Obligatorisk skriftlig feedback på RUC! Mandatory feedback at RUC

** English below **

Obligatorisk skriftlig feedback på RUC!

Som det også forholder sig på mange andre universiteter, er feedback på opgaver langt fra en selvfølge på RUC. Det er vores ønske, at feedback bliver en ligeså naturlig del af vores studier, som det er at få karakterer for vores opgaver.

Vi foreslår følgende:
1. Skriftlig feedback skal være obligatorisk på alle skrevne opgaver – herunder naturligvis også projekter. 
2. Feedbacken skal gives individuelt til den enkelte studerendes opgave.
3. Underviseren/vejlederen udarbejder et fælles dokument med typiske fejl begået i opgaven, så vi studerende kan få et generelt overblik over, hvor der skal sættes ind.

Feedback kommer ikke kun os studerende til gode. Vores undervisere får også noget ud af det, da de udfordres til at reflektere over, hvordan deres undervisning kan blive bedre.


Rektor Hanne Leth Andersen skrev følgende i et debatindlæg til Altinget.dk den 24.6.2014:
”Kvaliteten er afhængig af, at man kan tiltrække de dygtigste kræfter til at beskæftige sig med uddannelse og undervisning. Ligesom den hænger sammen med undervisningsmetoder, brug af medier, muligheder for at forbinde teori og praksis, autentiske eksamensformer og formativ feedback.”
Netop den formative feedback, der bygger på konstruktiv, fremadrettet og brugbar kritik, er det, vi studerende efterspørger mere af. Vi vil ikke blot spises af med en karakter, hvor muligheden for feedback eksisterer på underviserens velvilje alene.

 

Derfor: Skriv under, og vær med til at kæmpe for obligatorisk skriftlig feedback på RUC!

På vegne af de studerende

HumRådet, SamRåd, Nice Rådet og Studenterrådet ved RUC. 

 Petition for mandatory written feedback at RUC!

Like many other universities, it is far from a matter of course to get feedback on
assignments at RUC. It is our wish that feedback becomes just as ordinary a part of our studies as it is to get grades on our assignments.

We are suggesting the following:

1. Written feedback shall be mandatory on all written assignments – also including projects.

2. The feedback shall be given individually to each student’s assignment.

3. The lecturers/supervisors shall construct a collective document, which holds typical mistakes made in the assignment, so that we as students can get a general understanding of what to be aware of.

Feedback is not only a benefit for the students - Our lecturers can gain a profit as well, because they are challenged to reflect on their teaching and how/where to improve it.

Hanne Leth Andersen, the principal at RUC, wrote in an opinion piece to Altinget.dk June 24, 2014: ”The quality is depending on being able to attract the best forces to deal with education and teaching. Just as well as the quality is correlated with teaching methods, use of media, opportunities to connect theory and practice, authentic forms of exam, and formative feedback.”
It is exactly the formative feedback based on constructive, forward-looking, and useful feedback, that the students are demanding. The possibility for feedback exists on the lectors’ goodwill alone, and we do not just want to settle with a grade.

Therefore: Sign the petition and join the fight for mandatory written feedback at RUC!


On behalf of the students
HumCouncil, SamRåd, Nice Rådet, and the Student Council at RUC.
 

 


HumRådet, SamRåd, Nice Rådet og Studenterrådet ved RUC.    Kontakt forfatteren af dette andragende