Farten ned på Mejlbyvej ved Hjortshøj

Skriv under på at farten skal ned på Mejlbyvej gennem Hjortshøj. Synes du også at farten er for høj, når dit barn skal krydse eller færdes ved Mejlbyvej? Så støt grundejerforeningen Karolinelunds(Asmusvej og Asmusvænget) arbejde for at få nedsat farten på Mejlbyvej ved Hjortshøj med din underskrift.

 

 

Herunder finder du hele skrivelsen som indsendes med underskrifterne til Kommunen.  

28. august 2015
Til Teknisk Udvalg, Aarhus kommune,
ved
Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Gert Bjerregaard, Peter Bonfils, Jan Ravn Christensen og Steen Stavnsbo!
Vi henvender os angående trafikforhold og fartgrænser på Mejlbyvej gennem Hjortshøj. Trafikken er gennem tiden øget og farten er væsentligt forhøjet. Og mængden af unge bløde trafikanter mellem ½ og 20 år, samt mængden af gående og cyklende, der via cykel/gangstien Asmusvej krydser Mejlbyvej på vej til daginstitution/skole/ gymnasium, er stadig og varigt stigende.
Vores primære ønske er, at teknisk udvalg ”tropper op” ved Mejlbyvej i Hjortshøj for at bese og revurdere …fartgrænser, op- og nedkørsler, samt udkørsler til Mejlbyvej: Asmusvej, Stationsvejen, Plejehjemmet, Sastrupvej og Skødstrupvejen, skiltning, trafik overgange m.m.
Vi forudsætter at en revurdering må bygge på helt nye trafiktællinger og fartmålinger.
Vore minimale mål er at få ændret:
1. skilt: -50 km,
2. skilt: -cykel/gangsti,
3. skilt: -skolebørn, ….samt udvide
4. fodgængerpassagen til en også fartdæmpende chikane, ….plus ændre
5. op - og nedkørsler, …..og altså isærdeleshed at få
6. sænket fartgrænsen til 50-60 km …..og få
7. etableret anvisende/blinkende fartmålere på Mejlbyvej.
8. Og at alle oversigtsforhold skal revurderes!
For godt 10 år siden henvendte en række beboere i kvarteret Asmusvej/Asmusvænget (Karolinelund Grundejerforening) sig for at få ændret trafikforholdene omkring børnenes skolevej til Virup Skolen med en tunnel, fordi børnene skulle og stadig skal krydse landevejen/Mejlbyvej, hvor fartgrænsen er 80/70 km (blå byskilte)! Dengang fik de et afvisende svar om at afvente Djursland Motorvejen.
I dag fungerer Mejlbyvej så som ”den hurtige tilkørsel” til Djursland Motorvejen og Grenåvej, og mængden af trafik fra Hårup og Mejlby er væsentligt øget. Disse to omtalte landsbyer har begge status af byområder(hvide byskilte) med fartgrænser på 50 km, og de har ofte nye trafik-tællinger og fartmålinger. Andre trafikanter fra det nordlige Lystrup og Skødstrup (hvide byskilte) benytter også Hjortshøj, som genvej til motorvejen. Alt i alt benytter et stort opland Mejlbyvej som en hurtigkørende /fartglad genvej. Paradokset er, at I hele Mejlbyvejs udstræking helt til Randers er stort set alle småbyer og selv lange landevejstrækninger udstyret med lave faste fartgrænser mellem 50 og 70 km....undtagen i Hjortshøj(blå byskilte)!
I Hjortshøj har ingen fulgt op på konsekvenserne af Djursland Motorvejen!!! Desuden har kommunen gjort Asmusvej til en offentlig cykelsti mellem Hjortshøj og Lystrup, hvilket rigtig mange unge og ældre på cykler og knallerter, samt gående benytter sig af! Dermed er der en voldsomt forøget trafik tværs over Mejlbyvej pga. søgningen mod arbejdspladser, skole/gymnasium, offentlige transportmidler, svømmehal, Super Brugsen, bager, boldbaner og traveture m.m. (Hvorvidt Asmusvej nu er inddraget som en kommunal vej ved vi ikke, men tidligere var det en privat fællesvej, som grundejerne var pålagt at vedligeholde!)
68 meter fra udkørslen fra Asmusvej har kommunen i sydgående retning placeret et fartdæmpende skilt med 70 km, men ingen kan jo nå at dæmpe farten inden de når Asmusvej og stort set ingen gør det! I nordgående retning står skiltet før Kirstineborg Frugtplantage op ad bakken! Men al gennemkørende trafik til og fra oplandet fastholder farten, herunder store lastbiler, traktorer og andre landbrugsmaskiner, samt motorcykler og mængden af personbiler.
SÅ NOGET MÅ GØRES!!!
Forældrene i kvarteret må følge børnene i skole langt længere tid end andre steder.
Et andet paradoks er: at hvis børnene cyklede til Lystrup Skole ad ”Indelukket” eller Lystrup-stierne kunne de undgå den farlige trafik ved at køre gennem de to tunneller, som beskytter de svage trafikanter i Lystrup.
Men folk køber jo hus i Hjortshøj, fordi det er en langt mindre og overskuelig by end Lystrup. Også selvom børnene tillige skal krydse banelegemets skinner på vej til og fra skole!
Ved at studere matrikelkort i området på ois.dk har vi opdaget, at kommunen har forkøbsret til Knud landmands 7,5 ha marker (Knud Kjær, Mejlbyvej 315,- matrikel nr. 5b), sådan at de bl.a. kan udstykkes til parcelhusgrunde, grøn kile og grundvands sikre området. I mangel af en direkte lokalplan kan kommunen pga. forkøbsretten og Temaplan 2014 styre de fremtidige ”scenarier”, men en sikring af trafikforholdene vil stadig være til gavn for alle fremtidige beboere.
Dernæst vil fremtidsvisionen om at lave skov og grøn kile langs Sastrupvej kræve ekstra overvejelser om det farlige kryds/overkørselen af Mejlbyvej ned i Hjortshøj, hvor rigtig mange små-ulykker finder sted. Sastrupvej er også i dag meget tættere trafikeret, som et resultat af at man lukkede Egå Møllevej mellem Lystrup og Mejlbyvej.
Alt i alt vil vi rigtig gerne knyttes nærmere til Hjortshøj City, sådan at vi ikke ligger som en afsides enklave eller planet midt mellem de to byer: Lystrup og Hjortshøj.
Derfor ønsker vi den kommunale cykel/gangsti fuldt og sikkert gennemført over Mejlbyvej, hvor fart, opkørsler, passage og skiltning gennemtænkes helt færdigt.
Bedring af fart- og trafik-forholdene er meget vigtige for at vi kan føle os set og hørt, selvom vi i alt kun er 32 husstande. Men disse husstande rummer pt. ca. 30 børn og unge! Og de mange cyklende medtrafikanter på cykelstien er jo også ofte unge! Selv samme gruppe er måske også ret eksperimenterende med færdselsreglerne. (Her kan f.eks. nævnes, at de krydser Mejlbyvej diagonalt pga. asfalt-nedkørselen til den mega store transformer ved plejehjemmet).
Vores håb er, at fart og krydsende trafik ved Mejlbyvej i Hjortshøj kan sættes på den politiske dagsorden, så fremtiden kan bringe os mere fred og sikkerhed som følge af I politikere skaffer større trafikal tryghed for børn og voksne i Asmus-kvarteret i Hjortshøj!

Med venlig hilsen - og med håbet om, at vi bliver hørt, set og taget alvorligt!
Initiativtagere:
Anne Marie Kjeldsen, Øjvind H. Jensen, Asmusvænget 6, 8530 Hjortshøj
annemariekjeldsen@gmail.com, oejvindjensen@gmail.com
Medunderskrivere:
Karolinelund Grundejerforenings bestyrelse:
Fmd. Tore Vange
Michael Borup
Birgitte Stougaard Pedersen
suppl.: Søren Ahrensbach
suppl.: Susanne Korsgaard Jepsen
 


Marie Bjerre Birkholm    Kontakt forfatteren af dette andragende