Sig nej til Lokalplan 1113 som vil ændre Risskov Strandpark

Sig nej til Lokalplan 1113 som vil ændre Risskov Strandpark


OPDATERING 3. januar 2020  

Bølgerne er gået højt siden byrådet den 18. december behandlede forslag til lokalplan 1113 for Rolighedsvej 16A, som muliggør udstykning og yderligere bebyggelse. Særligt Århus Stiftstidende har bragt en artikel, hvor vi beskyldes for bevidst at formidle urigtige oplysninger.
 
Det er vi naturligvis ikke enige i, men vi har dog samtidig tilkendegivet og beklaget, at overskriften på vores opslag kan misforstås og særligt, hvis opslaget ikke læses i sin helhed.
 
Beskyldningerne går primært på, at vi lader forstå, at der vil ske bebyggelse “i” Strandparken og ikke “ved” Strandparken, som der formelt er tale om, da Rolighedsvej 16A naturligvis er en selvstændig matrikel. Som andre artikler har påpeget, så betragtes Rolighedsvej 16A, som en del af den offentlige strandpark og har altid haft en offentlig anvendelse. Det er fortsat vores synspunkt, at tillades der udstykning og yderligere bebyggelse på Rolighedsvej 16A, vil det for altid ændre Strandparken, som vi kender den i dag.
 
Dernæst er vi blevet kritiseret for at skrive, at der er risiko for massiv bebyggelse, når nu køberne alene har søgt om en ny lokalplan som muliggør bebyggelse af en yderligere ejendom. Det har vi selvfølgelig noteret, da vi for ganske nylig fik kendskab til lokalplanforslaget for Rolighedsvej 16A. Vi har også noteret, at køberne i artiklen i Århus Stiftstidende er citeret for, at det nye lokalplanforslag er baseret på kommuneplanen (og ikke den i 2017 vedtagne lokalplan). Hvis Aarhus Kommune imødekommer købernes synspunkt, vil vi erindre om, at kommuneplanen åbner mulighed for yderligere udstykning - i alt 4 parceller. Det synes vi er en massiv bebyggelse i Strandparken.
 
Endelig har vi fået kritik for at viderebringe oplysninger om, at vandforbrugerne kunne risikere at skulle betale for omlægning af vandledning som følge af nyt byggeri på Rolighedsvej 16A. Det var faktisk situationen, indtil der i november tilsyneladende er blevet indgået en aftale mellem køberne af Rolighedsvej 16A og Aarhus Vand, som indebærer, at køberne som en del aftalen selv skal afholde disse omkostninger. Den information er vi først lige gjort bekendt med.

De oplysninger, der fremgår af vores opslag, er baseret på de dokumenter, som vi fik adgang til efter vores anmodning om aktindsigt. Derfor står vi ved, hvad vi har skrevet.
 
Vores overordnede synspunkt er stadig, at lokalplan 1031 blev vedtaget efter en lang proces med borgerhøringer, og hvor alle har haft mulighed for at komme med forslag og indsigelser, og derfor bør respekteres.
 
Særligt for Rolighedsvej 16A har vi konstateret (dokumenter fra aktindsigt), at de nuværende købere i planprocessen har bedt om mulighed for udstykning og yderligere bebyggelse. Det skete allerede i 2015, hvor Aarhus Kommune afviste muligheden og tilkendegav, at det ville blive præciseret i lokalplanen, at der ikke kunne ske udstykning, og at ejendommen på Rolighedsvej er bevaringsværdig. Det er præcist det, der fremgår af lokalplan 1031 for delområde 10, som er Rolighedsvej 16A.
 
Der var gode grunde hertil, således som det fremgår af lokalplan 1031, hvor det blev ophævet til et overordnet princip for lokalplanen.
 
Rigtig mange har bakket op om vores synspunkter, og det er vi glade for. Vi ønsker at bevare Strandparken, som den er og opleves i dag - og som den altid har været.
 
Vi har spurgt Aarhus Kommune, hvad der kan begrunde en fuldstændig ændret opfattelse fra kommunens side og en imødekommelse af de ønsker om udstykning, som blev afvist tidligere. Hvad er den saglige begrundelse herfor?
 
Det spørgsmål har vi ikke fået svar på - formentlig fordi, der ikke er noget svar.
 


Lokalplanen der skal åbne op for en massiv bebyggelse ved Strandparken er nu sendt til politisk behandling, og er indstillet til byrådets godkendelse den 18. december.

Lokalplanen kan i sin helhed ses på Aarhus kommunes hjemmeside ved at følge dette link


Vejforeningen Strandvænget har udarbejdet en redegørelse om sagsforløbet som kan ses ved at følge nedenstående link:
http://bevarstrandparken.dk/Rolighedsvej_16A_Redeg%C3%B8relse.pdf

 

Nedenstående billeder viser med al tydelighed den forandring af området ved Strandparken, der vil finde sted. Det ene billede er taget direkte fra lokalplanforslaget og det andet billede (fra Google Earth) viser hvordan området ved Strandparken ser ud i dag.

 RisskovStrandpark1.pngRisskovStrandpark_Byggeri1.png


Vejforeningen Strandvænget    Kontakt forfatteren af dette andragende