Høringssvar fra ’Ryttere omkring Ulkerup og Annebjerg skov’ vedrørende ”Offentlig høring af udkast til 52 stk. forvaltningsplaner for urørt skov”

 

Til Naturstyrelsen, nst@nst.dk

Odsherred, 27. feb. 2024

Høringssvar fra ’Ryttere omkring Ulkerup og Annebjerg skov’ vedrørende ”Offentlig høring af udkast til 52 stk. forvaltningsplaner for urørt skov”

Ulkerup og Annebjerg skov er for os ryttere helt unikke. Det er sammenhængende skovstykker, der forbindes af Ulkerup Overdrev. Vi rider typisk mest i den skov, vi bor tættest på – og bruger den anden, når vi rider længere ture. Vi oplever alle at det er ’vores skove’, fordi man knytter sig til naturen når man færdes i den dagligt. Derfor vil vi også understrege at vi er meget positive overfor urørt skov og har fuld forståelse for at stier kan være spærrede af væltede træer mm. I det daglige har vi desuden en fin relation til skovrider Jens Peter Simonsen og øvrige ansatte i skoven.

Ulkerup og Annebjerg skove har udover ryttere mange andre brugere; cyklister, løbere, fodgængere med og uden hund i snor. Som daglige brugere af Ulkerup Skov undrer vi os over Naturstyrelsens vurdering af at Ulkerup Skov har “relativ færrest besøgende”. Fx talte en rytter på en times ridetur lørdag den 17. feb. 21 personer, hvoraf tre var børnefamilier. Tirsdag formiddag den 20. feb. taltes på samme måde 15 personer.

Brugerne kommer i skovene på forskellige tidspunkter, hvilket vi som ryttere indpasser os efter – har man en ung hest er det ikke lørdag formiddag, hvor cyklerne er ude, man rider. Og rider vi på vejen mellem Mantzhøj og Sjælene/Landsbyen ved vi, at vi hele tiden skal tage ned i skridt, fordi der kommer fodgængere.

Vi indretter os efter hinanden. I ”Overordnede retningslinjer for friluftslivet” pkt 2.4.7 står at man må forvente ”at skovene bliver mindre tilgængelige med flere væltede træer, mere vand, …

Det er vi som ryttere indforståede med.

Indhegning af hele skoven strider med retten til at ride i Ulkerup skov

I ”Overordnede retningslinjer for friluftslivet” (pkt 2.4.7) står imidlertid også at borgerne stadig ”har ret til at cykle på veje og stier, hvor man kan cykle med en almindelig cykel og i al væsentlighed ride overalt med heste på stier/veje, i skovbunden m.v.” Det er denne ret til at ride i området som bliver tilsidesat for ryttere, hvis man indhegner hele Ulkerup skov. Vi bemærker at det endnu ikke er afgjort hvilke dyr, der skal gå i en eventuel indhegning, men gør opmærksom på at hvis man indsætter heste og køer vil det ikke være muligt for ryttere at færdes sikkert i skoven, fordi det er for farligt at ride i områder med fritgående heste eller køer, og dermed tilsidesætter man reelt vores ret til at ride i Ulkerup skov.

Heste og hesteejendomme omkring Ulkerup skov

Bosætningsmønsteret omkring Ulkerup og Annebjerg Skov adskiller sig fra det meste af Odsherred ved, at der omkring skovene er et relativt højt antal mindre nedlagte landbrug, som er meget attraktive som hesteejendomme. Nær Ulkerup/Annebjerg ligger flere rideskoler og opstaldningssteder, hvor man bruger skoven dagligt. Som det fremgår at kortet nedenfor er der ikke mindre end 66 ejendomme, hvorfra ryttere benytter skoven.

Både de mindre hesteejendomme og ridestederne vil miste værdi og i forskellig grad lide økonomiske tab, hvis der reelt ikke bliver adgang for ridning i Ulkerup skov.

Idet vi henviser til ”Overordnede retningslinjer for friluftslivet” 2.4.7, hvor det understreges at man skal tage hensyn til arealernes brugere, opfordrer vi til at man i valg af indhegnede skovområder undersøger om man kan finde et område med færre ryttere og hesteejendomme. Som eksempel kan nævnes Sonnerup skov som også er henlagt som urørt skov, og som har et helt andet bosætningsmønster omkring sig med sin 3 km lange kyststrækning, sommerhuse på to sider og større landbrug på den sidste side. I dette område er der ingen rideskoler og ganske få hesteejendomme.

Øg den eksisterende vildtbestand

Som brugere af skovområderne finder vi, at der i Naturstyrelsens offentliggjorte materiale ikke er tilstrækkelig begrundelse for at indhegne hele Ulkerup skov.

Vi ser allerede i dag eksempler på, at det eksisterende vildt er i stand til at holde vækster nede; se fx

nedenfor hvor det øverste billede er fra et område hvor vildtet har haft adgang, mens det nederste billede

er fra et område, som har været indhegnet.

Vi foreslår derfor, at man i stedet for indhegning lader vildtbestanden vokse og eventuelt supplerer med begrænset fodring af vildtet om vinteren.

Indhegninger man kan ride uden om

Omkring den foreslåede indhegning i Annebjerg skov ønsker vi at der bliver anlagt en ridesti omkring indhegningen.

I forhold til Ulkerup skov foreslår vi, hvis krav om udsætning af dyr til afgræsning er ufravigeligt, at der

etableres indhegninger inde i skoven omkring rydninger, sådan som man i mange år har haft omkring ”landsbyen”. Nedenfor gives et eksempel på hvor sådanne indhegninger kunne etableres, uden at det forhindrer adgang til eksisterende ridestier og veje.4

Mulige kompromisser for ryttere i Ulkerup skov

Vi har i det ovenstående fremført vores kritik af forslaget om at indhegne hele Ulkerup skov, da vi som beskrevet ser det som en udelukkelse af os som ryttere. Vi foreslår i stedet, at man øger den eksisterende vildtbestand, eller evt. etablerer mindre indhegninger. Vi har imidlertid diskuteret os frem til nedenstående mulige kompromisser, som på ingen måde er optimale, men dog giver adgang til at ride i skoven hele året.

Hvis Naturstyrelsen fastholder ønsket om at hele Ulkerup skov skal indhegnes, henstiller vi til at der indsættes hjorte og eller får/geder, da det vil være den eneste måde, ridning i skoven i så fald vil være

forsvarligt.

Ligeledes henstiller vi til, hvis store dele af Ulkerup skov trods indsigelser skal indhegnes, at man i så fald opdeler skoven i 2-3 dele og indfører et rotationsprincip, så dyrene fx flyttes et par gange årligt. De dele af skoven dyrene ikke går i, kunne så være tilgængeligt for ryttere og andre brugere. Denne løsning kræver klar kommunikation mellem Naturstyrelse og brugerne, og er som sagt ikke optimal, men er dog en mulighed for at kunne ride i skoven hele året.

Vi ser frem til en fortsat dialog om urørt skov som ikke hindrer rytteres adgang til skovene i Ulkerup og

Annebjerg.

Venlig hilsen

Ryttere omkring Ulkerup og Annebjerg skov