NEJ til kæmpevindmøller i Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune har udsendt et forslag til vindmølleplan for kommunen. Man vil opstille vindmøller på op til 150 m i højden i 6 områder i kommunen. Planen kan ses her:

http://www.guldborgsund.dk/~/media/Borger/Teknik_og_Miljoe/Afgoerlser_og_hoeringer/2015/Uge_7_8_9_10/5117.ashx

 

Alle områderne ligger ”på landet” midt i naturen, tæt på skov, strand eller småveje. Alle steder, der er godt besøgt af lokale beboere og turister.

 

Der er mange andre gode, miljøvenlige alternativer til vindmøller på land. Det kan være: 1) havmøller, der placeres langt fra mennesker, 2) solcelleanlæg, der er støjfri, eller 3) biogasanlæg, der ud over at generere miljøvenlig el også reducerer lugtgenerne fra den gylle, vi har masser af i kommunen. Et nej til kæmpevindmøller på land er ikke et nej til en ansvarlig energipolitik.

 

Vindmøller på land på op til 150 m vil udsende støj, både høje pibelyde og lavfrekvente brummelyde, der kan høres over 1 km væk i vindretningen.

 

Grænserne for vindmøllestøj er teoretisk beregnede oplevelser af, hvilke lydgener møllen vil give i et topisoleret, moderne hus (med lukkede vinduer) i en given afstand ved en vindhastighed på 8 m/s. Virkeligheden er, at meget få ejendomme i de berørte områder vil være så godt isolerede, som beregningerne siger. Desuden blæser det ofte kraftigere end 8 m/s – det svarer til grænsen mellem ”jævn vind”, hvor mindre grene bevæger sig, og ”frisk vind”, hvor mindre træer svajer lidt.

 

Lysgener i form af reflekser fra møllens vingespidser, når de drejer rundt, vil i solskin kunne ses langt væk. Møllerne bliver netop placeret i åbne områder, hvor der ikke er noget til at dække for vinden – og dermed heller ikke til at skygge for reflekserne.

 

Vindmøller på land vil betyde yderligere fald i boligpriserne, måske endda ”stavnsbinding” af ejerne af de ejendomme, der ligger inden for 2-3 km afstand. Ingen flytter jo på landet og ud i naturen for at få lyd- og lysgener.

 

Alle interesserede opfordres også til at skrive under på ”NEJ til kæmpevindmøller i Vålse Vig”, som er et af de udpegede områder. 
Facebook