Høringssvar til Lokalplan B 16.03.01 - Dagligvarebutik ved Næbvej i Præstø

Høringssvar
LOKALPLAN B 16.03.01
DAGLIGVAREBUTIK VED NÆBVEJ I PRÆSTØ  

Konklusion:
Imod opførelse af dagligvarebutik
 

Indledende modstridende forhold:
En ny dagligvarebutik i byen vil betyde at en anden skal lukke. Det er senest set med Fakta på Østerbro, der lukkede grundet manglende omsætning til trods for, at den var meget tæt på omhandlende område, og i øvrigt lå godt placeret generelt.

Vordingborg Kommune har fået udarbejdet konsekvensvurdering af etablering af discountbutik ved Næbvej hos rådgivningsfirmaet CK&CO. Rapporten viser at det vil gå kraftigt ud over byens andre dagligvarebutikker, og der står sort på hvidt, at en butik sandsynligt tvinges til at lukke. Ligeledes konkluderer rapporten, at for at overleve skal hver eksisterende butik udvide med 200m2. Dette er umuligt for alle butikker.

Væksten i byen ses ganske enkelt ikke er stor nok. Kommunens egne befolkningsprognoser viser, at senest fra 2018-2022 er bosætningen faldet med 0,4% og generelt har der ikke været yderligere bosætning i Præstø de seneste 20 år. En ny butik vil kræve minimum 300 familier eller 15-20% yderligere bosætning. Iflg. seneste beregninger på demografisk udvikling fra Vordingborg Kommunes, vil befolkningstallet (1-100 år) kun stige med samlet 333 personer frem til 2033.   

Der er uoverensstemmelse mellem Lokalplan B 16.03.01 og Kommuneplanen (både eksisterende og nye), hvor boligområdet Bygvænget/Rugvænget er angivet som boligområde til helårsbeboelse samt tilhørende fællesanlæg – dvs. ikke blandet bolig og erhverv. En lokalplan må ikke stride imod Kommuneplanen (Planloven §13)

Specifikke indsigelser:

Sikring af tilkørselsforhold
En butik med en omsætning på forventede 55 mio. kroner årligt, skal have mellem 800-1200 dagligt handlende. Det vil lægge et unødigt stort pres på Næbvej og krydset til Jungshovedvej. Der bør etableres en rundkørsel, som det f.eks. ved REMA 1000 har vist en markant forbedring i regulering af trafikken. I dag er der allerede problemer med at komme ud på Jungshovedvej fra Næbvej i myldretiden, ligesom der er problemer med at komme ud fra AB Rødegårds Alle og AB Rødegårdshaven. 

Alternativt etablering af indkørsel fra Jungshovedvej. Dette har formentlig ikke været optimalt ved udformning af lokalplanforslag pga. forhold til trafik og trafiksikkerhed. Situationen er nu anderledes med den nylig indførte hastighedsbegrænsning. 

Der bør indtænkes og etableres forhold til fodgængere, som skal krydse Næbvej for at handle. Der bor mange ældre i andelsboligforeningerne.  

Lokalplan og trafikplan bør gå hånd i hånd.

Trafik på de mindre boligveje 
I redegørelsen angives at biltrafikken vil foregå via Næbvej, hvorfor det ikke vil påvirke trafikken på de mindre boligveje. Ved etablering af sti mellem Bygvænget og dagligvarebutik (langs hæk til delområde B) forudses øget og uønsket trafik til et roligt villakvarter. Fra enden af Bygvænget er der en vendeplads, som er let at tilgå. Evt. etablering af sti ønskes derfor helt sløjfet eller anderledes placeret - f.eks. fra Næbvej, ved ændrede tilkørselsforhold. 

Naturområde
Bygvænget nr. 53, 51 og 49 har selv bygget husene for enden af Bygvænget, med særlig tanke på, at man er i et roligt villaområde, der samtidig grænser op til natur. Ved at nedlægge et naturområde ændres områdets karakter væsentligt. Så vidt muligt ønskes naturen og eksisterende beplantning (træer) bevaret, særligt i stykket mellem cykelsti fra Bygvænget og mod den foreslåede indkørsel fra Næbvej. Samme område ønskes ej heller brudt ved etablering af sti fra Bygvænget til dagligvarebutik. 

Belysning
Belysning fra parkerings- og gangarealer i op til 4 meters master eller pullerter. Der er bekymring for indvirkningen herfra på nærliggende huse (Bygvænget 53 og A/B Bygvænget 52-76). Store træer på naturområdet ønskes så vidt muligt bevaret, da det evt. vil skygge for belysning mod villa- og andelsbolig kvarter.

Skiltning - pylon 8,5 meter høj
I lokalplan gives der tilladelse til etablering af 1 pylon på max 8,5 meter ved hoved adgangsvejen til butikken. På kortbilag 5 - illustrationsplan - er pylon indtegnet på hjørnet Næbvej og Jungshoved. Det angives ikke om der må være lys i den, men det er bekymrende ift. beboelse på Jungshovedvej og AB Rødegårds Alle.

Støj
En dagligvarebutik får ofte leveret varer fra kl. 01.00 og frem til kl. 12.00. Støjen fra kørsel med palleløfter, lastbiler, og bure skaber unødigt meget støj for mange flere end de boliger der ligger lige op til ejendommen. Det må være et krav, at det er en miljøbutik der etableres, hvor varelevering først kan ske fra efter kl. 8.00. Minimum at der tages højde for støjsvag varelevering som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning. 

I lokalplanens bestemmelser §9.3 er der kun omtalt hegn i skellet mellem delområde A og B, men ikke mod A/B Bygvænget 52-76, som har boliger/haver kun 15 meter fra husfacade til hæk. Disse vil få de største støjgener ifm. vareindlevering. Det må være et krav, at der opsættes støjværn i skellet mod A/B Bygvænget 52-76.  

Der er stor bekymring for støj ifm. øget trafik på Næbvej. Næbvej er i forvejen en stærkt befærdet og dermed støjfyldt vej, da det dels er indfaldsvej generelt for trafikken øst fra, og dels også er tilkørselsvej for landbrugsmaskiner som skal til Christinelunden. Til tider så slemt, at beboere i AB Rødegårds Alle ikke kan høre deres TV f.eks. Støj vil derfor kun forværres ved at lede trafikken ind via Næbvej. Der bør etableres forhold, som sænker farten på Næbvej.   

Ladestandere
Ladestandere er ikke en del af planen, men blot til forberedelse. Det bør være et krav, at der skal være et minimum antal ladestandere klar fra start. Dels som del af en miljøbutik og dels var det en af de oprindelige begrundelser for at bygge ny dagligvarebutik. 

Spildevand
Da grunden er ubebygget ligger den uden for kloakopland, og det forventes at ejendommen skal tilsluttes Vordingborg Forsyning. I forvejen er kloaksystemet for enden af Bygvænget belastet og vandtrykket lavt, da det er de sidste huse på forsyningen. Der er bekymring for hvilken indvirkning det vil have, hvis en stor dagligvarebutik tilsluttes.

Ejendomsværdien vil falde.
Iflg. udtalelse fra en ejendomsmæglere (Danbolig og Realmæglerne i Præstø) vil værdien af ejendommene i umiddelbar nærhed (50-100 meter) enten falde i pris (10%), som kan sætte nuværende boligejere i en kedelig situation, eller give et smallere kundegrundlag, og dermed få sværere ved at sælge. Det er der ingen af os der ønsker.  

Derudover vil det forringe haverne i A/B Bygvænget 52-76, hvor en bygningshøjde på 8,5 meter både vil medføre generende udsyn og skygge. 

Indvirkning på bylivet i Præstø centrum
Der vil være stor indvirkning på bylivet i centrum af Præstø, hvor butikkerne i dag hovedsageligt overlever på strøgkunder. Ved at flytte enten Aldi, eller at der kommer en ny dagligvarebutik, vil fjerne besøg i  midtbyen og dermed mindske antallet af strøgkunder. Der kæmpes i forvejen mod butiksdød i købstæderne, og flere butikker i bymidten frygter fald i omsætning som følge heraf.   

Jf. konsekvensvurdering af dagligvarehandlen i Præstø er det vurderet, at den forbedrede tilgang til dagligvarer for borgere fra østlige del af Præstø, samt meget stor del af borgerne fra Jungshoved, vil betyde at deres forbrug kommer til at mangle i Præstø bymidte. En måde at reducere denne påvirkning er, at fastsætte den maksimale butiksstørrelse i lokalplanområdet til 1.000 m2. Hvorfor vælger man så at fastsætte butiksstørrelse på 1.200 m2?   

Muligheder for det grønne område ved Næbvej:  
Vedtagelse af Lokalplan B 16.03.01 vil betyde, at selvom man ikke har handlepligt efter Lokalplanen, så låses matriklen til en dagligvarebutik. Det er en uforståelig tilgang til udvikling og forskønnelse i et villakvarter, at nuværende beboere og Grundejerforening ikke bliver inddraget i mulighederne for, eller overtagelse af, det grønne område frem for, at dialogen er foregået via én investor, og én borger, der allerede er fraflyttet sin ejendom (Bygvænget 55). En ejendom der oven i købet er en bolig med en bevaringsværdi.

Andre investorer som ser muligheder for det grønne område ved Næbvej, har allerede kontaktet Vordingborg Kommune mhp. erhvervelse af området. Her har man ikke ville oplyse prisen, og ej heller givet mulighed for at byde ind på grunden. Kan en kommune sælge en grund uden offentligt udbud?

Eksempler på muligheder kunne være: 

Bebyggelse:
Der er i forvejen infrastruktur og byggemodning. Der har før været interesse i det grønne område som byggegrund.

Solcelle park:
Med de strømpriser vi har i dag og sikkert i fremtiden vil grøn energi være fremtidssikring til el-biler og den aftagning af el, der skal være muligt i 2030.

Folkepark og fri natur:
Vordingborg kommune er i forvejen meget opsat på vild med vilje. Her er et stort område som kunne laves til en park med vilde blomster og dyreliv. Det er godt for natur og for byens image og branding, og en flot indkørsel til Præstø. Området kan evt. dække personbil parkering med opladning af el-biler.    

Alternativer ifm. bedre handlemuligheder for den østlige del:  
Ønsket om at den østlige del af Præstø skal have kortere til handlemuligheder af dagligvare, kan nu og her understøttes med bedre handlemuligheder ved, at koble Præstø øst på bussen ”Frøen”, der allerede kører fra Jungshoved. Denne udvidelse af ruten kræver blot en tilladelse fra Trafikstyrelsen. En tur koster 5 kr., naturen i øst bevares, og midtbyen styrkes.    

Alternativer ifm. byudviklingen:
Vordingborg Kommune har i Kommuneplanen anbefalet, at arealet mod Lundegård udlægges, for at understøtte planerne om en videre udvikling af Præstø mod øst. I strategiplan for prioritering af byvækst er det planlagt, at disse arealer skulle købes og udstykkes i 2022. Pga. status for salg af byggegrunde på Antonibakken, samt ønske fra privat investor om planlægning for disse arealer, er denne indsats vurderet at kunne vente (referat fra Udvalget for Plan og Teknik den 1. december 2021).

Overvejelser:

Inddragelse af begge investorer i udviklingen af det samlede Præstø Øst, og dermed få en hensigtsmæssig samlet planlægning både ift. eksisterende beboelser, nye arealer og trafik.  

Alternativt prioritere midler mere ligeligt mellem byerne i kommunen, så der kan lægges en realistisk plan for initiativer for bosætningsplan i Præstø, som grundlag til en ny dagligvarebutik. Hvis resultatet er flytning af en eksisterende dagligvarebutik bør bymidte involveres, for at undgå endnu en tom bygning.

Hvis der er særligt ønske om udvikling af det grønne areal på Næbvej, er nuværende beboere og Grundejerforening som allerede nævnt, meget interesserede i at blive inddraget i processen/tilbudt et salg.