Nej tak til vindmølleparken Lillebælt Syd

Allerseneste nyt(20240425 17:56)

Jeg har just indsendt materialet fra underskrift indsamlingen som et høringssvar til Energistyrelsen.

Yderligere underskrifter når derfor desværre ikke at komme med i dette høringssvar men vil blive opsamlet til evt senere brug overfor Energistyrelsen.

Seneste nyt:

Lillebælt Syd havvindmøllepark er ændret siden mit oprindelige opslag, så møllehøjder nu er på 256m med 11stk a 15Mw = 165Mw(selvom forundersøgelses tilladelsen rummer grænser på møllehøjde max 250m og effekt max på 160Mw).

Desuden er den lokale forankring kraftigt reduceret med en aftale om ændring af ejerforhold for Lillebælt Vind A/S ifbm etableringstilladelse, så ejerandelene bliver (franske TotalEnergies 72,25%, European Energy 12,75% og SONFOR 15%).

Lillebælt Syd er nu i offentlig høring frem til 26. april 2024.

fra https://ens.dk/presse/havmoelleprojektet-lillebaelt-syd-vindmoellepark-skal-i-offentlig-hoering

----

Se høringsmaterialet om Lillebælt Syd Vindmøllepark 

Bemærkninger sendes til Energistyrelsen

Energistyrelsen er myndighed for projektets aktiviteter på havet. Det er Energistyrelsen, der koordinerer miljøvurderingsprocessen.

Energistyrelsen opfordrer offentligheden og berørte myndigheder til at indsende bemærkninger til ansøgningen og det øvrige høringsmateriale. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 26. april 2024.

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen per mail til: open-door@ens.dk  eller med almindelig post til:

Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

Alle høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til Lillebælt Syd Vindmøllepark” og med journalnummeret: 2019-351.

----

Der er ikke yderligere formalia der skal overholdes end ovennævnte mærkninger ”Høringssvar til Lillebælt Syd Vindmøllepark” og med journalnummeret: 2019-351.

Hej

For at søge maximal indflydelse imod placeringen af den påtænkte vindmøllepark "Lillebælt Syd" (https://lillebaeltsyd.dk/) oprettes hermed en underskrift indsamling.

Denne underskrift indsamling er IKKE et indlæg imod vindkraft som vedvarende energikilde men en modstand imod den påtænkte placering med maximal negativ indflydelse i et naturskønt område.

Der er tale om enten  40-44 mindre (ca 165m høje) eller 20 større (op til 250m høje(pt 192,5m)(primo 2021 16 stk 220 m høje 10 Mw) ) vindmøller placeret øst/nordøst for Als og vest for Helnæs med minimum 4km afstand til kysterne.

Man kan få et indtryk af den visuelle effekt ved at betragte pylonerne(256m høje) på storebælt broen enten fra betalingsanlægget eller fra Sprogø(=ca 4km afstand).

Jeg har lavet en amatør visualisering af 20 møller set fra udsigtspunkt ved Bobakker på Helnæs.

Bobakker_udsigt_20_192m_wo_logo.jpg

Afstand fra Bobakker udsigtspunkt til Helnæs fyr er 4,27 km og skønnet afstand til skonnert er ca det samme. Skonnerten er ca 23m høj (Martha's højeste mast er ca 23m over køl). Lysåbning på Helnæs fyr er 30m over havoverfladen. De 20 indsatte vindmøller er skaleret konservativt, så de svarer til møller på ca 185-190m(primo 2021 arbejdes der hen imod 16 stk 220m høje 10Mw). Jeg har ikke medtaget de gule/orange stål fundamenter (da de vil give en for tydelig effekt på visualiseringen( men de er jo til stede i den virkelige verden)). Billedet er taget af Palle Hermansen og venligst stillet til rådighed for min visualisering.

 

For et indtryk af den visuelle effekt, se et tilsvarende projekt(Westermost Rough windfarm) i England(8km fra kyst, 177m høje vindmøller) https://www.theguardian.com/environment/2015/may/17/have-wind-turbines-ruined-britain-lobsters (som ikke engang er udfordret af bagved liggende kyststrækninger)

Bemærk: Dette billede er zoom'et, men man kan alligevel få et (overvældende) indtryk af havvindmøllernes visuelle dominans.

Westermost_Rough_windfarm_8km_177m.jpg

Der må kunne findes alternative og mere velegnede placeringsmuligheder enten ude på havet(lidt dyrere etablering og vedligehold) eller alternativt langs motorveje(billig etablering og let adgang ifbm vedligehold), hvor naturen jo i forvejen er tilsidesat til fordel for infrastrukturen.

Håber vi kan præstere en stor mængde indsamlede underskrifter, der vil blive overgivet til Sønderborg Forsyning (som park ansøger) samt relevant ministerium(som kontrollerende myndighed).

For mere info se http://redlillebaelt.dk/ , som er talerør for den lokale modstand mod projektet. På ovenstående hjemmeside kan du også se/hente en informations folder, som understreger nogle af de væsentlige modstandspunkter.

Et område berømmet for sin natur skønhed og med flere tilstødende Natura2000/Ramsar områder (http://mst.dk/media/113958/natura2000-de-danske-omraader.pdf bl.a. Natura2000 nr 112 og måske specielt 124).

Desuden er der støj gener og gener for fugletræk, flagermus og marsvin. Herudover vil de store vindmøller skulle udstyres med blitz anordninger på vingespidser af hensyn til fly traffik.

Trækruter for rovfugle (se  http://fuglehaandbogen.dk/wp-content/uploads/2015/07/Efter%C3%A5rets-rovfugletr%C3%A6k.pdf side 3) er i klar konfikt med den påtænkte placering af LillebæltSyd, som derfor vil have negativ indflydelse på bestanden af rovfugle i Danmark.

Efterårs_rovfugle_trækruter.png

(de røde pile er indsat af mig)

Til præsentationen af den foreløbige VVM (miljøvurderings) rapport(26.nov-18 på nord Als) gik Cowi meget let henover rovfugletrækrute spørgsmålet, da et lokal DOF repræsentantskabs medlem  bedyrede, at der ingen problemer var i den retning og han gav dermed direkte et DOF alibi til projektmagerne til ikke at foretage sig mere på dette område !

Sønderborg Kommune planlægger en større udvidelse af deres lufthavn for at styrke væksten og støtte det lokale erhvervsliv. Dette til trods for, at flytraffik står for en endog meget stor andel af CO2 udledningen (ovenikøbet stærkt stigende). Hvordan disse væksttanker og deres CO2 udledningsfjendtlige effekter skal perspektiveres i relation til Project Zero's andre aktiviteter/mål må stå i det uvisse.

Er kystnære havvindmøller meget billigere end havplacerede ditto ? (se f.eks. https://www.fyens.dk/indland/V-Rekordlav-havmoellepris-stoetter-sag-mod-kystnaere-moeller/artikel/3096823  ) 

 

Pt: pågår info indsamling om miljø påvirkninger fra sådan en vindmøllepark og de miljø påvirkninger, den måtte have på de omgivende Natura2000 områder.

Aktuelt kigges der på korrosions beskyttelse og vingeafslidning i denne sammenhæng:

Her kan nævnes, at traditionel korrosionsbeskyttelse med offer anoder af aluminium og/eller zink legeringer vil kræve 8-12T offeranoder pr vindmølle i den planlagte levetid på 25 år. Denne mængde tungmetaller afgivet i et lille bælt vil ikke på nogen måde gavne vandmiljøet og vil forvolde stor uoprettelig skade på både planter og dyr. CO2 bindingen i bundvegetationen (Blue Carbon) vil ikke have godt af denne miljøpåvirkning og en del af den beregnede CO2 fortrængning for HAVvindmølleparken vil skulle opveje denne negative effekt på CO2 pumpen i bæltet.

 

BEMÆRK: Efter underskriften modtager man en email, som man skal håndtere før ens underskrift er registreret.

Mvh

Flemming V Mortensen, som ikke længere er med i arbejdsgruppen mod LillebæltSyd MEN som fortsætter min modstand ufortrødent. 

 

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Flemming V Mortensen vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...