Stop nedlæggelse af grøn frivillighed i København - Bevar græsningslaug, byhaver, bilaug, højbede, hundeparker og frivillig naturpleje

39 frivillige naturprojekter med hundredevis af frivillige, står til at blive lukket ned. Grunden er besparelser, der resulterer i nedlæggelse af 1 stilling i Teknik- og miljøforvaltningen. Skriv under og støt op om de frivillige. Herunder kan du læse det brev som de frivillige er gået sammen om at sende til de ansvarlige politikere:

Brev sendt den 6. januar 2019

Kære Overborgmester, Teknik- og Miljøborgmester og Teknik- og Miljøudvalg,

Vi har stor forståelse for, at Teknik og Miljøudvalget i forbindelse med budget 2019 har haft en særlig udfordring med at få enderne til at mødes og finde de påkrævede besparelser. Men vi er helt uforstående over for beslutningen om at fjerne frivillighedskoordinatoren og den måde, kommunen har valgt at forvalte og kommunikere denne beslutning. Med dette brev er det vores håb, at Teknik og Miljøudvalget vil genoverveje den usædvanligt dårlige beslutning om at annullere samarbejdsaftalerne med 39 frivillige projekter i byen.

Hvis de 39 frivillige naturprojekter lukkes mister kommunen:

 • Tusindvis af direkte borgerrelationer, som kan bruges aktivt til den nødvendige dialog omkring fremtidens mange udfordringer: biodiversitet, integration, mangfoldighed, klima og bæredygtighed. Projekterne involverer flere tusinde mennesker, der enten er direkte involveret i projekterne eller benytter sig af de mange forskellige naturoplevelser, som projekterne gratis stiller til rådighed for alle borgere.

 • Legitimitet og troværdighed blandt byens frivillige ildsjæle og deres venner. De stærkt begrænsede muligheder for partnerskab vil betyde, at færre frivillige kræfter vil involvere sig i igangsættelsen af nye projekter på sigt. Mange frivillige har allerede inden den aktuelle beslutning oplevet, at dele af TMF har været tilbageholdende og usmidig mht. at indgå nye og udvikle eksisterende aftaler og projekter.

 • Dedikeret naturpleje af væsentlige grønne arealer og biodiversitet. De frivillige er med dyrehold og håndkraft med til at omdanne ensformige og ofte forsømte naturområder til grønne ”perler” i byen, hvor biodiversiteten forøges, således at sjældne planter og dyr har fået markant bedre vilkår. I dette arbejde lægges der egen arbejdskraft og ofte egne penge. Et konservativt skøn af alene den økonomiske værdi (løn og materialer) af den frivillige indsats på årsbasis overstiger besparelsen på de 700.000 kr. med en faktor 10 til 15. Selv hvis kommunen fremover vælger en nødtørftig vedligeholdelse af de mange naturområder, som i dag varetages af de frivillige grupper, så vil kommunen ganske givet skulle forøge sine udgifter til drift af områderne ganske markant. Alene naturplejelauget har lagt mere end 5 årsværk på Langholmen siden 2013.

 • Gratis naturoplevelser og udendørs aktiviteter i byrummet. De 39 projekter er alle karakteriseret ved at skabe nye oplevelser og muligheder for Københavns kommunes borgere for at opleve og involvere sig med naturen på nye måder i byens lokalområder. Dette omfatter eksempelvis muligheder for at opleve får og køer, mødet mellem hundeluftere, involvering af børn og voksne, udsatte borgere og borgere af anden etnisk herkomst i naturpleje, grønne åndehuller i det urbane miljø, etc.

 • Læring og ny viden. De frivillige besidder en stor faglig og erfaringsbaseret viden, som ofte og gerne bliver delt med kommunens medarbejdere, som har mulighed for at bruge denne viden til at udføre deres arbejde med højere kvalitet og i bedre samklang med lokale forhold.

 • Store anlægsværdier. Mange af de fysiske infrastrukturer og anlæg, som Teknik og Miljøforvaltningen beder os fjerne, har forvaltningen selv etableret og investeret i. Det gælder indhegning, redskaber, mv. Der er store anlægsværdier bundet i dette, og mange af de fysiske anlæg har en levetid, der strækker sig langt ind i fremtiden. Her taler vi igen om værdier, der langt overstiger de 700.000 kr., som kan spares ved at opsige en medarbejder.

Samtidigt er det værd at bemærke, at mange af de frivillige projekter har en god, men meget begrænset relation til frivillighedskoordinatoren, som i mange tilfælde begrænser sig til genforhandling af samarbejdsaftaler hvert 3-4 år. Når vi frivillige har fået projekterne i drift, er vi stort set selvkørende og næsten gratis i drift. Imidlertid har vi en oplevelse af at det giver rigtig god mening af samle kommunens kompetencer og viden i en frivillighedskoordinator, særligt ift. den interne koordinering af projekterne og deres relationer til forskellige enheder i forvaltningen. Nedlæggelsen af stillingen vil også gøre det meget svært for nye projekter at opstå - et problem da de 39 projekter i fremtiden jo gerne skulle blive til mange mange flere!

Ud over tabet af ovenstående gevinster ved det frivillige arbejde, så fremstår Teknik og Miljøudvalgets beslutning endnu mere uforståelig, når denne sammenholdes med kommunens officielle politikker og aktiviteter på området:

 •  Københavns Kommune har en politik for Frivillighed samt en konkret målsætning om, at Københavnerne skal opholde sig 20 % mere i byens rum. For at indfri denne vision skal kommunen bruge flere attraktive grønne arealer, som vi kan tilbyde!

 • Bynatur i København 2015-2025 omfatter alle byens arealer og skal sikre, at både kommunale og ikke-kommunale arealer kommer til at indgå i arbejdet med at opnå strategiens to visioner for bynaturen i København, nemlig at skabe mere bynatur i København og øge kvaliteten af bynaturen i København. Mener udvalget ikke, at de 39 frivillige projekter bidrager til dette?

 • Sammen om Byen fra 2015 har pålagt alle forvaltninger at udarbejde forslag til fælles kommunale principper for, hvordan borgere fremadrettet skal involveres og engageres i byens udvikling. I den sammenhæng har Københavns Kommune udarbejdet fem vigtige principper for dialog og samarbejdet med københavnerne. Hvor blev de af?

 • Borgerinddragelse og biodiversitet er helt centralt i kommunens aktive branding i diverse internationale grønne bynetværk, f.eks. C40, Eurocities og tilslutning til FNs bæredygtighedsmål – hvordan hænger det sammen med nedlæggelse af de 39 frivillige projekter? Kommunen lægger endvidere i oktober 2019 hus til CO40 topmøde. Hvordan vil kommunen på dette topmøde kunne fremstå som et forbillede for inddragelse af borgere i den grønne dagsorden efter denne beslutning?

  Vores ønske er, at Teknik og Miljøudvalget genovervejer sin beslutning og påbegynder en reel dialog med os m.h.p. at udvikle vores samarbejde fremfor at afvikle dette. Det forekom os alle hjerteløst og arrogant, at kommunen valgte at sende os en upersonlig mail fire dage før jul om et ophør af vores årelange og frugtbare samarbejder.

  Skulle I ønske mere information om de enkelte projekter og om deres unikke bidrag til kommunen, så står vi rigtig gerne til rådighed. Samtidigt møder vi også gerne op og uddyber vores synspunkter til et møde med udvalget samt bidrager til at finde en løsning. Under alle omstændigheder ser vi frem til et hurtigt svar fra jeres side, så vi kan fortsætte vores frivillige aktiviteter og indstille vores presseaktiviteter. Det haster for os, da vi med udsigt til nedlæggelse allerede 1. april har behov for hurtig afklaring.

  Brevet er afsendt af repræsentanter fra et stort udsnit af projekterne, men vi har grundet tidspres ikke haft mulighed for at samle alle. Brevet repræsenterer derfor ikke nødvendigvis alle 39 projekters synspunkter. Men det er vigtigt for os at understrege, at vi støtter op om alle projekters overlevelse også fremtidige og ikke kun har en bekymring for vores egne.

 

Med venlig hilsen

Utterslev Græsningslaug, Kirstine Hjorth Lorenzen

Kogræsserlaug på Amager Fælled, v. Flemming Jensen

Utterslev Mose Naturplejelaug, v. Troells Melgaard

Byhave Hulgårds Plads, v. Dan Kreutzfeldt

Integrationsdaghaver Lersøgrøften, v. Jens Juel Jensen

Kogræsserlaug i Utterslev Mose, v. Majken Salomon Hess

Bekæmpelse af mink i Utterslev Mose, v. Ole Jervin

Hundepark Vermlandsgade, v. Simon Baun & Josephine Emma Hjeds Larsen

Lergravens Vild med Vilje, v. Philip Hahn-Petersen

Prags Byhaver, v. Aino Braa, Daniel Piper Bæk og Rune Gleerup

Hundegård Sundby Kirkegård, v. Colette Albright

Bier, Brønshøj Kirkegård, v. Pia Rasmussen

Rytterskolens staudehave, v. Birgitte Nielsen

Højbede Sankt Pauls Plads, v. Mette Skou