Tilskud til pasning af eget barn i Københavns kommune

APRIL 2017 :

I 2014 blev 'Tilskud til pasning af eget barn' afskaffet som led i besparelserne på børne- og ungdomsområdet i kommunens budget for 2015. 

Vi ønsker at få genindført ’tilskud til pasning af eget barn’, som Dagtilbudlovens § 86* giver Københavns kommune mulighed for at tilbyde forældre med småbørn. 

Et etårigt tilskud, som Dagtilbudslovens § 86* giver Københavns kommunerne mulighed for at tilbyde forældrene et alternativ til en institutionsplads, idet et stigende antal Københavnske forældre ønsker at passe deres egne børn hjemme.

Tilskudsordningen vil mindske problemerne med at få plads i vuggestuer/dagplejer (på Nørrebro er der pt. institutioner med +100 børn på ventelisten) - og  samtidig være med til at frigive penge til Københavns kommune, da tilskuddet højest kan udgøre 85% af den billigste nettoudgift i en kommunal institution.

 
Tilskudsordningen vil give Københavnske familier en økonomisk mulighed for at vælge at give deres barn en tryg og rolig start på livet, i vante omgivelser, sammen med barnets primære omsorgspersoner (mor/far) op til et helt år efter endt barsel.
 
Som forældre i Københavns kommune kan man pt. kun få offentlige tilskud ved privat pasning, så længe man ikke er barnets forældre. 
 
Hvilket ikke er i overensstemmelse med, hvad flere af nutidens psykologer og psykiatere anbefaler for små børn (bl.a. børnepsykiater Gideon Zlotnik, som generelt fraråder at sende børn i pasning udenfor hjemme når de er under 2 år - og børnepsykolog John Aasted Halse, der anbefaler at man taler for en så sen start i institution som overhoved muligt - og at børn bør passes primært af deres forældre, til de er tre år, f.eks. Jesper Juul.). 

 

Alle kommuner kan give dette tilskud - Københavns kommune har valgt ikke at gøre det. 

Skriv under hvis du ønsker at der også skal være tilskud til pasning af eget barn i Københavns kommune.

 

*Kapitel 16

Tilskud til pasning af egne børn

§ 86. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, eller § 21, stk. 2 og 3, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.

§ 87. Det er en betingelse for at få tilskud til pasning af egne børn, at ansøgeren

1) ikke samtidig modtager offentlig overførelsesindkomst eller har en arbejdsindtægt og

2) har opholdt sig her i landet i 7 ud af de seneste 8 år.

Stk. 2. Kravet om ophold efter stk. 1, nr. 2, gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.

§ 88. Tilskud til pasning af egne børn kan gives fra det tidspunkt, hvor barnet kan tilbydes en plads i et dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, eller § 21, stk. 2 og 3. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand.

Stk. 2. Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.

Stk. 3. Tilskuddet kan gives for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumsperiode.

§ 89. Kommunalbestyrelsen fastsætter tilskud til pasning af egne børn. Tilskud til pasning af egne børn fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Stk. 2. Tilskuddet kan højst udgøre 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

§ 90. Kommunalbestyrelsen skal oplyse forældrene om retningslinjerne for optagelse i dagtilbud efter tilskudsperiodens udløb og ved afbrydelse af den aftalte tilskudsperiode.

§ 91. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældrene ikke kan få tilskud til pasning af egne børn efter § 86, hvis kommunalbestyrelsen i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger efter § 52 i lov om social service anser det for nødvendigt, at et barn er optaget i et dagtilbud.