BEVAR AMAGER FÆLLED!

BEVAR AMAGER FÆLLED!

 

http://i.imgur.com/86AIXKg.jpg

 

Hvad er fakta?

- Et flertal af Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget en principbeslutning, der anbefaler regering og folketing, at der anlægges en såkaldt havnetunnel til en pris af 27-30 mia. kroner, færdig år 2032, til aflastning af trafikken gennem det indre København.

- Vedtages tunnelen som en ”Anlægslov”, kan denne ophæve fredningen af Amager Fælled.

-  Anlæggelsen af tunnelen vil føre den gennem bl.a. den p.t. fredede Amager Fælled, fra Ørestads Boulevard ved DR Byen tværs ned gennem fælleden til Lossepladsvej/Artillerivej.

- Den strækning er 1,5 km. lang svarende til 15 fodboldbaner i forlængelse af hinanden.

- Tunnelen anlægges ved, at der graves en ca. 34 m. bred og ca. 10 m. dyb rende, hvor tunnelen løbende støbes på stedet, hvorefter det hele dækkes med jord.

- Udgravningen, der vil strække sig over en længere periode, vil efterlade et ”ar” i fælleden, indtil det med årene gror til.

- Trafikforskerne forudser stigende trafikmængder, også til en kommende havnetunnel bl.a. fra Artillerivej, der med sine 20.600 biler i døgnet (år 2032) bliver ”fødevej” til tunnelen.

- Fra Artillerivej anlægges derfor en 500 m. lang til- og frakørselsvej ind på fælleden, hvor den ender i en rundkørsel og tværgående op- og nedkørselsramper fra / til tunnelen.

- Ramper og rundkørsel vil dække et område af fælleden på ca. 300 m. (lg.) x ca. 140 m. (br.).

- Det rådgivende ingeniørfirma, Rambøll, har beregnet, at 34.200 biler vil køre gennem fælleden hvert døgn (år 2032).

- Der vil desuden blive opført anlæg på fælleden til udluftning fra tunnelen.

- Der findes alternative løsninger, der er mindre belastende for naturen

STOP EN MÅSKE KOMMENDE ØDELÆGGELSE AF AMAGER FÆLLED

- FØR SKADEN SKER!

Hvad kan du gøre?

- Du kan sige fra over for ødelæggelsen af Amager Fælled og huske, hvad politikerne siger om tunnelen - både før og efter din stemme ved kommunalvalget.

- Du kan sige fra med bl.a. debatindlæg i medierne, danne borgergrupper mod projektet og ved at

SKRIVE UNDER

MOD

EN TUNNEL OG FIRESPORET VEJ GENNEM AMAGER FÆLLED NEDENFOR