Lad Marius blive i Danmark

English Version below and scroll down to the bottom and complete it.

Husk at scrolle ned for at finde underskriftsfeltet.

Advokaten klager, Universitetet støtter og Folket bakker op !!

Kære Inger Støjberg og andre Politikkere.

Kan I med ro i sindet tillade at dette sker? Ikke mindst, tillade at det sker henover Jul og Nytår, hvor relevante instanser IKKE kan arbejde på sagen, og så alligevel sætte en dato d. 8.1.2016 for udvisning. Er det fair sagsbehandling?

Uddrag fra facebooksiden - se link nederst:

Marius Youbi, 30 år, er fra Cameroun. En meget flink og dygtig fyr. Vellidt af alle, der møder ham. Han mangler to semestre i at være færdig med sin uddannelse. Og nu smider Danmark ham ud af landet!
Lad det ikke ske. Lad os vise, at Danmark også har hjerte!

Marius studerer til elektronikingeniør på Aarhus Universitets ingeniørskole i Herning. Han er en af de dygtigste studerende, de har derude. Karakterbogen viser foreløbigt 10,4 i gennemsnit med foreløbig seks 12-taller og fem 10-taller.

Som ikke-EU borger får han ikke SU og betaler cirka 46.000 kr. i studieafgift per semester, så ud over studieafgiften skal han selv skaffe penge til kost, logi og studiematerialer.

Nu står han til udvisning, fordi han har overtrådt en regel om, at han maksimalt må arbejde 15 timer om ugen - juni, juli og august dog fuld tid. Han troede, at timebegrænsningen skulle udregnes som et gennemsnit - og har derfor arbejdet lidt mere end 15 timer i nogle uger i 2013 og 2014.

Men regner man gennemsnitligt som i andre sammenhænge, har han i 2013, 2014 og 2015 ikke arbejdet mere end tilladt.

Fordi han har arbejdet meget få timer for meget, står han til udvisning 8.jan. 2016. Lige midt i eksamenstiden. Næste semester skulle han i praktik hos en virksomhed i Ikast. Der er lavet en kontrakt med firmaet, og sidste semester skal han skrive sin bachelor.

Der er brug for ham i Danmark. Og så smider man ham ud.

Facebooksiden - Lad Marius blive i Danmark

https://www.facebook.com/Lad-Marius-blive-i-Danmark-101215376920470/?fref=ts

Event i Herning d. 5/1/2016 kl. 17 - Sympati-demonstration for udviste Marius Youbi:

https://www.facebook.com/events/199111747102334/

Del denne facebookside ved at like den! Inger Støjberg kan godt lade ham blive. Det er kun et spørgsmål, om hun vil. Lad os alle fortælle hende, at det er det, hun skal gøre.

English Version:

The Lawyer complains,  University supports and People are supporting too!!

Dear Inger Støjberg and other Politicians.

Can you with peace of mind allow this to happen?

Not least, allow this to happen over the Christmas and New Year where the relevant agencies can NOT work on it, and yet set a date the 8th of January 2016 for deportation. Is it fair trial?

Excerpts from facebook page - see link below:

Marius Youbi, 30 years old, is from Cameroon. A very nice and talented guy. Well-liked by everyone who meets him. He needs two semesters to be finished with his education.

And now Denmark throws him out of the country!

Do NOT let it happen.

Let us show that Denmark also have a heart!

Marius is studying electrical engineering at the University of Aarhus engineering school in Herning.  He is one of the brightest students, they have there. The Report Card shows preliminary 10.4 on average this far, six 12s and five 10s. As a non-EU citizen he is not aloud to receive  SU and pay approximately 46,000 kr. In tuition per semester, so in addition to the tuition fees he must raise money for food, lodging and study materials.

Now he stands for deportation because he has violated a rule that he must work a maximum of 15 hours a week - June, July and August, however, full-time. He believed that the time limit should be calculated as an average - and have worked a little more than 15 hours in some weeks in 2013 and 2014. But it is estimated on average as in other contexts, he has in 2013, 2014 and 2015 do not work more than allowed. Because he has been working very few hours too much, he stands for deportation the 8th of January 2016. Right in the middle of exam time. Next semester he had an internship with a company in Ikast Denmark.

There is made a contract with the company, and last semester he must write his bachelor. There is a need for him in Denmark. And then Denmark throw him out.

Facebook Page - Let Marius stay in Denmark

https://www.facebook.com/Lad-Marius-blive-i-Danmark-101215376920470/?fref=ts Share this facebook page, like it!

Event in Herning the 5th of January 2016 at 17 oclock - Demonstration for Marius Youbi:

https://www.facebook.com/events/199111747102334/

Inger Støjberg  Minister of Integration and Foreignminister might let him stay. It`s  only a question whether she will do it or not. Let's all tell her that this is what she should do.