Indsigelse mod MEGA sommerhuse i Munkens Klit

Indsigelse mod Forslag til Kommuneplan21 ang. MEGAsommerhuse i Munkens Klit.

Baggrund eksisterende områder. Sommerhusområdet Munkens Klit og tilstødende områder er karakteriseret ved relativt store/meget store grunde, hvorpå der er opført sommerhuse af ’normal’ størrelse (dvs. 60 – 80 m2), - området er således karakteriseret ved meget lav byggetæthed og mange åbne områder. - Husene bruges i langt størsteparten af tiden af familier på 2 til 4 personer, og primært i weekend og ferier, - under halvdelen af husene udlejes og dette kun i en begrænset del af året.

I området med MEGAsommerhuse ønskes opført 131 huse.

Ejere og brugere (ofte ’flergangs’ turister) af de eksisterende områder, tiltrækkes af områdets særegne karakter og varierede dyreliv, som kan betragtes uforstyrret døgnet rundt.

Flora og fauna. Området omkring bebyggelserne er åben og beskyttet natur, - det af staten ejede og fredede område, hvor der på det seneste er investeret betydelige midler, - såvel private som offentlige i at genskabe den oprindelige flora og fauna i området, - der findes også et §3 beskyttet ’overdrev/klithede’, - en §3 beskyttet sø, - det §3 beskyttede fællesområde for Grundejerforeningen Munkens Klit Nord. 

På det fredede område er der etableret levesteder for den sjældne løgfrø, - løgfrøen bevæger sig i hele området omkring Munkens Klit, herunder på markerne i området, og har bekræftet levested også i de to søer på arealet/marken, som er omfattet af kommuneplanen.  - Løgfrøen er beskyttet ifølge EU-habitatsdirektivet. Den må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres og dens levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges.

I hele området er et rigt dyreliv, som yngler i området, bestående af mange arter af sommerfugle, padder, småfugle, grønspætte, ugler, duehøge, jagtfalke, tårnfalke, masser af råvildt, strejfende kronvildt mv. og ikke sjældent ses de store ørnefugle jage i området.

Grundet den indsats der er gjort med fjernelse af ’Rynket rose’ og etablering af vandhuller på det fredede areal, ses at mange oprindelige plantearter og padder har genetableret sig i området.

MEGAsommerhuse På området, som omfatter 32,89 hektar, planlægges med 131 sommerhuse på op til 300 m2,husene skønnes at være udlejet i store perioder henover året til 15 – 30 personer ad gangen, dvs. 2.000 – 4.000 personer. Dvs. op til 10 gange flere beboere end i et tilsvarende antal sommerhuse i det nuværende område, hvor 131 huse typisk vil være beboet af 250 - 600 personer.

Det vil ligeledes oftest være ’engangslejere’ som ikke har nogen særlig interesse i bevarelse af områdets flora og fauna, samt nuværende karakteristik.

Områdets adgang til havet vil forventeligt foregå ad relativt få ’strandstier’, 1- 2 evt. 3 stk. – stierne 4, 5 og evt. 6, beliggende nær Munkensvej, som vil være den naturlige adgang. - Det medfører potentielt en øget daglig belastning af hver enkelt sti på 1.500 – 2.000 personer. – Områdets nuværende brugere anvender alle stier i området, - dvs. at hver sti potentielt gennemsnitlig bruges af 150 – 300 personer om dagen. – Belastning og sliddet øges altså med op til en faktor 10, - ligesom færdslen udenfor de etablerede stier også må forventes øget væsentligt.

Der må således forventes et betydeligt slid på såvel den bevaringsværdige natur, på klitterne og strandstierne i området, - et slid som forventeligt vil medføre ubodelig skade og forandre områdets karakteristik.

Der er en indkøbsmulighed i området, butikken ved Grønhøj Strand feriecenter på Ingeborgvej, - adgangen hertil krydser det §3 beskyttede ’overdrev/klithede’, som derved har stor risiko for at blive ’slidt ned’ og dermed miste sin egenart.

Naturbeskyttelsesloven Stort set hele det planlagte område ligger indenfor skovbyggelinjen for fredsskoven på matr. nr. Klitterne, Ingstrup 2qd, - planen strider således mod Naturbeskyttelsesloven §17.

Om Skovbyggelinjen (§ 17) angives: For at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og for at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv forløber der en skovbyggelinje i en afstand af 300 meter fra skoven.

Bestemmelsen om skovbyggelinjen gælder for en eller flere private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha samt for alle offentlige skove, jf. naturbeskyttelseslovens § 17. Ved skove forstås arealer, der er bevokset med træerogså selvom skoven er ganske ung – med mindre der er tale om landbrugsafgrøder, såsom juletræer og pyntegrønt. Bestemmelsen omfatter også skove, der ikke er pålagt fredskovspligt.

Mellem skoven og skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, såsom bygninger, skure, campingvogne og master.

Grønt Danmarkskort Området er i planlægningsværktøjet Grønt Danmarkskort udpeget som en økologisk forbindelse, - anvendelsen strider således mod dette formål.

I kommuneplanen er bl. a. angivet: Grønt Danmarkskort er et planlægningsværktøj, der giver mulighed for at samtænke biodiversiteten på tværs af naturområder i kommunen. Inden for udpegningerne i Grønt Danmarkskort jf. kortet skal kommunens egen indsats for at styrke biodiversiteten prioriteres.

Biodiversiteten i udpegningerne prioriteres som følgende:

1. Natura 2000-områder og særligt værdifulde naturområder, herunder udvalgt § 3-natur, som er de områder med den største naturværdi og højeste biodiversitet.

2. Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser, der kan skabe sammenhæng mellem Natura 2000-områder og særligt værdifulde naturområder.

3. Potentielle naturområder, hvor natur kan genskabes, genoprettes eller der på anden vis er mulighed for at skabe ny natur.

4. Naturområder, som bidrager til andre formål, fx rekreation, friluftsliv og klimatilpasning.

Ovenstående prioritering følger principperne i Brandmandens Lov, hvor man prioriterer at sikre bevarelsen af de naturområder, hvor naturværdien er størst eller områder, som er essentielle for biodiversiteten. Herefter kan man arbejde med at sikre beskytte, genoprette og retablere øvrig natur, der bl.a. kan styrke robustheden og sammenhængen i naturen.

Indsigelse Der gøres indsigelse mod kommuneplanens forslag om områdets anvendelse til Megasommerhuse med baggrund i ovennævnte forhold, bl. a. manglende overholdelse af EU-habitatdirektivet om Løgfrøen beskyttelse, er i strid med naturbeskyttelseslovens § 17 ang. Skovbyggelinjer, er i strid med Grønt Danmarkskort ang. Økologisk forbindelse samt den generelle ændring af områdets karakter og nedbrydning af naturen.

Indsigelsen er ikke at betragte som en indsigelse mod opførelsen af ferieparker, Megasommerhuse, men mod placeringen i områder som vil blive nedbrudt og ændre karakter, og især hvor naturbeskyttelsen vil lide alvorligt herunder.

Det faktuelle i antagelserne i indsigelsen er belyst i udsendelsesrækken fra DR: ”Er der en arkitekt til stede: Naturen blev den store taber. / Megasommerhuse i Asserbo plantage.” [https://www.dr.dk/drtv/episode/er-der-en-arkitekt-til-stede_-megasommerhuse-i-asserbo-plantage_273293 ]  

Oktober 2021