Bevar Stenlykkevej

Roskilde Kommune har modtaget en anmodning om at godkende, at den del af Stenlykkevej, der er beliggende mellem ejendommene matr. nre. 18c (Stenlykkevej 2) og 18b (Stenlykkevej 4), nedlægges som privat fællesvej https://roskilde.dk/afgoerelser/nedlaeggelse-af-en-del-af-den-private-faellesvej-stenlykkevej

stenlykkevej2.jpg

Iflg. en mailkorrespondance med Roskilde Kommune af 19/5 2020 kan konsekvensen af, at vejstykket mellem Stenlykkevej 2 og Stenlykkevej 4 nedlægges som privat fællesvej, blive, at ejeren af jorden, hvorover den forløber, kan pløje det op og dyrke det.

Nedlæggelsen sker efter reglerne i Lov om private fællesveje afsnit II og
beslutningskompetencen vedr. nedlæggelse af private fællesveje på landet er
delegeret til forvaltningen.

Hvad betyder det så for dig?

Det betyder at der er fare for, at turen rundt om det gamle "Pihl & Søn", via Kalkgravsvej og rundt om Stenlykkevej, ikke længere vil være en mulighed.

Det er en rute, som i mange generationer, har været benyttet af os allesammen - Herringløses beboere - til rekreative formål som fx. løbeture, hundelufteture og cykelture med ungerne, langt fra biltrafikken på landevejene. 

Denne færden på Stenlykkevej er sket upåtalt og kontinuerligt gennem langt mere end 50 år, og derfor må de færdende have vundet hævd på, at fortsætte denne færdsel fremover.

Vi har svært ved at se "den røde tråd" ift. Roskilde Byråds Grøn/Blå strategi, idet en nedlæggelse af vejarealet virker modstidende mod strategiens overordnede principper, som skal tilgodese sundhed, natur og oplevelser i kommunen.

Vi mener det er meningsløst, at nedlægge allerede eksisterende stier/småveje over markerne, som har eksisteret igennem mange, mange årtier, og samtidig arbejde for flere stisystemer til rekreative formål i kommunen. Hvor er sammenhængen?

Vi har brug for dig!

Hvis turen rundt om "Pihl & Søn" betyder noget for dig, og du stadig gerne vil bevare ruten til dine gå-, cykel- eller løbeture, så skriv under allerede idag.

Med din underskift bakker du op om et ønske om, at bevare det pågældende vejareal, og du anbefaler Roskilde Kommune, at afslå en godkendelse af anmodningen om nedlæggelse. Underskrifterne vil, sammen med indsigelsen, bliver overleveret til Roskilde Kommune, den 14. juni 2020.

Sammen står vi stærkest - og måske kan vi gøre en forskel.


Forenede Grundejere i Herringløse    Kontakt forfatteren af dette andragende
Facebook