Landsbyernes samlede høringssvar for mennesker og miljø

Denne underskriftsindsamling, er en tilslutning til et fælles høringssvar, udarbejdet med henblik på at samle landsbyerne og intressenter mod linjeføringer der skader naturen og vores unikke landskaber. 

Fremfor at landsbyerne indbyrdes skubber placeringen af linjeføringer rundt i mellem sig, er det hensigten at vi samlet siger fra, og opfordrer til at man i langt højere grad undersøger mulighederne for at forbedre infrastrukturen, hvor der allerede er veje og tung trafik. 

Høringssvarene er ikke et 'enten eller'. De fleste landsbyer har nok allerede udarbejdet høringssvar, og vi opfordrer til at man står ved disse, men at man samtidig tilslutter sig den fælles indsats. Alle høringssvarene sammenlagt vil have en betydning. 

Det er nok heller ikke dette høringssvar alene der gør hele forskellen, og der arbejdes derfor på et langsigtet initiativ som skal værne om vores natur, biodiversitet, landsbyer, unikke landskaber, og vores ret til ro og et godt helbred. Vi vil skabe et fællesskab hvor vi kan stå sammen, som det sås på Langeland i forbindelse med "Langeland siger nej!" til udrejsecentret. 

Ved at skrive under, tilslutter du/I jer høringssvaret og den fælles indsats for at beskytte vores fælles hjem og natur. Vi håber på stor tilslutning, da Vejdirektoratet har gjort det klart, at høringssvarene bliver taget alvorligt. 

Lad os bruge vores demokratiske stemme, og værne om vores fælles hjem.

BEMÆRK: Husk at bekræfte din underskrift i den mail du får tilsendt!

 

Høringsvarets ordlyd:

 

Landsbyernes Fælles høringssvar

På vegne af: 

Baggrund:I forbindelse med undersøgelse om etablering af en ny statsvej hvor formålet ”blandt andet er at aflaste Strandvejen og Ringvejen omkring Køge” og ”skabe en mere direkte forbindelse mellem Stevns og motorvejsnettet”, er alle forslagene på bekostning af vild natur, borgere og kulturarv, i et sådant omfang, at landsbyerne er gået sammen om et fælles høringssvar. Med en international agenda om at forbedre naturforhold og komme biodiversitetskrisen til undsætning, fremme klimaindsatsen, et stødt stigende fokus på dels konsekvenserne af en folkesygdom som stress, og dels et omfattende problem som hormonforstyrrelser, så er det under al kritik, at man så ukritisk overvejer at anlægge vej på en måde som så direkte modarbejder alle førnævnte temaer. Høringssvaret er en generel modstand på en linjeføring igennem det åbne land, beskyttet natur og unikke landskaber til stor gavn og glæde for både planter, dyr og mennesker.   

8 gode grunde til en linjeføring over det åbne land er en dårlig ide.

1.     Jf. Rapport nr. 591 - 2018 Forundersøgelse Ny vejforbindelse til Stevns, fravælges forslag 5 blandt flere grundet, at det er: ”primært påvirkningen af Vallø-fredningen, og de betydelige rekreative, landskabelige og kulturhistoriske værdier, som fredningen beskytter, samt krydsningen af Natura 2000-området omkring Tryggevælde Å, som gør at alternativ 5 fravælges.” Natura 2000-områder er den højeste klassificering på ’naturværdiskalaen’, og værdien fastlægges ud fra områdets indhold af sjældne og varierede dyr- og plantearter. Områder vi er forpligtet til at beskytte og værne om, af hensyn til biodiversiteten. Vi har i Danmark kun få områder af denne klasse, hvorfor det må synes endnu mere vigtigt at værne om disse.

2.     Et udpluk af værdifulde karaktertræk der giver områderne særlig værdi - Jf. Regionplan 2001 for Roskilde Amt Retningslinjer, vil kommunernes af høringssvarets forslåede linjeføringer ramme ”Værdifuldt Landskab”, og ”Særligt Bevaringsværdige Kulturmiljøer” hvilket også fremgår af ’Lokalplan 5-20 Tessebølle Landsby’: ”I Regionplan 2001 for Roskilde Amt ligger Tessebølle landsby i et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.”For ”Særligt Bevaringsværdige Kulturmiljøer” er bl.a. følgende retningslinjer: ”pkt. 3.1.24. Karakteristiske kulturhistoriske spor og kulturmiljøer skal så vidt muligt bevares og i nødvendigt omfang plejes…” og ”pkt. 3.1.25 Byggeri, anlæg, vandindvinding, opstemninger af vandløb fjernelse af levende hegn, sten- og jorddiger samt andre forhold der ændrer kultursporenes tilstand, skal så vidt muligt undgås eller begrænses, således at mulighederne for at opleve, undervise og forske i landskabets kulturhistorie ikke forringes. Hele området syd for Køge er både særegent og unikt for sine herregårdslandskaber, de roligt spredte landsbyer i åbne landområder uden støjende hovedveje. Områder der viser det danske landskab i sin smukkeste form både visuelt og i lydbilledet. Det er unikt. Kommunernes seneste fremlagte forslag vil desuden gå igennem fredede områder; Vallø Fredningen: ”Fredningens formål har til hensigt at sikre at de landskabelige værdier som af områdets karakter, er et roligt, harmonisk og sammenhængende herregaardslandskab.” jf. Overfredningsnævnets afgørelse af 14. juli 1981 §1 ’Fredningens formål’ 

3.     En vej, hvor der før ingen vej har været, vil medføre en markant støjstigning og ikke mindst en uskøn støjændring. Vejen forventes at bære op imod 10.000 biler i døgnet, og sammenlignet med tilsvarende veje, må støjen forventes dels at være vedvarende det meste af døgnet, og dels at påvirke meget store områder, trods Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Mange landsbyer, og Køge Kommunes største by ud over Køge selv; Herfølge, vil udsættes for markante støjgener, som markant vil nedsætte områdets unikhed og attraktionsværdi.  

4.     Vedvarende støj, selv på et lavt niveau, er særdeles skadeligt for helbredet, hvorfor Miljøstyrelsens grænseværdier for støj, er ikke retvisende. WHO og tysk forskning dokumenterer hvordan støj påvirker menneskers helbredstilstande, og skaber hormonforstyrrelser - Uddrag fra ’Klargør Kroppen før Graviditet’ af Læge Charlotte Bech “Forskning viser at støj er noget af det, som stresser os allermest. Et review fra Tyskland har vist, at konstant støj (selv ved lav styrke) fører til hormonelle ubalancer, flere stresshormoner og for højt blodtryk samt andre hjerte-kar-sygdomme” og ”Forskning har vist, at positiv lyd og musik kan have en velgørende virkning på os, både via hjernestammen og hormoner som oxytocin, dopamin og endorfiner. Den mest positive virkning kommer fra naturens egne lyde; bølgerne, der ruller ind mod stranden, vinden i piletræerne, regnen, der trommer på taget, lærkens triller op imod forårshimlen, stærefløjt og andre fuglesange” Kilder: Biofactors 2019 apr 2. Daiber A. “Environmental noise induces the release of stress hormones and inflammatory signaling molecules leading to oxidative stress and vascular dysfunction-Signatures of the internal exposome”BMC Psychiatry. 2017 Jul 27;17(1):271. Corbijn van Willenswaard et aL. “Music interventions reduce stress and anxiety in pregnancy: a systematic review and meta-analysis. 

5.     Også dyr påvirkes beviseligt af støj - Jf. artikel af Natalie Grover 3. feb 2021 i The Guardian ”Human noise affects animal behaviour, studies show”. Uddrag: “As humans proliferate, we have penetrated deeper into wildlife habitats, creating a pervasive rise in environmental sound that not only directly affects the ability of animals to hear but indeed communicate. Emerging research suggests noise pollution, caused, for instance, by traffic, interferes with animal behaviour, including cognition and mating.”, I artiklen uddybes hvordan trafikstøj hos dyr, negativt præger immunsystemet og de kognitive evner til eks. at skaffe mad eller se farveforskelle. Flere linjeføringer er foreslået igennem Natura-2000 områder, med følsomme dyrearter som efter international agenda er Danmarks ansvar at beskytte.

6.     Linjeføringer vil gå igennem vedtagede økologiske forbindelser.”Kommunen er pligtig til at udlægge økologiske forbindelser i overensstemmelse med de statslige retningslinjer…””I publikationen hedder det ”Kommunen skal udpege økologiske forbindelser, der forbinder eksisterende naturområder indbyrdes”. Hensigten med disse forbindelser er ”at sikre sammenhængende naturområder og muligheder for vandring og spredning af arter af vilde dyr og planter”. ”Kommunen skal med retningslinjer sikre, at den biologiske mangfoldighed og spredningsmulighederne for de vilde planter og dyrearter ikke forringes. Der skal fastlægges retningslinjer, som sikrer, at det samlede naturnetværk beskyttes mod indgreb i form af byvækst, veje, og andre tekniske anlæg”.De udpegede økologiske forbindelser har betydning fx. ved udarbejdelsen af lokalplaner.”Kilde: Miljøministeriet: ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013” og den tilsvarende publikation fra 2009

7.     Mange byer afskæres kontakten til store og højt skattede rekreative områder, eks. Præsteskoven ved Herfølge som benyttes af hundredevis af borgere på ugentlig basis, eller adgangen til skove, stier og små veje.

8.     Såfremt en ny/udvidet VVM vedtages, bør det være oplagt, grundigt at undersøge mulighederne for at udvide/optimere eksisterende anlæg, fremfor at etablere en helt ny forbindelse. Her tænkes - Intelligente lyskryds der ændrer skiftemønster efter tidpunkter med mere eller mindre trafikbelastning, ’grønne bølger’- Udvidelse af eksisterende veje med ’flytbart’ midterspor; 2 spor ud, 1 spor ind, morgen - 1 spor ud, 2 spor ind aften.


Landsbyernes samlede høringssvar for mennesker og miljø    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Landsbyernes samlede høringssvar for mennesker og miljø tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...