STOP OP! Bevar Idrætsbyen til sport og idræt i Lyngby-Taarbæk Kommune

Kommentarer

#2

Nu må det snart være nok med at bygge stort og hovedløst.
Tænk på glæde, samvær, nærvær ved fællesskabet i idrætten. Det er snart det sidste, hvor vi mødes fysisk og kan være sammen i stedet for udelukkende samvær via sociale medier.
STOP byggerierne og styrk fællesskabet i idrætten.

Elsebeth Strøm (Virum, 2020-12-02)

#5

Bebyggelsesgraden er alt for høj , trafik og parkeringsforhold er for dårligt og tendentiøst belyst. Kommunens grønne profil udfordres, og borgernes involvering og inddragelse i processen er meget mangelfuld.

Jan Fritzbøger (Virum, 2020-12-02)

#7

Det er vigtigt, at Lyngby-Taarbæk bevarer sit grønne præg, og at kommunens faciliteter (idræt, sport, kunst og kultur) er af høj klasse.

Hans Kristensen (Lyngby-Taarbæk, 2020-12-02)

#10

Jeg ønsker at bevare de åbne arealer i kommunen.
Byggeriet har taget overhånd.

Erik Andersen (Kgs. Lyngby, 2020-12-03)

#11

Idræts byen er folkets sted til sport skal ikke bruges til boliger.

Vores Idrætsby ikke boligblok

Christian Fester (Kgs. Lyngby, 2020-12-03)

#13

Jeg skriver under, da jeg er imod den byfortætning det sker i kommunen. Det er endvidere vigtigt at bevare områder til idræt og friluftsliv

Susanne Bisgaard (Virum, 2020-12-03)

#17

Som medlem af Bygningskultur Foreningens bestyrelse er jeg imod planerne om at sælge stadion til byggeri af boliger med uheldige følgevirkninger som byfortætning og blanding af funktioner til gene for brugerne af Idrætsbyen og beboerne i området. Bydelen er i forvejen tæt bebygget med boliger af forskellig karakter.
Idrætsbyen er et stort rekreativt område, hvor vi kan nyde en afslappet atmosfære og et stille tempo, som står i stor kontrast til hverdagens trafik og hastighed udenfor Idrætsbyen. Denne særlige atmosfære vil forsvinde, hvis så stort et boligbyggeri realiseres.
Hvis der ønskes en by i balance, hvor borgerne trives, må der ved udvikling af Idrætsbyen tænkes i en visionær helhedsplan, hvor der i langt højere grad tages hensyn til bydelen, områdets rekreative karakter og de trafikale problemer, som vi kommer til at stå overfor i den nærmeste årrække.

Morten Friis (Lyngby, 2020-12-04)

#20

Jeg skriver under, fordi boliger ikke hører hjemme i idrætsbyen, og fordi formålet er at tiltrække købere til stadion. Hvis Lyngby ryger ud af superligaen og/eller køberen/spekulanten ikke kan få det til at løbe rundt, er mulighederne for at udnytte området til idræt forringet fremover.

Hans Nielsen (Kongens Lyngby, 2020-12-06)

#22

Byggeriet bør gentænkes.
1. Stadion er nu et bynært, grønt åndehul, som vil forsvinde til fordel for huse og faste belægninger.
2. Adgangsvejene er snævre, og der er byggerier på vej i naboområderne. Det risikerer at medføre trafikproblemer.
3. Den planlagte boligbebyggelse samler mange mennesker, unge og gamle, på et lille område. Det bør gentænkes i lyset af coronapandemien, som brød ud efter byggeriet var planlagt.

Lotte Haubroe (Kgs. Lyngby, 2020-12-08)

#23

Jeg mener disse byggeprojekter vil føre alt for meget trafik med sig, og vil gøre det usikkert at færdes til og fra stadium. Jeg mener også at området vil få et udtryk af for tæt og massivt byggeri på dette sted.

Svava Osk Jonsdottir (Kgs. Lyngby, 2020-12-11)

#27

Som medlem af Bygningskultur Foreningens bestyrelse vil jeg gerne støtte at der ikke bygges boliger men erhverv som kan støtte boldklubberne og intet byggeri i mere end tre etager, da højere byggeri vil være uharmonisk i forhold til omgivelserne. Det vil ødelægge villakvarteret mod vest, de gamle funktionærboliger og boligblokkene mod øst. Det vil komme til at stå som endnu et uharmonisk og alt for kompakt et bygningsværk i Kongens Lyngby.
Der ud over bør vejen langs skel mod vest tages i brug for et sikre en rimelig trafik afvikling i området, med god lang afstand til trafiklyset ved Lundtoftevej.
Birte Rørbæk, arkitekt MAA, m. BKF´s bestyrelse

Birte Rørbæk (Kongens Lyngby, 2020-12-13)

#29

Lyngby er ved at blive alt for fortættet af kompakte boligkvarterer. Det kan da ikke være nødvendigt at tilføre et grønt område så mange boliger, der medfører øget trafik. Idræt for sig og
lejligheder for sig.

Mirjam Gelfer-jørgensen (Kgs.Lyngby, 2021-01-12)

#31

Foreningen henviser til vores udtalelse til kommunen om sagen den 10.9.2019 på vores hjemmeside
bygningskultur-lt.dk

Bygningskultur Foreningen Lyngby-Taarbæk (Kongens Lyngby, 2021-01-14)

#34

Stadionområdet skal bevares som stadionområde og som det område der har plads nok til den brede idrætsudøvelse. Dert skal ikke omdannes til boligområde. Området tilhører primært kvarterets beboere. Har vi ikke vundet hævd på det?

Ole Klifoth (Lyngby, 2021-01-23)

#36

Ikke fortættes med boliger

Theresia Præstegaard (Virum, 2021-01-24)

#37

Stadionområdet er mere end noget andet område borgernes område. Et gammelt og traditionsrigt samlingspunkt for sport leg og fællesskab.
Sådan skal det blive ved at være.
Her mødes gamle og unge, børn og voksne, syge og raske på tværs af alle skel. Foreningsarbejde, inklusion og integration går hånd i hånd med sporten som fælles omdrejningspunkt.
Vi skal bevare vores kommunale sportsareal og ikke have en ny bydel med boliger.
Det er borgernes

linda Heinrichson (lyngby, 2021-01-24)

#39

Jeg skriver under, fordi vi har brug for fri plads til kropslig bevægelse fremfor boliger i et allerede tætbygget område. Vi bliver kvalt af bygninger og trafik. Stop nu!

Jens Albertsen (Kongens Lyngby, 2021-01-25)

#41

Byggeri og trafik bliver alt for tæt

Erik Koefoed Hansen (Lyngby, 2021-01-26)

#52

Bebyggelsesprocenten bliver alt for høj. Vi mister de grønne områder og får alt for meget trafik

Jokum Poulsen (Kgs Lyngby, 2021-01-26)

#58

Jeg er helt enige at 1) bibeholde stadionområdet som rekreativt grønt område
2) gentænke og kraftigt nedskære areal til nye boliger på stadion dermed undgå yderligere belast ning af tilfaldsveje (CarAmalie + Fuglevadsvej)
I forvejen stiger biltrafik belastningen i takt med DTU ‘s stadige udvidelser
3) en generel mistillid omkring LTK ‘s evne til at styre store projekter og samtidig tage hensyn til og inddrage naboer og borgerne generelt ( Stadion belysnings projektet in mente !)

Marianne Melchior (2800 Lyngby, 2021-01-26)

#59

Sig JA til flere idrætsfaciliteter og sport for alle

Sig NEJ til boligbyggeri i Idrætsbyen og på stadion

kasper Saaby-Tuchsen (2800, 2021-01-26)

#63

Stadion og de omliggende arealer bør i videst mulig omfang sikres i en sportslig og rekreativ retning, gerne med få boliger, en sportsbutik og et sted hvor man kunne nyde en kop kaffe, is eller lignende.

Erik Krogager (Lyngby, 2021-01-26)

#65

Ja til flere idrætsfaciliteter.
Området benyttes i høj grad af alle generationer.
Det vil være forstyrrende for hele området hvis der bygges boliger.

Jørgen Nicolaisen (Kgs.Lyngby, 2021-01-26)

#69

Idrætsbyen skal bruges til idræt ikke til alt muligt andet. Derudover er vi ved at blive den grå kommune istedet for den grønne. Der bliver bygget alle steder hvor der er et stykke jord.

Christian Rueløkke (Kgs. Lyngby, 2021-01-26)

#70

Lyngby og specielt området bør forblive "Det Grønne Område" hvor der er mere fokus på udeaktiviteter, sundhed og forebyggelse, frem for endnu et boligprojekt-byggeri.

Niels Larsen (Kongens Lyngby, 2021-01-26)

#76

Generelt vil jeg gerne have FLERE idrætsfaciliteter. Byggeriet bør gentænkes. 1. Stadion er nu et bynært, grønt åndehul, som vil forsvinde til fordel for huse og faste belægninger

Susanne Pedersen (Lyngby, 2021-01-26)

#77

Kommunens forvaltning af de byggeprojekter der er gennemført de sidste par år skræmmer, der er ikke plads til flere mastodont boliger i denne "grønne" Kommune

Peter Frits Hansen (Kgs Lyngby, 2021-01-26)

#78

Stadionområdet er ikke et godt sted at bygge så mange boliger. Der mangler ordentlige muligheder for kollektiv transport.

Bue Nielsen (Lyngby, 2021-01-26)

#83

Området skal forblive et "grønt" og "åbent" villakvarter uden nye/flere store byggerier. JA til idrætsbyggeri, NEJ til store boligbyggeri projekter.

Henrik Nordvig (Kgs Lyngby, 2021-01-26)

#84

Det vil blive meget tæt bebyggelse og give meget mere uro og trafik, i området der i forvejen har fået øget trafik fra de forskellige uddannelsessteder, der ligger tæt på stadion.
Bevar Idrætsbyen og gør den endnu mere spændende og attraktiv for alle borgere og aldersgrupper i kommunen med udbud af flere aktiviteter og muligheder.

Mai-Britt Christensen (2800 Kgs.Lyngby, 2021-01-26)

#86

Fordi:
- det er rigtig vigtigt at bevare de grønne områder.
- området er er vigtigt udendørs mødested for børn og voksne hvor der er mulighed for udendørsaktiviteter.
- der skal være plads til sport og at der er mulighed for at udbygge denne del.
- der er i forvejen meget trafik med støj og forurening.

Christina Halvgaard (Lyngby, 2021-01-26)

#87

Vi bor tæt på byggeriet og ikke ønsker støjen og de mange flere mennesker.

Thomas Lyst (Kongens Lyngby, 2021-01-26)

#90

Vores by er i rivende udvikling og befolkningstilvæksten stiger med ca. 7000 borgere i nærmeste fremtid. Der er bygget massivt og der bygges fremadrettet også meget både på et hastigt voksende DTU og langs tracéet. Jeg støtter, at vi bevarer vores grønne områder og sikrer idrætsbyen som rekreativt område for byens borgere, os der allerede bor her og de mange nye naboer vi får. Tiden kalder på grønne oaser, så lad os passe på dem i et allerede fuld udbygget område.

Inge Sandager (Kgs. Lyngby, 2021-01-26)

#91

Vi bor tæt på området og er ikke begejstrede for udsigten til øget trafik.

Grethe Kyed (Kgs. Lyngby, 2021-01-26)

#96

Mere idræt til idrætsbyen. Og tænk på idrætsbyen som en mulighed for mange slags aktiviteter med fælleskaber, kultur, bevægelse, foreningsliv, rekreation osv.

Cathrin Dunker (Kgs. Lyngby, 2021-01-26)

#102

Vi har ikke brug for mere byfortætning, men skal bevare vores grønne, rekreative arealer og sportsfaciliteter til gavn for alle. Nej tak til øget trafik!

Bente Bielefeldt (Kgs. Lyngby, 2021-01-26)

#111

Idrætsfaciliteterne skal bevares - og kvarteret skal bevare sit åbne og grønne præg.

Peer Andersen (Kongens Lyngby, 2021-01-26)

#114

Mere sport - færre boliger

Anne-Dorthe Helmich (Lyngby, 2021-01-26)

#116

Jeg er enig i, at der ikke skal etableres flere boliger i forbindelse med en udvidelse af stadion i Lyngby.

Pál Helmich (Kgs Lyngby, 2021-01-26)

#119

Det grønne område bliver efterhånden for tætpakket med nyt byggeri. Vi må bevare de grønne arealer der er tilbage.

Dina Segerlund (2800 Kgs. Lyngby, 2021-01-26)

#128

Det planlagte byggeri vil ændre lokalområdets udtryk væsentligt. Luft og grønt område vil forsvinde til fordel for fortættet boligmasse og øget trafik. Jeg opfordrer til, at man beskytter idrætsbyen og istedet flytter de planlangte boliger (hvis nødvendigt) til området omkring Gyrinthe Lemches Vej

Kristian Krag (Lyngby, 2021-01-26)

#135

Idrætsbyen er et uerstatteligt grønt, rekreativt sportsområde midt i Lyngby, - betænk hvor tåbeligt, hvis bebyggelsen Badelandsparken var blevet realiseret, og nu er kommunen ved at begå samme fadæse, hvis ikke politikerne besinder sig

Flemming Aalund (Borgevej 37, 2800 Kongens Lyngby, 2021-01-27)

#138

Jeg skriver under fordi et stadionbyggeri af den slags, der er planlagt, ikke gør noget godt for området og byen. Gør noget godt for området og byen, ved at lave en idrætsby i stedet for. Der kunne være gode faciliteter for vores sportsklubber i form af træningssale, klatrevægge, bueskydningsbane osv. På udenoms arealerne kunne der (udenfor fodboldbanerne) laves løbebaner, udendørs træningsredskaber, aktivitets legepladser, så hele familien kunne træne og lege på området. Det vil ligge godt op ad kommunes målsætning om træning og sundhed.
Se på kommunerne omkring os, de har forstået at gøre det sjovt for alle aldre, at være aktiv.

Jesper Nielsen (Kgs. Lyngby, 2021-01-27)

#139

Nej til øget trafik i vores område.

Birger Gjelstrup (Kongens Lyngby, 2021-01-27)

#143

Lyngby kommune har alt for lidt idrætsfaciliteter i forhold til land kommuner, derfor skal idrætsområder ikke gøres bolig.

Henrik Nagel (Kgs. Lyngby, 2021-01-27)

#144

Trafikken er rimelig tæt i forvejen, de grønne områder er ved at svinde ind.

Margit Toftegaard Christiansen (Kongens Lyngby, 2021-01-27)

#148

Når vi som kommune bryster os af at være 'Det grønne område', så nytter det ikke at gå på kompromis for nogle ekstra boliger i et område, der i forvejen er tæt bebygget og tungt trafikeret. Det er vigtigt, at vi bibeholder byens grønne åndehuller, der er til stor glæde for mange. Samtidig bør vi prioritere idrætten og de muligheder som Idrætsbyen tilbyder for byens børn, unge og voksne. En 'ny bydel' er ikke det rette for området.

Trine Larsen (Kongens Lyngby, 2021-01-27)

#150

Det er vigtigt at fastholde en åben og grøn bydel, som giver luft til kvarterets beboere.

Mads Lind (Lyngby, 2021-01-27)

#151

Ønsker ikke mere trafikal belastning af Fuglevadskvarteret og vil meget gerne bevare det grønne præg der jo gør Lyngby unik

nanna soni (Kongens Lyngby, 2021-01-27)

#152

Tak til initiativtagerne for at bevare vores område grønt og værd at bo i.
Det bør alle lokale støtte og forhindre, at Idrætsbyen bliver en ny ghettolignende-bebyggelse.

Henrik Uth (Kgs. Lyngby, 2021-01-27)

#163

Det er ødelæggende for sporten at påføre området den påtænkte boligbebyggelse

Ib Jonassen (Kongens Lyngby, 2021-01-28)

#173

Jeg er bange for den øgede trafik i området

Ib Welling (Lyngby, 2021-02-01)

#177

Vi ønsker at beholde det fine grønne område til vores børn i området. Bh Mads Klifoth

Mads Klifoth (2800, 2021-02-01)

#181

Et stadion skal ikke anvendes til et stort boligbyggeri, hvor der mangler infrastruktur og området kan ikke bære det massivt øgede trafikpres. Kommunen bør sikre grønne områder og masser af plads til idrætsfaciliteter, ikke en fortsat byfortætning!!!

Mette Lybek Rueløkke (Louisevej 11, Kongens Lyngby, 2021-02-02)

#185

Vi som "Bondebylaget i Lyngby" ikke ønsker flere parkerede biler overalt og heller ikke ønsker en befolkningstilvækst som området slet ikke kan bære.

Niels Friderichsen (Lyngby, 2021-02-04)

#186

Jeg vil gerne bevare grønne områder i Lyngby. Seneste store byggerier har allerede medført en del trafik på og omkring idrætsbyen

helle Grabow (Kgs Lyngby, 2021-02-05)

#191

Jeg tror, at byggeriet, som det er planlagt, vil have negative afledte effekter på resten af vores område.

Mette Lassesen (Kongens Lyngby, 2021-02-08)

#197

Jeg ønsker at bevare idrætten og mulighed for det grønne område

Anne-Cecilie Engsig (Lyngby , 2021-02-09)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...