Børn i ufrivillig skolefravær skal ikke bære ansvaret for et usundt læringsmiljø

Vi ønsker med denne underskriftindsamling at beskytte børn mod skadelige tilbud, som har til hensigt at få børn, der har ufrivilligt skolefravær, tilbage i den skole de har fravær fra grundet mistrivsel.

Underskriftindsamlingen skal tydeliggøre problemets omfang og konsekvenser.  

Alt for mange kommunale tilbud, har i for høj grad en individfokuseret tilgang, som forsøger at afdække barnets fejl og mangler. Disse fejlfindende tilbud har sjældent skolens miljø, rammer og faglighed som omdrejningspunkt - men der imod barnet.

Ingen skal udsættes for situationer eller tilbud, som for dem er umenneskelige - med en underliggende trussel om repressalier.  

Grundskoler skal være tilgængelige for alle, uanset handicap.  

Ansvaret for ufrivilligt skolefravær skal påhvile dem som har ansvaret for at skabe et trygt læringsmiljø i sunde rammer - både for børn og undervisere.

Ansvaret for et sundt læringsmiljø, påhviler ikke barnet eller familien.  

Vi mener, at staten og regeringen har det øverste ansvar, og at man i for mange år har tilsidesat de konventioner og rettigheder - man som land har forpligtiget sig til.

Nederst kan du læse, hvilke punkter fra de forskellige konventioner, vi har valgt at fremhæve.  

Du kan skrive under som privatperson og knytte en kommentar - hvis du ønsker.  

Foreninger, der ønsker at være medunderskriver bedes henvende sig på: formand@asforeningen.dk  

 

UNDERSKREVET:

Landsformand

Nina Catalina Michaelsen 

Autisme- og Aspergerforeningen  

 

Landsformand

Brian Andersen

Landsforeningen Autisme

 

 

KONVENTIONER:

Under menneskerettighederne står følgende https://amnesty.dk/vores-arbejde/hvad-er-menneskerettigheder/ :

26. Alle har ret til at gå i skole. Du har ret til grundlæggende uddannelse – og til at lære et erhverv eller et håndværk.  

 

I FN’s konvention om rettigheder for mennesker med handicap står følgende HandicapLÊsLet2010_7korr_Handicapkonvention2010 (sm.dk):

7. Børn med handicap

Staten skal sørge for, at børn med handicap har de samme rettigheder som andre børn.

Det vigtigste er altid at gøre det, der er bedst for barnet. Det skal man tænke på, når man træffer beslutninger om et barn med handicap.

Børn med handicap har ret til at blive hørt om forhold, der handler om deres liv, på samme måde som andre børn. Børn med handicap skal have hjælp, så de kan fortælle, hvordan de gerne vil have det.  

 

3. De grundlæggende holdninger

Udpluk:

Hele konventionen bygger på nogle centrale holdninger.

De grundlæggende holdninger er:

• Alle mennesker er noget værd.

• Alle har ret til selv at bestemme over deres eget liv.

• Ingen skal udsættes for diskrimination.

• Alle skal have mulighed for at være med i samfundslivet.

• Alle skal have lige muligheder.

• Samfundet skal være tilgængeligt for alle.

• Alle skal respektere, at børn med handicap har mulighed for at udvikle sig, og at de har ret til at være sig selv.  

 

4. Det har den danske stat pligt til at gøre

Udpluk:

Staten skal sørge for, at alle menneskerettigheder og frihedsrettigheder også gælder personer med handicap uden nogen form for diskrimination.

Det betyder, at:

• Staten skal vedtage love, der kan sikre de rettigheder, konventionen giver personer med handicap.

• Staten skal ændre eller afskaffe love, regler og normer, som betyder, at personer med handicap bliver diskrimineret.

• Staten lover at fremme menneskerettigheder for personer med handicap på alle områder.

• Staten lover ikke at gøre noget, der er imod konventionen.

• Staten lover at sikre, at offentlige myndigheder og institutioner følger det, der står i konventionen.

• Staten lover at arbejde for, at private virksomheder, personer og organisationer ikke diskriminerer personer med handicap.

• Staten lover at sørge for oplysning om konventionen til alle, der arbejder med personer med handicap. Personalet skal vide, hvordan de kan være med til at sikre personer med handicap de rettigheder, som konventionen giver dem.  

 

8. Oplysning om handicap

Udpluk:

Staten skal sørge for, at alle får mere at vide om personer med handicap og deres liv.

Staten skal også bekæmpe fordomme og sørge for, at der er respekt i samfundet for de rettigheder, personer med handicap har.  

 

24. Uddannelse

Udpluk:

Personer med handicap har samme ret til uddannelse som alle andre.

Staten skal sikre, at personer med handicap har samme mulighed som andre for at deltage i undervisning gennem hele livet.

Det skal staten arbejde for:

• Personer med handicap må ikke udelukkes fra en almindelig uddannelse, fordi han eller hun har et handicap.

• Børn med handicap har adgang til undervisning ligesom alle andre. Undervisningen er gratis.

• I undervisningen skal lærerne bruge de måder at kommunikere på, der er bedst for eleven. Det kan for eksempel være tegnsprog.

• Staten skal sikre, at lærerne har de rigtige færdigheder.    

 

Af Børnekonventionen fremgår det Børnekonventionen FN (retsinformation.dk): 

Artikel 19

1. Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbrug, vanrøgt eller forsømmelig behandling, mishandling eller udnyttelse, herunder seksuel misbrug, medens barnet er i forældrenes, værgens eller andre personers varetægt.  

Artikel 28

Udpluk:

1. Deltagerstaterne anerkender barnets ret til uddannelse, og med henblik på gradvis at opnå denne ret og på grundlag af ligestillingsprincippet skal de især:

2. Deltagerstaterne skal træffe alle passende forholdsregler for at sikre, at disciplinen i skolen administreres på en måde, der tilgodeser barnets værdighed som menneske og er i overensstemmelse med denne konvention.  

 

Artikel 29

Udpluk:

1. Deltagerstaterne er enige om, at uddannelsen af barnet skal have til hensigt at

* (a) udvikle barnets muligheder i relation til personlighed, evner og psykiske og fysiske formåen fuldt ud;

* (c) udvikle respekt for barnets forældre, dets egen kulturelle identitet, sprog og værdier  


Nina Catalina Michaelsen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Nina Catalina Michaelsen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...