Bevar Sydbyen i Frederikssund - nej til DSB baneterræn

Åben brev til Frederikssund kommunes byråd, marts 2024

Vi ønsker med dette åbne brev til byrådets medlemmer at udtrykke vores modstand mod det påtænkte anlægsprojekt fra DSB i sydbyen, med vores opfordring til at Frederikssund kommune finder alternative placeringer til dette, som ikke er direkte nabo til beboelsesområder eller placeret i naturmæssigt beskyttelsesværdige arealer.

Vi er forundret over at kommunen overhovedet kan overveje at placere et stort tungt industrianlæg direkte op til beboelsesområder, med alle de miljømæssige gener, og økonomiske konsekvenser dette kan medføre.

Vi er bekymret for om gennemførelsen af et sådant projekt og den efterfølgende brug af anlægget vil have både kortsigtede og langsigtede negative konsekvenser.

Vi er bekymret for om DSB’s værkstedsprojekt:

1) Vil medføre uoprettelig skade på det lokale økosystem, herunder de truede dyrearter og biodiversitet i området.

2) Vil medføre uacceptabel støjforurening da anlægget skal køre 24/7, samt en forøget lysforurening til gene for både dyrelivet og mennesker.

3) Vil have negative konsekvenser for klimaet.

4) Vil medføre en risiko for forurening af grundvandet og ødelægge de naturlige vandveje og vådområder i området.

5) Vil medføre et fald i områdets kvaliteter, herunder dets herligheds værdi og med negativ konsekvens for ejendomsværdierne til følge.

6) Overholder den gældende planlovgivning

7) Vil ødelægge de naturmæssige og rekreative værdier der er for området, herunder bevarelsen af de grønne områder.

Det er vores forventning at Frederikssund kommunes byråd vil lytte til vores bekymringer og modstand mod placeringen af DSB’s anlægsprojekt i Sydbyen, og at kommunen vil kunne anvise bedre egnet arealer, dersom DSB fortsat vil ønske et værkstedsanlæg til deres tog


Husk det er pr stemme og ikke pr hustand! 

med venlig hilsen

bestyrelserne i Gyldenstens vænge og Ørnestens vænge. 


Anita Møllgaard (bestyrelsesmedlem Gyldenstens Vænge Syd)    Kontakt forfatteren af dette andragende