Lægeligt mistillidsvotum til Styrelsen for Patientsikkerhed - ANFØR aut ID ellers slettet det

LUKKET FOR FLERE UNDERSKRIFTER 20-01-2018 kl 20.00

NB Underskrft kun gyldig med angivelse af lægeligt Aut ID i kommentar/motivations felt ellers slettes det.

Har du allerede underskrevet via Facebook eller ved e mail skal du IKKE dobbeltregistrere dig

Åbent brev til STPS:

Mistillidsvotum fra xxx antal læger landet over

Kære Anne-Marie Vangsted, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed

Med dette åbne brev ønsker xxx antal læger landet over at overbringe dig som direktør for STPS et klart mistillidsvotum over Styrelsens aktuelle linje og fremfærd.

Baggrunden er følgende:

1) Svendborgsagen: STPS har vedholdende insisteret på placering af et juridisk individuelt ansvar hos de implicerede læger, selvom alt tyder på et organisatorisk og systemisk svigt. Man har anbefalet at anke byrettens frifindelse af de implicerede læger, og Styrelsen har sågar på sektionslederniveau og med opbakning fra direktøren - uden respekt for den foreliggende landsretsdom - klart udtalt, at man ønskede en hårdere kendelse, omfattende flere læger. Først efter politisk pres ændrede man sine udtalelser 180 grader, i øvrigt uden nye fakta i sagen. Dette afslører et manglende fokus på systemiske og organisatoriske fejl til fordel for en aggressiv blame-kultur fra ledelsesniveau i STPS, som uundgåeligt må være afsmittende på hele Styrelsen. Det bemærkes, at udtalelse og håndtering af Svendborg sagen i STPS ikke har haft nogen offentliggjorte konsekvenser for hverken direktør eller sektionsleder. Konsekvenserne for den dømte læge er derimod vidtrækkende.

2)Anmeldelse af en klinikchef på Rigshospitalet grundet påstået kriminel udfyldelse af dødsattest. Der er her tale om en ekstremt aggressiv tilgang fra STPS, hvor en klinikchef anmeldes til politiet, efter et lægefagligt skøn vedrørende et formodet naturligt og ikke medicolegalt anmeldelsespligtigt dødsfald. Styrelsen anerkender øjensynligt nu, at politiet siden frafalder sagen, men ”understreger, at man fortsat vil anmelde læger for fejlagtig udfyldelse af dødsattest, hvis Styrelsen mener, at uventet dødsfald er sket som følge af en fejl”. Igen er det åbenlyse tema STPS’ sanktionerende og ikke lærende blame-kultur, hvor man forventer, at vi som klinikere til hver en tid skal kunne gennemskue, hvorvidt et behandlingsforløb på en anden afdeling kan rumme fejl og derfor anmelde stort set alle forløb til medicolegalt ligsyn, hvis vi ikke selv vil politianmeldes for den manglende anmeldelse.

3)Registrering af behandlersted: Med indførsel af bureaukratisk gebyr og registreringskrav har STPS blot opnået at true lægevagtsdækningen og afskære landets borgere fra frivillig lægehjælp. Dermed er STPS til skade for patientsikkerheden

4) STPS tilsynsvirksomhed: De ”risikobaserede tilsyn” er ikke reelt risikobaserede ud fra risikofaktorer for patientsikkerheden, men foretages aldeles tilfældigt, f eks uagtet at man som praktiserende læge netop er akkrediteret, ikke har mange klagesager eller udskriver meget afhængighedskabende medicin. Man passer bare sit arbejde. Der er tale om unødigt tidskrævende, petitesse-fokuserede, kontrollerende, belærende, sanktionerende tilsyn uden fokus på læring og samarbejde.

5) Journalføringskrav: STPS’ ekstensive krav om journalføring og meningsløse fraser er ude af trit med mulighederne og arbejdsforholdene i den kliniske virkelighed.

6) Klinisk lægefaglig ekspertise i Styrelsen: Af STPS udtalelser, krav og forventninger og ved mødet med Styrelsens udsendte medarbejdere fremgår det for mange klinikere klart, at man ofte ikke har begreb om at begå sig i den kliniske virkelighed, endsige har forståelse for den komplekse dagligdag i Sundhedsvæsenet. Man forholder sig udelukkende til en papirvirkelighed. De fra STPS udsendte læger besidder ofte ikke den nødvendige lægefaglige indsigt på det område, de skal kontrollere.

7) UTH-systemet: STPS har med sin aggressive og sanktionerende fremfærd rettet stor skade mod det møjsommeligt opbyggede UTH system, idet mange læger, bla efter Styrelsens udtalelser i Svendborgsagen på ledelsesniveau, tvivler alvorligt på de påstået vandtætte skotter mellem UTH anmeldelser og politianmeldelser eller øvrige sanktioner, når man ved, at en alvorlig UTH kan havne hos medarbejdere i STPS med opfattelser af lægers virke som fremført af Styrelsen i Svendborgsagen.

8) Kommunikation: Trods anbefalinger fra EPSO - den europæiske myndighed for samarbejde mellem tilsynsmyndigheder - til STPS efter skandalesager i pressen om at sikre klar kommunikation også externt, herunder til landets Sundhedspersonale, har man med talrige uhensigtsmæssige kommunikationer på ingen måde levet op til dette som styrelse. Som eksempler kan nævnes presseudtalelser om enkelte lægers skyld uden respekt for Landrettens kendelser, upassende twitter udmeldinger (”Tju-Hej hvor det går” med indbetalinger) under en stor krise med landets læger om bureaukratisk registrering af behandlersted, pludselige og uvarslede meddelelser af helt generel og ikke personlig karakter til alle landets lægers personlige NEM ID sikrede E boks (hvor STPS ellers kun sender besked om klagesager og sanktioner) samt manglende svar på hundredevis af henvendelser fra landets læger vedrørende verserende sager.  Samlet ønsker vi at udtrykke et klart mistillidsvotum til Styrelsens aktuelle linje og fremfærd. Såfremt tilliden skal genetableres til STPS, kræver det enten en nedlæggelse og omkalfatring eller som minimum en generelt mere afbalanceret linje,  herunder en radikal omlægning af blame- kulturen i STPS, et fokus på læring og systematiske/organisatoriske fejl samt en helt anden forståelse for de kliniske realiteter, som sundhedspersoner i Danmark arbejder under. Kun på denne vis kan vi styrke patientsikkerheden og -behandlingen  under samtidig retssikkerhed og tålelige arbejdsforhold for landets  sundhedspersoner.  


Kristian Rørbæk Madsen    Kontakt forfatteren af dette andragende