Nej til at ændre navn på Kvindemuseet

Kontakt forfatteren af dette andragende

Aarhus Byråd har truffet beslutning

2021-02-06 07:25:09

Kære underskriver

I onsdags vedtog Aarhus Byråd vedtægtsændringen om, at Kvindemuseet nu hedder KØN. Argumentet de brugte var armslængde princippet, trods det ikke var relevant i denne sammenhæng!

Vi i Kvindegruppen fremsendte et notat udarbejdet af Aarhus Kulturforvaltning, som desværre ikke har været vedlagt sagen i behandlingen. I notatet fremstår følgende:

Aarhus Kommune kan som tilsynsmyndighed ikke pålægge institutionen at gennemføre vedtægtsændringer, men byrådet har muligheden for ikke at godkende forslag til nye vedtægter” - Aarhus Kulturforvaltning angående kommunens rolle ift. Vedtægtsændringer for statsanerkendte museer

Vi må desværre konstatere, at politikerne henholdsvis valgte at tilsidesætte deres egen forvaltnings anbefalinger samt alle jeres fantastiske underskrifter mod navneændringen, som er langt flere end der er tilhængere af et navneskifte!

Vi har et spinkelt håb om at bestyrelsen i Kvindemuseet tager kritikken alvorligt – især set i lyset af, hvordan vi har kunne påpege flere faktuelle informationer fra ledelsen af museet.

Processen har desværre ikke været køn og i sidste weekend stillede vi i Stiften, nogle konkrete spørgsmål til direktøren af Kvindemuseet – som vi desværre fortsat mangler svar på:  

Kære Julie Rokkjær Birch, direktør for Kvindemuseet, vi mangler svar. Vi forstår, du er en travl kvinde, men der er mange svære og alvorlige spørgsmål om det, der er foregået i denne proces med museets navneskifte, og de fortjener et svar.

Vi oplever ikke en svær omstillingsproces, vi er ikke følelsesladede, nostalgiske, gamle kvinder, der skal hjælpes med videre ind i fremtiden med et klap på hovedet.

Vi har ikke brug for hule forsikringer om, at vores begrundede bekymringer slet ikke er reelle, som både Julie og andre har tilladt sig at give indtryk af.

Vi er en blandet gruppe af kvinder, der har en holdning til et navn på et museum, der er en hjørnesten i formidlingen af kvinders historie og livsverden.

Vi er dannede kvinder, vi har læst og sat os ind i den proces, der er foregået. Vi har forsøgt at skaffe os adgang til at være en del af processen for at kunne gøre vores mening gældende der.

Da det blev meldt ud, at en undersøgelse om Kvindemuseets navn ville blive iværksat, gjorde vi vores mening gældende, hvor vi kunne. Da der blev inviteret på kaffe, så troppede en af os op. Da vi blev opfordret til at skrive mails, så gjorde vi det.

Vi spurgte, hvordan vi kunne blive involveret i den proces, hvordan vi kunne blive hørt. Ikke, hvordan vi kunne få forklaret, uden saglige begrundelser, hvorfor en navneændring er nødvendig.

Pludselig var processen slut. Nu var navneskiftet en realitet. Vi undrede os.

En overfladisk gennemgang af sagen havde vist os en uoverensstemmelse mellem det oplæg, man havde givet til Lead the Talent, og det, man meldte ud.

Altså i oplægget står der, at museet skal ændre navn, men det var ikke det, der blev meldt ud i pressemeddelelse og på Facebook. Her sagde man, at det skulle undersøges.

Vi valgte derfor at søge aktindsigt ved Kulturstyrelsen, Aarhus Kommune og Kvindemuseet, og det åbnede for en lang række af spørgsmål.

Det vrimlede frem med uoverensstemmelser mellem det sagte og gjorte og den måde, beslutningerne blev truffet på.

Her er nogle af de spørgsmål, vi gerne vil have svar på:

Hvorfor melder I ud, at der er tale om en undersøgelse for at finde ud af, OM museet skal skifte navn, når det senere meldes ud, at den beslutning var truffet, og at man i stedet arbejdede med, hvad navnet skulle være?

Hvorfor siger I gentagne gange, at Kulturstyrelsen har givet jer et andet ansvarsområde, når I selv har anmodet om lov til at ændre det i 2016?

Hvad er sket siden 2016, hvor I bedyrede, at navnet forblev Kvindemuseet på trods af et ændret ansvarsområde? Dengang sagde I selv, at Kvindemuseet var et stærkt brand.

Hvordan vil I sikre, at kvinders historie ikke nedprioriteres og helt forsvinder, når I ikke har flere midler og ikke mere plads?

I forbindelse med den protest, I har mødt mod både navneskifte og navn, valgte I at få en såkaldt cyberforsker til at behandle det materiale.

Hvordan er dette kommet i stand? Er cyberforskeren uvildig?

Cyberforskeren har sorteret i kommentarer og reaktioner for at få det endelige resultat til at fremstå mere positivt.

Hvilke kommentarer og reaktioner?

Hvilke kriterier blev lagt til grund for sorteringen?

Cyberforskeren bruger et skældsord om kvinder i rapporten.

Som en institution, der skulle kende og formidle kvinders historie og de mekanismer, der er brugt til at holde kvinder nede og ude af den offentlige debat, kan man så tillade, at de mekanismer bruges overfor ens egne kritikere af kvindekøn?

Vi har stillet de spørgsmål mange gange, både på sociale medier, i læserbreve, artikler mm., men på intet tidspunkt har vi fået svar.

De fortjener, at nogen forholder sig til dem.

For hvis der ikke er fyldestgørende svar og begrundende forklaringer, så står vi tilbage med en skueproces, der ikke har været KØN at skue.  

Tak for jeres underskrifter og tak for jeres læserbreve – vi holder øje med det der var Kvindemuseet, men skulle det skifte navn til KØN – gender museum of Denmark, vil I ikke kunne møde os der.

KH Kvindegruppen bag underskriftsindsamlingen


Jeanne Toxværd

Aarhus Byråd har udsat beslutningen

2021-01-20 20:18:45

Kære underskrivere

I dag har Aarhus Byråd besluttet at lytte til jeres og vores kritik af navneskiftet og sendt sagen tilbage til Kulturudvalget.

Der skal meget til for, at politikerne fraviger armslængdeprincippet, men de har lyttet til kritikken og vil derfor søge svar på nogle af de spørgsmål der er rejst.

Det er ansvarlige politikere der ikke træffer en beslutning på et uoplyst grundlag!

Tak for det!

Vi i underskrivergruppen vil i samarbejde med de inspirerende stiftere af Kvindemuseet fortsætte med at indhente dokumentation for, at Kvindemuseet sagtens kan bevare navnet og rumme det udvidede ansvarsområde fra 2016.

I kan hjælpe ved at dele muligheden for, at skrive under til bevarelse af navnet, med jeres venner, kolleger og familie.

”Ord har betydning: Hvis man fjerner kvinde har man ikke længere et kvindemuseum” – som Vibeke Theisen udtaler til Stiften.

Vi anbefaler jer at se eller gense Ulla Bertelsen i Deadline DR2, med Kvindemuseets tidligere næstformand, der ved sit sidste møde var med til at ændre navnet på Kvindemuseet:

https://www.dr.dk/drtv/episode/deadline_-kritik-foer-lukketid_232848?fbclid=IwAR3Y3_ypOYKqxewNkJrNjqnIczThMgaMSpsHhf1L_zFeHn4oACG0f80rbPM

Vi vender tilbage og siger tak for jeres underskrifter og fantastiske kommentarer MVH Kvindegruppen bag underskriftsindsamlingen  

Marie Pinholt Krabbe, Annette Buur, Erik Sørensen, Jette Vellet Gnudtzmann, Karen M. Larsen, Lise Rohde, Jannie Tolstrup, Randi Thinnesen, Marie Kristina Boye, Kristina Paludan, Jeanne Toxværd   


Jeanne Toxværd

I morgen træffer politikerne beslutning

2021-01-19 19:20:05

Kære underskrivere

I morgen afgør politikerne i Aarhus Byråd om Kvindemuseet bevarer sit navn og sit verdensberømte brand.

Vi har gennem aktindsigt kunne konstatere, at hverken politikere, borgere og brugere af Kvindemuseet er informeret korrekt om processen.

Vi håber at politikerne har mod nok til, at sende sagen tilbage til Kvindemuseets bestyrelse således at vi kan få svar på de spørgsmål vi fremsendte til dem i begyndelsen af januar:

·       Urigtige udsagn om baggrunden for ændring af ansvarsområder – som fører til ønske om en vedtægtsændring, der skal føre til et navneskifte.

·       Uklarhed om, hvorvidt der har været tale om en reelt åben proces i den undersøgelse af museets navn, som museets ledelse satte i gang

·       Hvorfor man som eftertanke valgte at hyre en såkaldt cyberforsker til at analysere reaktionerne på museets Facebook-side – herunder hvorfor dette ikke var en del af den oprindelige plan for undersøgelsen, eftersom museets kommunikerer regelmæssigt på de sociale medier

·       Hvorfor man som led i Facebook-analysen valgte at frasortere kritiske røster ·       Hvorfor man valgte at devaluere de kritiske røster med udokumenterede og alvorlige beskyldninger om transfobi, og hvorfor man mener, at det devaluerer kritikken, at der formodes at være tale om en organiseret indsats fra de kvindelige kritikeres side  

Del endelig muligheden for at skrive under med dit netværk

MVH Kvindegruppen bag underskriftsindsamlingen

Marie Pinholt Krabbe, Annette Buur, Erik Sørensen, Jette Vellet Gnudtzmann, Karen M. Larsen, Lise Rohde, Jannie Tolstrup, Randi Thinnesen, Marie Kristina Boye, Kristina Paludan, Jeanne Toxværd            


Jeanne Toxværd

Meget vigtig information!

2021-01-09 12:57:34

Kære underskrivere

I denne måned skal Magistraten, Kulturudvalget og Byrådet i Aarhus Kommune tage stilling til den vedtægtsændring der kan ændre navnet på Kvindemuseet.

I den forbindelse har vi fremsendt undersøgelsen af Kvindemuseet til samtlige politikere i Aarhus Byråd, for at informere om den noget problematiske skinproces der har været ført, i forbindelse med navneændringen.

Vi har blandt andet gjort opmærksom på, hvordan Kvindemuseet har inddraget en cyberforsker i undersøgelsen, som har fjernet flere hundrede kritiske stemmer i debatten.

Cyberforskeren vælger på et udokumenteret og uigennemskueligt grundlag at beskylde samme kritikere for transfobi og afviser som følge heraf kritikernes stemmer som irrelevante. Cyberforskeren finder desuden, at der må være tale om en organiseret indsats fra de pågældende kritiske kvinder, og denne formodning anvendes ligeledes til at devaluere kritikken.

Vi finder det særdeles bemærkelsesværdigt, at et Kvindemuseum af alle institutioner skulle billige, at det mistænkeliggøres, at kvinder organiserer sig i det omfang, det måtte være tilfældet. Kvindemuseets eksistens er baseret på en organiseret indsats på linje med en lang række andre landvindinger for kvinder gennem tiden.

Selve undersøgelsen af Kvindemuseet, som er forelagt museets bestyrelse, er foretaget af en ”anden aktør” der drives i samarbejde med kommuner og jobcentre. Undersøgelsen er foretaget af et såkaldt talentteam på 4 personer, som vises på anden aktørs hjemmeside.

Cyberforskeren, der frasorterer flere hundrede kritiske kommentarer, skrevet primært af kvinder, fra Kvindemuseets Facebook-opslag om navneskifte fremgår ikke på anden aktørs hjemmeside som have værende en del af undersøgelsen.

Det lader altså til, at den analyse er kommet til som en eftertanke fra museets side, hvilket må siges ikke at være gængs praksis i en undersøgelse af denne type. Det må forventes, at man kan gøre rede for og følger en plan for en undersøgelse fra start til slut.

Da Kvindemuseets ledelse selv har valgt at inddrage en cyberforsker i undersøgelsen, som ikke er en del af talentteamet, har Kvindemuseet også haft muligheden for ikke at acceptere de metoder cyberforskeren anvender, altså at fjerne kritiske stemmer omkring navneskiftet og tildele disse øgenavne.
Det gjorde museets ledelse imidlertid ikke, hvorfor det må antages, at museets ledelse billiger denne højst usædvanlige fremgangsmåde.  

Tavsgørelse af flere hundrede røster mod navneskiftet, som ovenikøbet devalueres med øgenavne må siges at være problematisk og ikke i overensstemmelse med en grundig og åben proces!
Hvorvidt museets bestyrelse er orienteret om dette, er vi uvidende om, men vi finder, at det er et spørgsmål, som er værd at foreligge bestyrelsen.   

Vi har ligeledes gjort politikerne i Aarhus Byråd opmærksom på, at det i den kontrakt Kvindemuseet indgik med et reklamebureau fremgår, at navneskiftet var aftalt før processen, blev indledt: ”Museet ønsker derfor at foretage en navneændring og brandtilpasning af den nuværende visuelle identitet. Denne skal understøttes af bruger undersøgelser, der aktivt inddrager alle interessenter i processen gennem fx co-creation

Museets ledelse bad bureauet om at rette den formulering den 24. september 2020, efter et kaffemøde med en fra underskriftsgruppen, men det ændrer ikke på, at udgangspunktet tilsyneladende hele tiden har været at foretage et navneskifte, uagtet hvad undersøgelsens deltagere måtte mene om den sag.

Slots- og Kulturstyrelsen har oplyst, at det er den instans, der finansierer museet, der har bemyndigelsen til at træffe afgørelse om et navneskifte, som i givet fald skal finde sted som en vedtægtsændring, og det er altså Århus Kommune.  

Vi finder, at der er rejst alvorlig tvivl om, hvorvidt processen op til museets ansøgning om en vedtægtsændring, der skal resultere i en navneændring, har fundet sted på en ordentlig, gennemsigtig og fair måde, og vi opfordrer jer derfor til som det mindste at bede Kvindemuseets ledelse og bestyrelse om en redegørelse, som svarer på de rejste kritikpunkter, som blandt andet må omfatte:  

·       Urigtige udsagn om baggrunden for ændring af ansvarsområder – som fører til ønske om en vedtægtsændring, der skal føre til et navneskifte.

·       Uklarhed om, hvorvidt der har været tale om en reelt åben proces i den undersøgelse af museets navn, som museets ledelse satte i gang

·       Hvorfor man som eftertanke valgte at hyre en såkaldt cyberforsker til at analysere reaktionerne på museets Facebook-side – herunder hvorfor dette ikke var en del af den oprindelige plan for undersøgelsen, eftersom museets kommunikerer regelmæssigt på de sociale medier

·       Hvorfor man som led i Facebook-analysen valgte at frasortere kritiske røster

·       Hvorfor man valgte at devaluere de kritiske røster med udokumenterede og alvorlige beskyldninger om transfobi, og hvorfor man mener, at det devaluerer kritikken, at der formodes at være tale om en organiseret indsats fra de kvindelige kritikeres side  

Det er nu op til politikerne i Aarhus Byråd, at tage stilling til om Kvindemuseet på det foreliggende grundlag skal ændre navn.

Vi opfordrer jer til, at skrive læserbreve og dele muligheden for at underskrive denne underskriftsindsamling med jeres venner og bekendte.

Danmark har brug for et Kvindemuseum – og det Kvindemuseum vi har, har både et nationalt og internationalt brand som det udvidede ansvarsområde uproblematisk kan rumme og udvikle.

Med venlig hilsen Kvindegruppen bag underskriftsindsamlingen

Marie Pinholt Krabbe, Annette Buur, Erik Sørensen, Jette Vellet Gnudtzmann, Karen M. Larsen, Lise Rohde, Jannie Tolstrup, Randi Thinnesen, Marie Kristina Boye, Kristina Kris Paludan, Jeanne Toxværd        


Jeanne Toxværd

God Jul - Kampen for at bevare navn på Kvindemuseet fortsætter

2020-12-20 20:10:13

Kære underskrivere

Vi i kvindegruppen vil ønske jer en glædelig Jul og sige et stort tak for jeres bidrag i kampen mod, at Kvindemuseet ændrer sit navn.

Vi fortsætter kampen gennem julen og det eneste vi ønsker os til Jul, udover at Kvindemuseet bevarer sit navn, er at I deler debatten og muligheden for at skrive under med jeres venner og familie.

Vi har på de sociale medier lavet nogle dele billeder som vi hver især har skrevet kommentarer til omkring processen – eller mangel på samme – i forbindelse med navneskiftet. I er velkomne til at finde og dele de billeder.

Men først og fremmest – denne hilsen er fra os til jer med et ønske om en god jul – vi vil skrive til jer først i det nye år

MVH

Annette Buur, Maria Kristina Boye,  Lise Guillem Llado Rhode,  Randi Thinnesen, Karen M. Larsen, Jette Gnudtzmann, Jannie Tolstrup, Marie Pinholt Krabbe, Kristine Kris Paludan og Jeanne Toxværd


Jeanne Toxværd

Vigtig information

2020-12-05 16:45:32

Kære underskriver

Vi i kvindegruppen bag underskriftsindsamlingen har haft søgt aktindsigt i hele processen omkring navneskiftet – og vi har desværre konstateret, at det har været en skinproces.

Der er af et konsulentfirma udarbejdet en såkaldt undersøgelse, hvor det flere steder tydeligt fremstår hvilket undersøgelsesresultat man har ønsket.
Dette citat er et glimrende eksempel: ”Jeg synes det er sådan lidt sjovt, det der foregår her. I har en fokusgruppe, som egentlig er meget bredt enige omkring, at det er godt, at det hedder Kvindemuseet, og så uden for fokusgruppen har vi nogen ansatte og eksterne konsulenter, som har en anden, eller hvor-dan?”  - side 89

Facebook analysen i undersøgelsesrapporten (side 26) har bevidst frasorteret debattører der har kritiseret bestyrelsens beslutning om, at ændre navn på Kvindemuseet ved at kategorisere dem som værende transekskluderende.
I rapporten fremstår ikke hvilke debattører der er fravalgt eller eksempler der skulle vise transekskluderende udtalelser.

Det er meget bekymrende at bestyrelsen ikke har været opmærksom på den uredelighed og den stigmatisering af debattører, der fremstår i undersøgelsen.

Desværre har bestyrelsen tilsyneladende ikke læst alle jeres fantastiske kommentarer om, hvorfor Kvindemuseet IKKE skal skifte navn – og i går truffet beslutning om at ændre navnet til: ”Køn – Gender museum Denmark”

https://kvindemuseet.dk/nyhed/nyt-navn-til-kvindemuseet/?fbclid=IwAR1amMehrHruvPna9cd2BwH3barIxADZUy05evJJq_4pySDlu8E5bqrAv0E

Vi fortsætter med at lægge pres på bestyrelsen for at ændre deres beslutning!

Vi har allerede rettet henvendelse til Kulturudvalget i Aarhus som er Kvindemuseets største bidragsyder. Vi har orienteret Slots- og Kulturstyrelsen og Kulturminister Joy Mogensen. Vi håber I vil dele muligheden for, at skrive under på denne underskriftsindsamling med jeres venner, kolleger og familie

KH Kvindegruppen bag underskriftsindsamlingen  


Jeanne Toxværd

Kvindemuseet har indledt en proces ...

2020-11-04 12:50:50

Kære alle underskrivere

Kvindemuseet har nu sat en proces i gang og det er utrolig vigtigt, at vi får delt underskriftsindsamlingen så flere får mulighed for at skrive under, så Kvindemuseet fortsat kan hedde Kvindemuseet!

I kan læse om Kvindemuseets proces her: https://kvindemuseet.dk/nyhed/kvindemuseet-skal-skifte-navn-for-bedre-at-afspejle-museets-virke-vaer-med-i-processen/?fbclid=IwAR2DdtLZ967w_0-RZ5Q6tmvHMC6ef4R8eX4FxDMnAv7bP_aEZIE2ABMEo4o

Skriv gerne en mail til: postkasse@kvindemuseet.dk  - og fortæl hvorfor det er væsentligt at Kvindemuseet bevarer sit navn og fokus på kvinders liv, vilkår og virke.

MVH

Kvindegruppen bag underskriftsindsamlingen


Jeanne ToxværdDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...