Ørestad imod ulogisk tvangsdistrikt!

Vi, forældre og beboere i Ørestad, reagerer med dette høringssvar imod København kommunes forslag til ændring af skoledistrikter, som er i offentlig høring frem til 5. juni 2019.

Den foreslåede opdeling af Ørestad forekommer meningsløs og uden hensyntagen til børnenes relationer og trivsel, deres kontakt med børn i nabolaget, og uden forståelse for Ørestad City og Ørestad Syd som selvstændige kvarterer. Tværtimod skærer forslaget to i forvejen smalle bydele i endnu smallere skiver – på langs. Til gene, ulempe og uden hensyn til trafiksikkerhed for områdernes børn og forældre.  

Dette betyder en længere skolevej for mange børn. Ligesom det betyder et uventet og uvelkomment brud i de gode relationer i nærmiljøet, således at nabobørn og børn i samme gård og opgang og med fælles legearealer pludselig ikke længere vil tilhøre samme skole som deres ældre kammerater eller kammerater med ældre søskende.

Forslaget er i strid med minimum to ud af Børne- og Ungdomsudvalgets egne fire “Principper for ændring af skoledistrikter” i København:

  • Princippet om Børnenes trafiksikkerhed: Børn i begge ender af hhv. Ørestad Syd og Ørestad City vil få længere skolevej og vil for manges vedkommende endog skulle gå forbi en anden skole på deres vej i skole og igennem kryds med tung trafik udelukkende på grund af denne foreslåede opdeling. Børnene vil få længere til eventuelle nye klassekammerater og de vil skulle over større trafikerede veje, hvilket også vil forhindre spontant opståede legeaftaler efter skole.

  • Princippet om Forældres forventninger (mindste indgreb): Forældrenes forventninger ændres med kort varsel. Deres børn vil fra næste efterår skulle tilknyttes en anden skole end den skole, de har set frem til, som de har forberedt deres børn på at skulle gå i, og som alle deres naboers større børn allerede går i. Ligesom indgrebet og utrygheden hos de mange forældre og børn som bor i Ørestad Syd og Ørestad City er stort, da børnene pludselig skulle tilhøre en anden, navnløs og endnu ikke bygget skole, frem for de to skoler som er bygget og er i brug.

Vi er derudover bekymrede over hvorvidt denne planlagte nye skole har de rigtige betingelser til at holde niveauet fra de andre to skoler, eller om der på grund af mangelfuld kommunal planlægning nu bliver skabt et A-hold og et B-hold i Ørestad i forhold til skolernes kvalitet og værdi. Både Ørestad Skole og Kalvebod Fælled Skole er moderne og  funktionelle skoler, om end Ørestad Skole lider af at ligge på en frimærkegrund uden den fornødne plads til udearealer.

Hvilke tanker har man gjort sig i forhold til at sikre at denne nye skole står på mål med de andre skoler i området? Hvor tæt vil skolen ligge på Hannemanns Allé, som er trafikeret og benyttes som indfaldsvej til motorvejen? Hvor stor er grunden i forhold til de andre to skolers? Hvordan kan det være, at den påtænkes at skulle have en kapacitet på 960 børn, når både Kalvebod Fælled Skole og Ørestad Skole begge har maksimalt 720? Bliver skolen tilsvarende større? Og hvis det er korrekt at grunden er lille, hvor finder man så de ekstra kvadratmeter? Hvor mange etager skal byggeriet have, og hvilke konsekvenser får det for børnene og for dagligdagen på skolen? Er det rigtigt, at den vil ligge med et P-hus som nærmeste nabo? Er der god plads til udearealer? Bliver der udskrevet en arkitektkonkurrence, eller hvordan vil man sikre denne skoles kvalitet?

Vi opfordrer Københavns Kommune til at genoverveje mulighederne, og i videst muligt omfang at finde løsninger, der tager deres udgangspunkt i de naturlige og byplanlagte kvarterer. Således at børnene tilhører en skole, der ligger i deres lokale kvarter. Fx én skole i Bella Center, én i Ørestad City, og én i Ørestad Syd, og at man ikke skærer unødigt i disse kvarterer og sender børnene på kryds og tværs over trafikerede veje og betragtelige afstande.  

Kan det ikke være anderledes, opfordrer vi på det kraftigste Københavns Kommune til at efterkomme Skolebestyrelserne på Kalvebod Fælled Skole og Ørestad Skoles udtrykkelige fælles ønske om ét skoledistrikt for de to skoler og den nye skole på Hannemanns Allé.

Vi opfordrer samtidig på det kraftigste til at man i så fald, og indtil denne dispensation er givet, lader børnene gå i de fysiske rammer, som stemmer med forældrenes forventninger og børnenes naturlige lokalmiljø. Dermed undgår forældre og børn en skolestart med unødvendige skift og den utryghed, det medfører, men i stedet sikrer videreførelsen af de gode og trygge relationer og venskaber i lokalmiljøet, og på den skole, barnet og forældrene hele tiden havde set frem til, skulle være deres.


Madeleine Saunte, forælder i Ørestad    Kontakt forfatteren af dette andragende