Høringssvar vedrørende Halsnæs Kommunes Spildevands Plan

Høringssvar vedrørende Halsnæs Kommunes Spildevands Plan
Frederiksværk 24. Oktober 2021

Halsnæs Kommune har udarbejdet en ny spildevandsplan som er sendt i offentlig høring.

Det følgende er spørgsmål fra medlemmer i Grundejerforeningen Vestervig og Grundejerforeningen Grævlingehøj beliggende i sommerhusområde ØS04 i Spildevandsplanen. Det fremgår af Spildevandsplanen at hele sommerhusområdet skal kloakeres.

Princippet om indsatser for miljømæssig og økonomisk forsvarlig håndtering af spildevand med positiv effekt for kystområder og vandmiljøet generelt, deles af alle i området, men det er ikke muligt at tage stilling til denne Spildevandsplan på baggrund af det materiale, der er tilgængeligt for os. Helt overordnet savnes der konkrete miljømæssige forhold og økonomiske betragtninger.

Vi har adskillige ubesvarede spørgsmål og kommentarer til planen:

 1. Hvilke udledningsværdier har vi i dag? Og hvilke faktiske målinger er dette baseret på?
 2. Hvilken renseklasse skal området ØS04 opfylde?
 3. Hvilke påbud om forbedret rensning vil/kan kommunen pålægge de forskellige ejere i området?
 4. Kan den påkrævede renseklasse opfyldes gennem andre tiltag end gennem et samlet kloakeringsanlæg i et meget vanskeligt område i forhold til terræn & vandskel?
  (Vi har grunde der afvandes mod Roskilde Fjord og grunde der afvandes mod landbrugsarealer og Arresø).
 5. I hvilket omfang vil den nye Spildevandsplan løse udfordringerne i Arresø og Roskilde Fjord, og hvilke yderligere tiltag har man planlagt for at forbedre forholdende?
 6. Hvilke alternativer til offentlig kloakering og udbygning af eksisterende renseanlæg har været overvejet?
 7. Miljøpåvirkning fra udvidelsen af Melby rensningsanlæg, etablering af kloakering samt drift af eventuelle pumpestationer mv. bør indgå for at kunne vurdere proportionaliteten i den samlede løsning (hvor meget natur for man for pengene i forhold til andre løsninger?).
 8. Det fremgår af materialet at ”En udvidelse af renseanlægget kan betyde, at der stilles krav om en ny udledningstilladelse (i Kattegat), og i den forbindelse skal der tages stilling til, om der skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af projektet.” Hvilke konsekvenser kan dette have for projektet?
 9. Det fremlagte materiale behandler ikke de økonomiske og fysiske konsekvenser af den valgte løsning. Det er ikke muligt at tage stilling til høringsforslaget uden disse oplysninger, ej heller vurdere alternativer. (Jævnfør: LBK nr 1775 af 02/09/2021 Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.)
  1. Hvordan ser hele finansieringsplanen ud for projektet?
  2. Hvilke bidrag pålægges grundejerne i forbindelse med etablering?
  3. Hvilke løbende bidrag pålægges grundejerne i forbindelse med driften?
  4. Hvilke andre omkostninger skal grundejerne påregne i forbindelse med projektet?

Ovenstående er de vigtigste spørgsmål til forslaget fra vores side. Det kan dog ikke udelukkes, at der vil være mange flere. Vi vil derfor foreslå at der afholdes et offentlig møde med deltagelse af alle tekniske eksperter/konsulenter der har været involveret i udarbejdelsen af planen samt beslutningstagerne, hvor alle spørgsmål kan besvares, før der træffes beslutning om at vedtage denne plan.


Kristian Junkov et al., Grundejerforeningen Grævlingehøj    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Kristian Junkov et al., Grundejerforeningen Grævlingehøj tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...