Bevar udskolingen på Bistrupskolen

Vi ønsker at bevare udskoling på Bistrupskolen. Prognosen for antallet af elever i udskolingen er baseret på tal fra de år, hvor der (pga af skolereform og rod i den forhenværende ledelse) var elevflugt. På nuværende tidspunkt er der ikke elevflugt, og man kan derfor forvente større elevtal i udskolingen. Flytter man derimod udskolingen, vil sandsynligheden for at mange vil vælge folkeskolen helt fra være stor, og det vil få konsekvenser for hele lokalsamfundet i Bistrup.  

Bevar udskoling på Bistrupskolen

Politikerne i Børne- og skoleudvalget i Rudersdal Kommune er stillet i udsigt, at der kan hentes en besparelse ved at samle Bistrupskole og Toftevangsskolen under samme ledelse og samle udskolingen på en af matriklerne. Forventningen er dels, at skolernes økonomi vil forbedres gennem bedre klassedannelse (mulighed for flere elever per klasse) dels færre udgifter til ledelse, idet skolerne vil spare aflønning af en skoleleder. Samlingen af udskolingen vil desuden medføre, at der kan tilbydes flere valgfag i udskolingen, hvilket har været efterspurgt.

Bistrupskolen – en moderne skole i fremgang

Bistrupskolen er en central og bærende institution i Rudersdal Kommunes vestlige grænse mod Furesø Kommune. Bistrupskolen åbnede i 1954 og er sammen med Bistrup Kirke et af fundamenterne, som binder Bistrup sammen og skaber fællesskab og samhørighed for borgerne. Der er et tæt samarbejde mellem skole og kirke blandt andet i forbindelse med højtiderne. Her mødes elever skolelivet igennem på tværs af alder og klassetrin gennem musicals, kor, børnegudstjenester, konfirmationsforberedelse og skuespil.

Bistrupskolen gennemgik i årene 2010-2014 en gennemgribende renovering af klasselokaler og faglokaler for over 50 mio. kr. Denne renovering og investering i fremtidens skole har skabt en moderne folkeskole med fleksibel indretning, der understøtter sammenhængende undervisning på tværs af klasser og årgange, så det i højere grad er muligt at imødekomme den enkelte elevs behov. Ombygningen har været en stor succes og bringer stor glæde i dagligdagen for elever og lærere på Bistrupskolen. Bistrupskolen har for blot nogle få år tilbage været igennem en turbulent periode, hvor folkeskolereform, skiftende ledelse og den omtalte ombygning medførte lærer- og elevflugt. Den nuværende ledelse har siden 2016 vendt denne udvikling, og Bistrupskolen oplever i dag stabilitet i såvel ledelse, lærerstand og elevantal. Skolen har gennem mange år opbygget gode traditioner, som styrker relationer på tværs af årgange og klassetrin, som fx venskabsklasser, featureuge, skolens fødselsdag, idrætsdag og sidste skoledag mv. Alt dette er med til at styrke relationer og ansvar overfor hinanden på tværs af alderstrin, skabe rollemodeller mv. Bistrup oplever i disse år en stor tilvækst af børnefamilier, som blandt andet har valgt at flytte til Bistrup på grund af skolens centrale placering i lokalsamfundet. Der er en stor tryghed for store og små ved at have familiens børn samlet på samme skole. Det er forventningen, at børnetallet i Bistrup fortsat vil stige de kommende år, da Bistrup er et attraktivt område for tilflyttere, som ønsker natur, roligt lokalområde og en god skole kun 25 km fra København. De sidste års stigning af tilflyttende børnefamilier har medført mangel på institutionspladser i børnehave og vuggestuer, hvorfor kommunen i 2018 besluttede at åbne en ny integreret institution i de tidligere SFK-lokaler (Skolefritidsklub) på Bistrupskolen. Med den nye institution får Bistrup yderligere to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper, som i stor udstrækning forventes at fortsætte på Bistrupskolen efter afslutning af børnehaveforløb.

Ingen lukning eller sammenlægning uden konsekvenser

Vi, som bor i Bistrup, er bekymrede for, at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om at lukke udskolingen på Bistrupskolen og samle udskolingen på Toftevangsskolen. Lukning af udskolingen på Bistrupskolen vil store få konsekvenser for vores lokalsamfund, da det forventes at føre til, at mange ressourcestærke familier vil fravælge folkeskolen til fordel for privatskole i Stavnsholt eller Birkerød, som kan tilbyde et skoleforløb fra 0.-9. klasse på samme lokation. Når elever og familier fravælger Bistrupskolen vil sammenhængskraften i lokalmiljøet blive svækket. Derudover er vi bekymrede for, at sammenlægningen af skolerne og samling af udskolingen vil resultere i forringede vilkår for ledelsen og færre ressourcer til ledelse på skolerne. Mindre overskud til reelt at lede skolerne og medarbejderne risikerer at øge sygefravær blandt personale og ressourceflugt, som det er set tidligere i forbindelse med sammenlægning af skoler. Dette vil samlet set skabe ustabilitet for vores børn i klasserne, som vil medføre at ressourcestærke elever vil søge stabilitet ved at skifte skole.    

Vi opfordrer derfor børne- og skoleudvalget til at bevare udskolingen på Bistrupskolen.  

En dialog om den faglige udvikling, og eventuelt samarbejde med andre institutioner (f. Eks Birkerød Gymnasium) i udskolingen, kan medføre en spændende udvikling på skoleområdet, men den kan først blive konstruktiv, når den ikke tager afsæt i flytning af udskolingen.


Liv Askaa (kontaktperson for indsamlingen blandt "Os der bor i Bistrup)    Kontakt forfatteren af dette andragende