellers planlagt møde den 5. februar blev udsat på ubestemt tid, hvilket fortsat er gældende.
Årsagen er, at de 2 involverede bygherrer: Bricks og efterskolen, har uafklarede forhold, som man ønsker færdigbearbejdet inden møderækken med følgegruppen genoptages.
Der er fortsat tale om planer på skitseniveau.
Aktiviteterne er ikke officielt sat i bero, men kommunens planafdeling har ingen aktiviteter på projektet i ventetiden, har afdelingen meddelt.
Man kan undre sig lidt over forskellen.

Lægehuset på hjørnet af Vestre Strandalle og Agerbæksvej deltager for øjeblikket ikke i lokalplanskitsen!

Der er røre omkring arealerne mellem Agerbæksvej og Grenåvej. Der er fældet et antal større, gamle træer, hvoraf en del skulle have været bevaret i den kommende lokalplan for området. Fældningen er behændigt foretaget før arbejdet med planskitsen ( forventet i løbet af april) er påbegyndt. Derved står de ansvarlige myndigheder antagelig uden reelle sanktionsmuligheder bortset fra evt. skærpede krav i lokalplanen.

På vores generalforsamling tirsdag den 2. april tager vi emnerne op.
Du er velkommen til at deltage.

Du kan læse mere på hjemmesiden vejlbyrisskovgrundejerforening.dk

Med venlig hilsen

Ole Høgholm
Vejlby-Risskov Grundejerforening


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening

Nyt fra Vejlby-Risskov Grundejerforening

2018-12-29 16:43:57

Vi ønsker dig og din familie et godt nytår med tak for støtte og samarbejde i 2018.

Vi håber på fremgang i det nye år på trods af svage udsigter i lokalplan skitsen omkring landbrugsskole, Agerbæksvej og Vestre Strandallé, hvor udmeldingen fortsat står på usikkerhed vedrørende byggehøjder og - tæthed samt boligstørrelser, som er afgørende for den kommunale definition af behovet for parkeringspladser.

Vi er 7 lokale deltagere (2 fra V-R Grundejerforening) i en følgegruppe til projektet, som, næsten udelukkende på informationsplan, deltager i en kortere møderække, hvoraf 2 møder indtil nu er afholdt.

Følgegruppen har i enighed udtryk modstand mod både byggehøjder, trafikale forhold samt "mystikken" i den manglende plan for området mellem Agerbæksvej og Grenåvej, hvor man fra kommunens side ivrigt understreger, at der endnu ikke findes nogen plan.
På vandrørerne spilles der dog en lidt anden melodi. Det lytter vi lidt efter.

I Vejlby-Risskov Grundejerforening frygter/forventer vi, at der bygges højt langs Grenåvej (med model efter Brynet langs Vejlby Ringvej), så man fastholder byggehøjder på de 3 til 5 etager i den nærværende skitse.

Med hensyn til trafikken er det kort og godt blevet meddelt, at man ikke har tænkt sig at gøre noget særligt:
Planlæggerne fra Mobilitet meddelte på sidste møde, at vi fremtidig må forvente at skulle leve med trængsel i trafikken indenfor ringvejene, og det rammer jo lige netop vores område med forstærkede gener for svage trafikanter og vores velkendte bilkøer, som spærrer effektivt for udkørsel fra mindre til større veje.
Men det er ikke noget problem for vores trafikpkanlæggere, som også sagde, at vi bare kan lade bilen stå og tage letbanen til byen, og det blev faktisk sagt i ramme alvor!

På næste møde, den 15. Januar kommer der efter sigende lidt mere konkret om byggeriet.

Vi arbejder videre på sagen. Du hører fra os, når vi ved mere.

Med venlig hilsen
Vejlby-Risskov Grundejerforening


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening

Underskriftindsamlingen og link til indsigelse

2018-10-26 14:17:49

Tak for din underskrift via vores hjemmeside:

vejlbyrisskovgrundejerforening.dk

som protest mod den / de påtænkte lokalplaner ved landbrugsskolen samt Agerbæksvej og Grenåvej.

Indsamlingen har indtil nu resulteret i 124 underskrifter, det synes vi er flot.

Vi medsender underskrifterne ved vores indsigelse til kommunen tirsdag den 30. Oktober 2018.
Du kan se indsigelsen her.

Men der er plads til flere underskrifter, så når du taler med mennesker nær dig, så fortæl vedkommende, at der stadig er mulighed for at afgive den inden 30. oktober kl 10.

Du kan kontakte medlemmer af Vejlby-Risskov Grundejerforenings bestyrelse her:

Ole Høgholm, telefon 61 50 42 63
Per Rasmussen 41 40 96 13
Tage Hjelm 26 52 17 33

PS: Vi bruger udelukkende din mailadresse til at informere dig om udviklingen i denne sag, ligesom den vil ledsage din underskrift, som vi sender til Center for byudvikling og mobilitet.

Hvis du vil slettes fra denne mailliste efter udløb af kommunens indsigelsesfrist, så kontakt Per Rasmussen på telefon 41 40 96 13


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov GrundejerforeningDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.