Åbent brev til Sundhedsministeren: Mistillid stillet af ‘xxxx’ nuværende og kommende tandlæger i hele Danmark - aut. ID eller studienr. er påkrævet!

Det er med stor beklagelse og en masse frustration, at vi som tandlægestand er nået til et punkt, hvor vi ikke længere kan have tillid til måden, hvorpå STPS administrerer en så vigtig opgave som at sikre patienterne i Danmark den højest tænkelige sikkerhed. Som tandlægestand er patientsikkerhed en naturlighed. Vi knokler dagligt over hele landet med at få behandlet vores patienter på det højeste faglige niveau og på en måde, så vores patienter er tilfredse.
Vi som tandlægestand ønsker at kunne have tillid til jer som administratorer, ligesom vi ønsker, at I har tillid til os som behandlere. Tillid er en hjørnesten i arbejdet på alle tandklinikker i Danmark. Patienterne har tillid til os, og den tillid er vi stolte af og værner om.
For at kunne sætte størst mulig fokus på patientens behov er det vigtigt, at alt omkring os fungerer, herunder samarbejdet med diverse offentlige myndigheder. Desværre føler vi, at samarbejdet med og tilliden til STPS er ikke-eksisterende. Desuden finder vi, at sammenblandingen af ansvarsområder i en enkelt offentlig instans er problematisk, da STPS både er den undersøgende, anklagende og dømmende instans i eventuelle sager, hvor vi end ikke har en ankemulighed.
Dette åbne brev skal forstås som en klar mistillid til STPS. En mistillid født i frustration og afmagt over for et offentligt system, som ikke tydeligt fremstår som værende en institution med indsigt i det komplekse fagområde, som sundhed generelt er, og som tandsundhedsområdet i særdeleshed er. Vi er af den klare overbevisning, at netop denne mangel på faglig forståelse i STPS har gødet den stigende mistillid til STPS fra tandlægestandens side. 
Baggrunden for vores mistillidsvotum er følgende:
Unødvendigt bureaukrati inden for tandplejen

Journalføring
1) Krav om registrering af identitet af patienten i alle journaler med sundhedskort og personnummer – uagtet at patienten har gået på klinikken i en længere årrække.
2) Krav om journalføring af informeret samtykke, selv om patienten selv har bestilt tid til behandlingen.
3) Krav om journalføring af indlysende fakta som fx patientens accept af røntgenoptagelser eller patientens accept af henvisning til specialtandlæge.

Hygiejne
4) Krav om sterilpakning af undersøgelsesinstrumenter, der bruges invasivt, selv om instrumenterne håndteres af usterile handsker i et usterilt miljø.
5) Forbud mod støvsugning, selv om der ingen dokumentation er for smittespredning ved støvsugning.

Røntgen
6) Krav om tilladelse til opsætning af nyt røntgenudstyr. Tilladelsen koster 5.600 kr., men tandlægen står selv for hele indberetningen, og Sundhedsstyrelsen Strålebeskyttelse (SIS) tjekker ikke udstyret, men underskriver blot papirerne.
7) Krav om dokumentation for arbejdsprocedurer for klinikassistenter, fx røntgenoptagelse, selv om det er en del af deres uddannelse.

Kontrol
8) a. Et klinikfællesskab kunne registreres under et.  b. Det pålagte gebyr på kr. 7.232,-/år/behandlingssted (af hvilke der er 3404 enheder), er yderst kritisabelt.
9) Risikobaseret tilsyn kan forekomme på alle behandlingssteder frem for et målrettet tilsyn på de behandlingssteder, hvor der er grund til bekymring.

Registrering af oplysninger
10) Krav om indberetning af oplysninger om priser og ansatte på klinikken til Sundhed.dk, selv om Sundhed.dk ikke er i stand til at gengive visse af disse oplysninger korrekt over for brugerne.
11) Bureaukratisk ordning behæftet med usikkerheder til indberetning af oplysninger om virksomhedsansvarlig tandlæge.

Dentalteknik
12) Krav om registrering ved import af dentalteknik fra andet EU-land. Denne registrering er uden betydning for patientsikkerheden, da dentallaboratorier i andre EU-lande er underlagt de samme regler som danske dentallaboratorier og bliver kontrolleret lokalt efter samme regler som i Danmark. Der er dermed tale om dobbelt kontrol.
13) Krav om at tandklinikker, der ejer CAD/CAM-fræsere, registreres som dentallaboratorier og skal betale gebyr herfor. Området er allerede kontrolleret og overvåget, og registreringen medfører ingen forbedring af patienternes sikkerhed.

Patienters valg af ny tandlæge
14) Det er et tungt og bureaukratisk system, når en tandklinik lukker, og patienterne skal vælge ny tandlæge. Dette håndteres betydeligt mere enkelt for patienter hos praktiserende læger.

En tandklinik er ikke en papirmølle og må aldrig blive det. Vi lever ikke af at skubbe papir rundt, og det ønsker vi heller ikke.
Som tandlægestand er vores ønske, at tingenes tilstand bliver anderledes. At vi sammen kan sætte mål og krav for tandsundhedsområdet, uddannelse af fagpersonalet, den samlede økonomi mm. Det vi ser er dog et soloridt fra STPS’s side, og lige nu rides der i den forkerte retning og i høj fart. Hvordan får vi genskabt tilliden til hinanden? Kan den genskabes? Som det ser ud, så tror vi desværre, at det løb er kørt. STPS magter ikke sin opgave, og i sidste ende ender det med, at patientusikkerheden vil stige, og at vi må afskedige personale for at få økonomien til at hænge sammen. Det mener vi ikke er rimeligt. Hverken over for vores tillidsfulde patienter eller vores trofaste personale.
Vi anerkender, at der kan ske fejl, og at der kan være mangler på enkelte klinikker. Derfor ønsker vi faktisk en effektiv offentlig instans, som kan agere vagthund på vegne af patienterne. Desværre ser vi en vagthund, som er blevet til en jagthund. Dette er ikke fordrende for et godt og tillidsfuldt samarbejde. Da STPS ikke har været åben over for kommunikation med den samlede tandlægestand, og ej heller har villet give præcise svar på konkrete henvendelser, som fx hvordan en perfekt journal bør se ud, så ender vi i denne kedelige situation. Vi som tandlæger er til for at lave tænder, ikke for at beskæftige kolde hænder.
Derfor dette åbne brev med vores udtalte mistillid til Styrelsen for patientsikkerhed (STPS)

Med venlig hilsen og på vegne af
Tandlægestanden i Danmark ved xxxx underskrifter

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Palle Christensen tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook