Nej til motorvej vest om Vamdrup

Høringssvar. Nej til motorvej vest om Vamdrup  

Vejdirektoratet har fremlagt plan for ny motorvej fra Billund til Haderslev, der forløber øst om Vamdrup. Endvidere har Rambøll på foranledning af Billund, Vejen, Kolding og Haderslev kommuner udarbejdet et alternativt forslag til linjeføring af motorvej vest om Vamdrup. På denne baggrund fremfører Vamdrup Byforum bemærkninger til disse to forløb af en mulig kommende motorvej.  

Indledningsvis er det vores opfattelse, at muligheder for at udvide den eksisterende motorvej E45 til 3 eller 4 spor bør undersøges grundigt. Endvidere støtter vi etablering af en tværvej mellem Skærup og Billund til aflastning af det nuværende vejnet og forbedring af tilgængeligheden til Billund.  

For så vidt angår den af Vejdirektoratet foreslåede linjeføring øst om Vamdrup med tilslutning til hovedvej 25 ved Hjarup vil vi gøre opmærksom på følgende:  

 1. Erhvervsområder i Bønstrup og Øster Vamdrup vil få god tilgængelighed til en ny motorvej ved Hjarup. På stedet findes transporttunge virksomheder som Teknos, AutoLogik, Isover, Rockwool og LM Windpower. Endvidere vil tung trafik blive ledt uden om byområder i Vamdrup. Lave jernbanebroer gør det tillige vanskeligt at passere med store køretøjer fra erhvervsområderne i retning mod vest.
 2. Udvikling af erhvervsområdet mod nord og øst i retning af motorvejen vil kunne danne grundlag for større bosætning i lokalområdet.
 3. Erhvervsområdet ved afkørsel Kolding Vest på motorvej E45 vil være direkte forbundet via motortrafikvejen Tankedalsvej frem til eventuel ny motorvejstilslutning ved Hjarup. På denne måde styrkes det overordnede vejnet, og der vil blive bedre muligheder for tung trafik.
 4. Ved at anlægge eventuel ny motorvej med afkørsel ved Hjarup opnår man betydelig aflastning af den nuværende motorvej E45.
 5. Kolding Lufthavn er beliggende i umiddelbar nærhed af eventuel ny motorvej ved Hjarup og vil kunne drage nytte heraf.
 6. Linjeføring af eventuel ny motorvej øst om Vamdrup betyder, at der ikke er behov for at krydse jernbanen Vamdrup-Vojens.
 7. En mulig kommende motorvej med tilslutning ved Hjarup vil kunne lægges i en lav tracé, hvorved ulemper i form af støj vil blive formindsket.  

For så vidt angår den af Rambøll på foranledning af fire kommuner udarbejdede linjeføring vest om Vamdrup henleder vi opmærksomheden på nedenstående forhold: 

 1. Eventuel ny motorvej vil komme tæt på nuværende og planlagte boligområder i Vester Vamdrup og Bastrup. Vejdirektoratet har gjort opmærksom på, at dette vil medføre betydelige ulemper i form af støj og partikler for nuværende og kommende beboere i området. Den dominerende vindretning er fra vest og sydvest, hvilket vil forstærke gener i form af støj for boligområder øst for en mulig motorvej. Linjeføringen på dette sted vil derfor være hæmmende for udviklingen af lokalsamfundet.
 2. Terrænforhold og behov for at krydse såvel hovedvej 25 som jernbanen Vamdrup-Vojens betyder, at eventuel motorvej vest om Vamdrup vil skulle lægges forholdsvis høj i terrænet. Dette medfører, at ulemper i form af støj bliver forøget.
 3. Anlæg af ny motorvej vest om Vamdrup vil ødelægge kulturarvsareal af national betydning med flere store gravhøje. Herfra stammer bl.a. Guldhøjstolen, der opbevares på Nationalmuseet.
 4. Eventuel ny motorvej gennem Bastrup vil blive anlagt oven på drikkevandsboring i Bastrup Skov, hvilket indebærer en risiko for forurening af drikkevand til et opland af betydelig størrelse.
 5. Vester Vamdrup og Bastrup rummer et sammenhængende særlig værdifuldt landbrugsareal med 30-årig investeringshorisont. I området findes således en række store produktionslandbrug med eksportskabende aktiviteter.
 6. Naturområdet i Bastrup er i dag et sammenhængende net af biotoper, der rummer sjældne og fredede arter, herunder hasselmus og en række padder.
 7. Nord for kommunegrænsen vil store naturområder ved Staushede Plantage samt Tranekær Sø og Mose blive negativ påvirket af en eventuel linjeføring vest om Vamdrup. 

Konklusion er således, at vi anbefaler yderligere vurdering af muligheder for udbygning af eksisterende motorvejsnet med tilslutninger samt om nødvendigt bygning af motorvej øst for Vamdrup med til- og afkørsel ved Hjarup. 

Vamdrup Byforum har foranlediget en underskriftindsamling i lokalområdet. Således er der opbakning til det beskrevne forslag fra (antal) borgere. 

Venlig hilsen

Vamdrup Byforum 

Helge Paulin

formand