NEJ til udvidelse af Horsens Biogasanlæg v. Rådved/Gedved

INDSIGELSE IMOD PLAN OM UDVIDELSE AF HORSENS BIOENERGI ApS

En række borgere med bopæl i nær afstand til Horsens Bioenergi ApS, har nedsat en arbejdsgruppe imod udvidelsen af biogasanlægget. Sammen med Rådved Borgerforening vil vi indgive en indsigelse/klage i forbindelse med 2. høring 

Med din underskrift herunder, deltager du i denne indsigelse/klage. 

Derudover opfordrer vi til at indsende en personlig klage, hvis man oplever gener i forbindelse med det nuværende anlæg, eller vil klage over den planlagte udvidelse. Klage kan sendes med NemID via dette link:

https://lokalplaner.horsens.dk/udvidelse-af-biogasanlaeg-raadved-horsens/hoering/

Herunder hovedpunkterne i vores i klageskrivelse, som kan læses i sin helhed HER

 

Baggrund 

Ideen var at lave et mindre fælles “biogas-gårdanlæg” hvortil der skulle kobles kun fire omkringliggende gårde. Finansieringen gjorde, at det endte som et industrielt anlæg, som løbende er blevet udvidet til 3  reaktortanke samt Daka ReFood.

Denne løbende udvidelse skete uden nogen form for offentlig høring eller inddragelse af lokalsamfundet. 

Området omkring Rådved er naturskønt. Mange er tilflyttet i ønsket om at bo i landlige omgivelser med kort afstand til Horsens. 

Biogasanlægget i sin nuværende form – og særligt som konsekvens af den planlagte udvidelse – har ændret oplevelsen af at bo på landet. Området er på kort tid forvandlet fra skønt naturområde til industrizone. 

 

Forløbet

Meget få borgere modtog besked om 1. høring omkring udvidelsen (februar/marts 2020), og havde dermed ikke mulighed for at gøre indsigelser, da vi intet kendte til planerne før vi blev orienteret om 2. høring i november 2020.

Dette skaber i høj grad utryghed og mistillid til beslutningstagerne i Byrådet og Horsens Kommune. 

 

Ankepunkter

En konsekvenszone på minimum 500 meter vil have meget stor negativ betydning, og besværliggøre kommende udstykninger eller tilbygning i et voksende og rekreativt område og bekymringen er, at det kan skabe markant værdiforringelse af ejendomme i hele området. 

Mange naboer har store gener pga. lugt, og med en udvidelse af biogasanlægget frygter vi, at generne vil blive yderligere forværret, idet der indtil nu ikke har været styr på lugten som over årene kun er blevet værre, og medfører uacceptable indskrænkninger i dagligdagen. Dertil oplever mange dagligt støjgener og lysforurening. 

Vi er meget bekymrede for, hvilken effekt udledningen fra anlæggets skorstene kan have på vores helbred på kortere og længere sigt. Naboer får kvalme og påvirkning af åndedrættet, når lugtgenerne er værst. 

Anlægget i sin nuværende form skæmmer visuelt i landskabet og da det blev opført, forelå der skitser af et anlæg skjult bag en række træer og buske. I forbindelse med opførelsen er der imidlertid kun blevet plantet spædt nyt som efter 5 år knap er opvokset til få meters højde. En eventuel udvidelse vil tage mindst ti-femten år om at få en rimelig afdækning af grønt.

Den planlagte udvidelse af Horsens Bioenergi lever netop ikke op til ”Best Available Techniques” (BAT) og der findes bedre og tilgængelige miljørigtige alternativer, som udleder langt mindre CO2 til atmosfæren. Biogas står til at levere kun 13% af den samlede vedvarende energi, men modtage 54% af statsstøtten. Altså mere end alle vindmøller og solceller tilsammen. 

Vi mener derfor, at det er uforsvarligt at lave så stor en udbygning af en forældet teknologi, når Miljøministeriet allerede er i gang med at se på denne overkompensation for støtten til biogas. 

 

Klage

Vi vil hermed gøre indsigelse mod, at Horsens Byråd ændrer lokalplanen og giver Horsens Bioenergi ApS tilladelse til at udvide anlægget. 

Planen virker ugennemtænkt når Horsens Kommune med den ene hånd giver 100.000 kr. til Rådved som “Tryg Landsby”, og året efter har i sinde at godkende udvidelse af farlig industri meget tæt på et beboelsesområde.

 

Klagen indsendes mandag 25.1.2021

Arbejdsgruppen imod udvidelsen af Horsens Bioenergi ApS og Rådved Borgerforening


Søren Ruby og Anne Thyø, Arbejdsgruppen, Rådved Borgerforening    Kontakt forfatteren af dette andragende