Beskyttede frøer ved Annisse Nord

Høringssvar Råstofplan 2016/2020 Region Hovedstad

Det er med stor undren at vi igen ser dette projekt, om råstofindvinding i området syd for Annisse Nord, idet området er beskyttet af hensyn til fredede og truede arter af frøer.

Der er flere vandhuller I området, hvor der er en blandet bestand af løgfrøer, grøn frø spidssnudet- og butsnudet frøer.

Frøerne og deres ynglevandhuller, er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. De må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres. Deres levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges.

Desuden gælder EU's habitatdirektiv, der forpligter medlemslandene til at sikre, at en række arter ikke påvirkes eller hindres i, at der kan opnås en såkaldt gunstig bevaringsstatus.

Ændringer i vandstanden i ynglevandhullerne, kan have store konsekvenser for bestandene i området. Særligt hvis der graves under grundvandsspejlet, som ligger tæt på terræn.

Løgfrø
Løgfrø er rødlistet, fredet og underlagt beskyttelse efter EU's habitatdirektiv IV.

Butsnudet frø
Er fredet og underlagt beskyttelse efter EU's habitatdirektiv IV

Grøn frø
Er fredet og underlagt beskyttelse efter EU's habitatdirektiv V

Spidssnudet frø
Skal beskyttes efter EU's habitatdirektiv IV. Bilag IV

Som det fremgår af kortmateriale, er det udpegede graveområde, habitat for disse fredede og truede arter.
Dokumentation kan findes i rapport om den kommunale indsats, samt opsummering af observationer frem til 2013.

løgfrøer.png

Informatione om hvilke regler der gælder, er tilgængelig på miljøministeriets hjemmeside: her

Vi håber at regionen lever op til sit ansvar for at beskytte disse områder, både efter naturbeskyttelsesloven og efter EU's habitatdirektiv, så disse bestande ikke skades ved at omdannes deres levesteder til åben mine.

Og ser frem til at regionen fjerner graveområde 12 Annisse syd fra råstofplanen.

Se de andre høringssvar her

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Niels Møller Jensen tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...