Støt Vejlby-Risskov Grundejerforenings protest mod planerne om højt byggeri i Risskov

Kontakt forfatteren af dette andragende

Skitseprojekt X142 mod Asylvej + Vejlby-Risskov Grundejerforening

2022-03-07 14:03:34

Risskov, den 7. marts 2022


Kære beboer i Risskov

- og medunderskriver mod højt og fortættet byggeri i Høje Risskov

Lokalplan 1125 ved Risskov Efterskole og Lokalplan 1130 ved White Away

Som bekendt blev Lokalplan 1125 ved Risskov Efterskole og Lokalplan 1130 ved White Away vedtaget på byrådsmødet den 15. september 2021 med mindre justeringer i forhold til de oprindelige oplæg fra investorerne.

Herunder en smule lavere langs Vestre Strandalle mellem Agerbæksvej og Tretommervej og en reduktion fra 6 til 5 etager langs Grenåvej og lidt lavere på Agerbæksvej mod Asylvej for så vidt angår boligbyggeriet – svarende til en reduktion af byggeriet på 2.000 m2. Der var desværre ikke politisk forståelse for yderligere justeringer - til trods for de i alt over 500 høringssvar, der var blevet modtaget.

Skitseprojekt x142 mod Asylvej

Aarhus Kommune påbegyndte derefter behandling af Skitseprojekt X142 mod Asylvej

Baggrund:

Følgende er baseret på oplysninger fra dels beboere i nærområdet, dels Aarhus Kommune

Singh Kailya, Tegnestuen Volden, indsendte i sommeren 2020 et skitseprojekt til Aahus Kommune, der omhandlede udvikling af 13 parcelhusgrunde ved Agerbæksvej og Grenåven mod Asylvej til højhusbeboelse. Der var bl.a. tale om byggeri med 6 etager mod Grenåvej og 5 etager mod Agerbæksvej – begge steder med tagterrasser. 225 boligenheder og en samlet bebyggelsesgrad på 173%. Projekter blev afvist, da der ikke var indgået aftaler med områdets 13 parcelhusejere. Sing Kailya indgik i efteråret 2020 en betinget 2-års købsaftale med de 13 parcelhusejere og i 2021 accepterede Aarhus Kommune at påbegynde behandling af henvendelsen, hvilket skete i efteråret. Henvendelsen fik efterfølgende navnet PLX142, da der endnu ikke er tale om en lokalplan.

Projektets fremdrift:

Kommunens sagsbehandler orienterede i efteråret 2021 Vejlby-Risskov Fællesråd og vej- og grundejerforeninger i nærområdet om henvendelsen, og der blev holdt møder med interessenterne. Det blev oplyst, at der ikke ville blive nedsat en følgegruppe, men at involverede interessenter var velkomne til at indsende bemærkninger til eksisterende og fremtidige skitseoplæg - og at vi ville blive holdt orienteret om projektets udvikling.

Der blev indsendt bemærkninger til det foreslåede høje og fortættede byggeri, herunder, at vi som udgangspunkt mener, at lokalplanen for området skal respekteres, herunder maksimalt 8,5 m i byggehøjde og 30 % bebyggelsesgrad.

I perioden frem til februar i år udviklede projektet sig gennem møder mellem kommunen og Projektudviklergruppen og med input fra involverede interessenter - vedvarende i retning af lavere byggehøjder og lavere bebyggelsesgrader.

Det var dog især den nytiltrådte Teknik og Miljø-rådmands udmeldinger i slutningen af februar til pressen om, at man som udgangspunkt ikke burde acceptere at investorer opkøbte villakvarterer for at omdanne dem til etagebyggeri, der fik fik sat gang i udviklingen. Skitseprojekt X142 blev specifikt nævnt.

Rådmanden havde tilsyneladende lyttet til bekymrede borgere i nærområdet – og der blev efterfølgende udstukket nye retningslinjer for byggeriet som følger:

 • Maksimalt 2 etager + udnyttet tagetage langs Agerbæksvej og Asylvej og maksimalt 3 etager + udnyttet tagetage langs Grenåvej
 • Ingen karre- og kambyggeri, men derimod mere åbent byggeri, der bedre integreres i nærområdet
 • Overvejelser om anvendelse af enkelte bevaringsværdige boliger i området.
 • Bebyggelsesgrad på 100-110 %
 • Udarbejdelse af en trafikanalyse for området

Ovennævnte afspejler ikke de forventninger, vi som grundejerforening har til byggeriet, som vi håber ”lander endnu mere spiseligt”, men det er helt klart et markant skridt i den rigtige retning, og vi afventer nu sammen med kommunen at modtage nye projektoplæg fra Projektudviklergruppen, hvis de fortsat ønsker at gå videre med planerne.

Medlemskab af Vejlby-Risskov Grundejerforening:

Afslutningsvis kan jeg oplyse, at vi er i gang med at hverve nye medlemmer til grundejerforeningen, så hvis du ikke allerede er medlem af Vejlby-Risskov Grundejerforening, er du naturligvis velkommen til at melde dig ind. Se herunder.


Mange hilsner

Henrik Petersen, bestyrelsesformand

Vejlby-Risskov Grundejerforening

 

Meld dig ind i Vejlby-Risskov Grundejerforening
- og vær med til at påvirke udviklingen i dit nærområde

Medlemskontingent er DKK 200 pr. år, der kan betales via MobilePay til 669651
Husk at oplyse navn og adresse ved betaling + e-mail.
Du kan også tilmelde dig via: vejlbyrisskovgrundejerforening.dk

Vejlby-Risskov Grundejerforening varetager grundejernes interesser som talerør og dialogpartner overfor Aarhus Kommune i forbindelse med byudvikling i nærområdet.
Vi deltager aktivt med foretræde overfor Teknisk Udvalg, med interviews til pressen og i borgermøder og konferencer med indlæg om grundejerforeningens - herunder medlemmernes – syn på konkrete sager, ligesom vi i yderste konsekvens påklager byrådsbeslutninger til relevante myndigheder.
Vi deltager også aktivt i trafikale forbedringer, der øger sikkerheden i lokalområdet.
Som medlem hos os kan du også få hjælp til kontakt til offentlige myndigheder. Det kan være om trafik, vedligeholdelse af veje, kloakering, parkeringsforhold, vedligehold af offentlige arealer og lignende.

Eksempler på tiltag, som Vejlby-Risskov Grundejerforening har engageret sig i:
- Broen på Grenåvej over letbanen. En løsning, der har forbedret trafiksikkerheden og smidiggjort trafikafviklingen.
- Fartdæmpning og cykelstier på Vestre Strandalle. En løsning, der har forbedret trafiksikkerheden ved hastighedsreduktion og sikret “bløde trafikanter”.
- Lokalplan 1125 ved Risskov Efterskole. Resultat hovedsageligt reduktion af byggeriet højde langs Vestre Strandalle fra 3 til 2½ etage.
- Lokalplan 1130 ved White Away. Resultat hovedsageligt reduktion af boligbyggeriets højde langs Grenåvej fra 6 til 5 etager og langs dele af Agerbæksvej fra 4 til 3 etager. Samlet set en reduktion på omkring 2.000 m2 bebyggelse.
- Skitseprojekt X142 mod Asylvej. Investors oplæg fra 13 villaer til 225 boliger med 6 etager mod Grenåvej og 5 etager mod Agerbæksvej m/tagterrasser er indtil videre nedjusteret til 4 og 5 etager mod Grenåvej og 3 etager u/tagterrasser mod Agerbæksvej, og der arbejdes stadig - med opbakning fra den nytiltrådte Rådmand for Teknik & Miljø, der til RisskovLIV primo februar 2022 siger: “Jeg ser ikke positivt på det projekt, der er fremlagt i øjeblikket”. Kort og godt en ommer. Nye toner, der afspejler vores kritik.
- Kritik af Aarhus Kommunes højhus- og fortætningspolitik nævnt i Kommuneplan 2017, hvilket har været medvirkende til, at det nytiltrådte byråd har fået er anden partipolitisk sammensætning – og at en række byrådspolitikerne har erkendt, at der må ske ændringer.
- Kritik af, at borgerinddragelse ved udarbejdelse af Lokalplaner ikke har fungeret, og at borgerne har følt sig ”kørt over af systemet”, hvilket har affødt udtalelser fra både borgmester og byrådspolitikere om, at der skal indføres reel borgerinddragelse – og tidligt i processen.

Vi håber, at rigtig mange vil melde sig ind i Vejlby-Risskov Grundejerforening.
Kontakte mig pr. telefon eller e-mail, hvis du har spørgsmål til ovennævnte.

Mange hilsner
Henrik Petersen, Bestyrelsesformand
Vejlby-Risskov Grundejerforening
Mobil: 5055 9192

 


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening

Lokalplan 1125 ved Risskov Efterskole og Lokalplan 1130 mod Grenåvej

2021-10-31 19:07:30

Bemærk:

Rundsendes igen, da flere modtagere tilsyneladende ikke har modtaget den.

Kære Risskov-borger
Du har tidligere støtteunderskrevet imod højt byggeri i Høje Risskov, hvilket er baggrunden for, at jeg på vegne af Vejlby-Risskov Grundejerforening sender dig denne korte opdatering.
På byrådsmødet den 15. september 2021 godkendte Aarhus Byråd Lokalplan 1125 ved Risskov Efterskole og Lokalplan 1130 mod Grenåvej Aarhus Byråd med ganske få ændringer i forhold til de oprindelige byggeplaner.
Resultatet af følgegruppemøder, borgermøder, omkring 500 indsigelser fra borgerne imod byggeriet under høringsfasen, over 300 indsendte protester mod højt byggeri i Høje Risskov og grundejerforeningens bestræbelser på at få byrådsmedlemmerne til at forstå udfordringerne ved det høje og fortættede byggeri har reelt udmøntet sig i:

at det samlede byggeri under Lokalplan 1130 er reduceret med 2.000 m2, svarende til 6%, hovedsageligt som reduktion med en etage af boligbyggeriet langs Grenåvej til 5 etager og reduktion med en etage på boligbyggeriet i det fjerne hjørne mod Asylvej til 3 etager tillige med lidt omfordeling af m2 fra boligbyggeriet til kontor- og erhvervsbyggeriet.
at byggeriet under lokalplan 1125 er reduceret til 2½ etage mod Verstre Strandalle, hvilket skete tidligt i processen.
Selv om vi havde håbet på større forståelse hos byrådspolitikerne, er det vores klare overbevisning, at reduktioner og tilpasninger ikke var sket uden vores samlede ihærdige indsats. Så mange tak for assistance og opbakning.

Klage til Planklagenævnet:
Vejlby-Risskov Grundejerforening har sammen med interessenter i lokalområdet indsendt en klage til Planklagenævnet over Aarhus Kommunes vedtagelse af Lokalplan 1125 og Kommuneplantillæg 69 samt Lokalplan 1130 og Kommuneplantillæg 74, da vi mener, at planer og tillæg er behæftet med grove fejl og mangler.

Hermed følger en kort beskrivelse af klagepunkterne, hvor vi mener:

at der burde være udarbejdet en Helhedsplan for den samlede effekt af de to lokalplaner.
at det er ualmindelig dårlig forvaltningsskik, at kommuneplantillæggene indgår som et bilag i lokalplanerne, og at de således ikke behandles i særskilte høringer, hvilket har medført manglende gennemsigtighed i høringsprocessen.
at de gennemførte for-høringer om ændring af Plangrundlag for områderne, der omfatter Lokalplan 1125 og Lokalplan 1130, for henholdsvis 2½ år og 1½ år siden ligger milevidt fra de kommuneplan-tillæg, der nu indgår som bilag i de to lokalplaner.
For-høring Lokalplan 1125 indeholdt bl.a.: 2-5 etager mod Agerbæksvej og 2-3 etager mod efterskolen, hvilket nu fremstår som 3-5 etager/op til 17 m et stort stykke langs Agerbæksvej og fulde 3 etager mod efterskolen.
For-høring Lokalplan 1130 indeholdt bl.a.: Ny bebyggelse kan opføres i højst 6 etager på hjørnet af Grenåvej/Vestre Strandalle, hvorefter bebyggelsen skal nedtrappes i varierende bygningshøjder og antal etager langs med Vestre Strandalle og Agerbæksvej, hvilket nu fremstår som 6 etager i krydset og ellers 5 etager knap 200 m langs Grenåvej og 4 etager et stort stykke langs Agerbæksvej.
at det samlede mastodontagtige byggeri og den således markante visuelle fremtoning er utilstrækkeligt behandlet i lokalplanerne i forhold til beliggenheden i kystnærhedszone , herunder manglende retfærdiggørelse af, hvorfor sådant tillades i et kystnært boligområde præget af skov og traditionel villabebyggelse i op til 8½ m højde.
at de anvendte bebyggelsesprocenter, herunder totale antal bebyggede kvadratmeter, er beregnet i forhold til de involverede rammeområder under et, altså inkl. veje og parkeringspladser m.v., hvilket er gør det vanskeligt for borgerne at forholde sig til.
at bebyggelseshøjderne i lokalplanerne er i strid med Kommuneplan 2017 Aarhus Kommune og den udarbejdede højhuspolitik, der klart definerer krydset Grenåvej/Vestre Strandalle og områder nord og vest for Grenåvej som potentielle højhusområder – ikke området øst for Grenåvej, som både Lokalplan 1125 og Lokalplan 1130 er.
at Kommuneplantillæg 74 omtaler et nyt rammeområde, der imidlertid allerede er vedtaget i Kommuneplantillæg.
at man ikke forholder sig faktuelt til støjgener fra Grenåvej, der må formodes at være vedvarende og måske stigende i årene fremover, ved eksempelvis at inkludere støjværn foran bebyggelsen der opføres langs Grenåvej.
at de udarbejdede skyggediagrammer er misvisende, da de fremstår afskåret og således ikke viser den fulde skyggepåvirkning.
at der ikke er en transparent belysning af vandafledningskonsekvenserne for Lokalplan 1130.
at der før Aarhus Byråds godkendelse af Lokalplan 1125 blev indgået en betinget handel mellem bygherre og Aarhus Kommune vedrørende jordstykket, hvor der skal opføres en småbørnsinstitution, hvorunder jordstykker kan erhverves for ca. 1/6 af markedsprisen under betingelse af: Endelig upåklagelig vedtagelse af Lokalplanudkastet uden væsentlige ændringer. Altså en nettogevinst på over DKK 10 mio.
Med venlig hilsen

Henrik Petersen, Bestyrelsesformand

Vejlby-Risskov Grundejerforening

Mobil 5055 9192


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening

Lokalplan 1125 ved Risskov Efterskole og Lokalplan 1130 mod Grenåvej

2021-10-21 16:00:37

Bemærk:

Rundsendes igen, da flere modtagere tilsyneladende ikke har modtaget den.

Kære Risskov-borger
Du har tidligere støtteunderskrevet imod højt byggeri i Høje Risskov, hvilket er baggrunden for, at jeg på vegne af Vejlby-Risskov Grundejerforening sender dig denne korte opdatering.
På byrådsmødet den 15. september 2021 godkendte Aarhus Byråd Lokalplan 1125 ved Risskov Efterskole og Lokalplan 1130 mod Grenåvej Aarhus Byråd med ganske få ændringer i forhold til de oprindelige byggeplaner.
Resultatet af følgegruppemøder, borgermøder, omkring 500 indsigelser fra borgerne imod byggeriet under høringsfasen, over 300 indsendte protester mod højt byggeri i Høje Risskov og grundejerforeningens bestræbelser på at få byrådsmedlemmerne til at forstå udfordringerne ved det høje og fortættede byggeri har reelt udmøntet sig i:

 • at det samlede byggeri under Lokalplan 1130 er reduceret med 2.000 m2, svarende til 6%, hovedsageligt som reduktion med en etage af boligbyggeriet langs Grenåvej til 5 etager og reduktion med en etage på boligbyggeriet i det fjerne hjørne mod Asylvej til 3 etager tillige med lidt omfordeling af m2 fra boligbyggeriet til kontor- og erhvervsbyggeriet.
 • at byggeriet under lokalplan 1125 er reduceret til 2½ etage mod Verstre Strandalle, hvilket skete tidligt i processen.

Selv om vi havde håbet på større forståelse hos byrådspolitikerne, er det vores klare overbevisning, at reduktioner og tilpasninger ikke var sket uden vores samlede ihærdige indsats. Så mange tak for assistance og opbakning.

Klage til Planklagenævnet:
Vejlby-Risskov Grundejerforening har sammen med interessenter i lokalområdet indsendt en klage til Planklagenævnet over Aarhus Kommunes vedtagelse af Lokalplan 1125 og Kommuneplantillæg 69 samt Lokalplan 1130 og Kommuneplantillæg 74, da vi mener, at planer og tillæg er behæftet med grove fejl og mangler.

Hermed følger en kort beskrivelse af klagepunkterne, hvor vi mener:

 • at der burde være udarbejdet en Helhedsplan for den samlede effekt af de to lokalplaner.
 • at det er ualmindelig dårlig forvaltningsskik, at kommuneplantillæggene indgår som et bilag i lokalplanerne, og at de således ikke behandles i særskilte høringer, hvilket har medført manglende gennemsigtighed i høringsprocessen.
 • at de gennemførte for-høringer om ændring af Plangrundlag for områderne, der omfatter Lokalplan 1125 og Lokalplan 1130, for henholdsvis 2½ år og 1½ år siden ligger milevidt fra de kommuneplan-tillæg, der nu indgår som bilag i de to lokalplaner.
 • For-høring Lokalplan 1125 indeholdt bl.a.: 2-5 etager mod Agerbæksvej og 2-3 etager mod efterskolen, hvilket nu fremstår som 3-5 etager/op til 17 m et stort stykke langs Agerbæksvej og fulde 3 etager mod efterskolen.
 • For-høring Lokalplan 1130 indeholdt bl.a.: Ny bebyggelse kan opføres i højst 6 etager på hjørnet af Grenåvej/Vestre Strandalle, hvorefter bebyggelsen skal nedtrappes i varierende bygningshøjder og antal etager langs med Vestre Strandalle og Agerbæksvej, hvilket nu fremstår som 6 etager i krydset og ellers 5 etager knap 200 m langs Grenåvej og 4 etager et stort stykke langs Agerbæksvej.
 • at det samlede mastodontagtige byggeri og den således markante visuelle fremtoning er utilstrækkeligt behandlet i lokalplanerne i forhold til beliggenheden i kystnærhedszone , herunder manglende retfærdiggørelse af, hvorfor sådant tillades i et kystnært boligområde præget af skov og traditionel villabebyggelse i op til 8½ m højde.
 • at de anvendte bebyggelsesprocenter, herunder totale antal bebyggede kvadratmeter, er beregnet i forhold til de involverede rammeområder under et, altså inkl. veje og parkeringspladser m.v., hvilket er gør det vanskeligt for borgerne at forholde sig til.
 • at bebyggelseshøjderne i lokalplanerne er i strid med Kommuneplan 2017 Aarhus Kommune og den udarbejdede højhuspolitik, der klart definerer krydset Grenåvej/Vestre Strandalle og områder nord og vest for Grenåvej som potentielle højhusområder – ikke området øst for Grenåvej, som både Lokalplan 1125 og Lokalplan 1130 er.
 • at Kommuneplantillæg 74 omtaler et nyt rammeområde, der imidlertid allerede er vedtaget i Kommuneplantillæg.
 • at man ikke forholder sig faktuelt til støjgener fra Grenåvej, der må formodes at være vedvarende og måske stigende i årene fremover, ved eksempelvis at inkludere støjværn foran bebyggelsen der opføres langs Grenåvej.
 • at de udarbejdede skyggediagrammer er misvisende, da de fremstår afskåret og således ikke viser den fulde skyggepåvirkning.
 • at der ikke er en transparent belysning af vandafledningskonsekvenserne for Lokalplan 1130.
 • at der før Aarhus Byråds godkendelse af Lokalplan 1125 blev indgået en betinget handel mellem bygherre og Aarhus Kommune vedrørende jordstykket, hvor der skal opføres en småbørnsinstitution, hvorunder jordstykker kan erhverves for ca. 1/6 af markedsprisen under betingelse af: Endelig upåklagelig vedtagelse af Lokalplanudkastet uden væsentlige ændringer. Altså en nettogevinst på over DKK 10 mio.

Med venlig hilsen

Henrik Petersen, Bestyrelsesformand

Vejlby-Risskov Grundejerforening

Mobil 5055 9192


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening

Sidste chance Lokalplan 1125 og Lokalplan 1130

2021-09-03 16:23:46

Kære borger i Risskov,

I fortsættelse af Vejlby-Risskov Grundejerforenings tidligere e-mails om Lokalplan 1125 ved Risskov Efterskole og Lokalplan 1130 mod Grenåvej har begge lokalplaner nu været drøftet på Byrådsmøde den 1. september.
I Høringsfasen er der modtaget samlet over 500 høringssvar imod byggeriet, heraf godt 2/3 mod Lokalplan 1130 mod Grenåvej.
På den baggrund er der foretaget mindre justeringer af Lokalplan 1130 mod Grenåvej med godt 5% i nedadgående retning - 1.100 m2 på boligdelen og 800 m2 på kontor- og erhvervsdelen - hvilket vi imidlertid mener er alt for lidt, ikke mindst da man fortsat opererer med op til 25 m højt byggeri 200 m langs Grenåvej og hhv. op til 17 m og 18 m højt byggeri overfor hinanden på Agerbæksvej.
Lokalplan 1125 blev sendt tilbage til byrådet uden, at der var foretaget ændringer af nogen art.
Du kan læse mere derom på kommunens hjemmeside.

Under byrådsmødet blev der talt om højder og bebyggelsesgrader, skygge- og indbliksgener, trafikforhold, belastning af småbørnsinstitutioner, skoler og fritidsaktiviteter og ikke mindst det formålstjenlige i at vurdere effekten af de to lokalplaner samlet, hvilket vi bakker op om.
Som følge af de mange modtagne høringssvar, og jeres tidligere indsendte støtte imod højhusbyggeri i Høje Risskov, blev de to lokalplaner sendt i udvalg – altså til behandling hos Teknisk Udvalg igen.
Der er møde i Teknisk Udvalg den 8. September, hvor de to lokalplaner skal drøftes - hvor du, som borger, har mulighed for at få foretræde og fortælle udvalget om dine bekymringer. Rådmand Simsek og embedsmænd deltager også i mødet. Man får normalt 5 minutter til sin præsentation der foregår digitalt.

I fortsættelse af de indsendte høringssvar mod byggeriet og underskriftsindsamlingen imod højhusbyggeri i Høje Risskov er det vigtigt at så mange som muligt søger om foretræde med henblik på at orientere udvalget om vores bekymringer.
Jeg har allerede anmodet om foretræde - og det ved jeg at også flere i nærområdet har.
Hvis du har lyst til at søge om foretræde for Teknisk Udvalg skal du anmode derom pr. e-mail hos:

Byrådsservice:
byraadsservice@ba.aarhus.dk

Hvis du har spørgsmål til ovennævnte er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Henrik Petersen
Bestyrelsesformand
Vejlby-Risskov Grundejerforening
Mobil 5055 9192


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening

Borgermøde i Vejlby-Risskov den 19. august

2021-08-14 10:24:34

invitation.png

 


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening

Borgermøde i Vejlby-Risskov den 19. august

2021-06-22 12:50:51

Kære beboer i Risskov!

Så blev der fundet en ny dato til afholdelse af Borgermøde – se yderligere nedenfor.

En række foreninger og råd indkalder til møde om byudvikling.

Nye og høje huse skyder i vejret som paddehatte i Vejlby og Risskov i disse år. Ofte i størrelser, der klart overstiger de rammer, der er skrevet ind i kommuneplanen.

Og det er et problem, mener 4 foreninger og råd, der nu indkalder til borgermøde om byudvikling i Vejlby-Risskov.

Voldsomt byggeri. Fortætning. Nye lokalplaner, der tillader overskridelser af vedtagne bebyggelsesprocenter på over 100%. Det er nøgleord for udviklingen i de to bydele, og det er på høje tid, borgerne får mulighed for at mødes, høre om planerne – og ikke mindst diskutere med politikerne.

Borgermødet er den 19. august kl. 19:00-21.30 på Risskov Gymnasium,

og arrangørerne håber, mange vil melde sig til og dermed være med til at præge udviklingen i deres bydel. Først bliver der korte, faktuelle indlæg om kommuneplaner og infrastruktur i Vejlby-Risskov. Dernæst følger en paneldebat mellem inviterede politikere og oplægsholdere – med spørgsmål fra deltagerne.

Arrangørerne er Vejlby-Risskov Fællesråd, Grundejerforeningen Vejlby Fed, Vejlby-Risskov Grundejerforening, samt Vejlby-Risskov Centerets Helhedsplan.

I Vejlby-Risskov er der for tiden flere sager om bebyggelsesprocenter, der overskrider grænserne markant. Det gælder for eksempel planer om byggeri op til 6 etager i karréen mellem Grenåvej og Agerbæksvej, samt projektet, der i folkemunde kaldes ”Øjenlægens Hus” på Nordre Strandvej.

Men der er flere projekter på vej, som får arrangørerne til at sige: Stop! Nu må vi finde fælles fodslag, eller en helhedsplan, som gør, at man kan bo - eller bosætte sig - i Vejlby og Risskov i tryg bevidsthed om, hvordan bydelene formes, også i årene fremover.

Med venlig hilsen

Henrik Petersen
Bestyrtelsesformand
Vejlby-Risskov Grundejerforening

 

MØD OP TIL BORGERMØDE den 19. august 
– OG PRÆG BYUDVIKLINGEN I VEJLBY-RISSKOV

Deltag i debatten om Vejlby-Risskovs udvikling på Risskov Gymnasium.
8240 er i øjeblikket inde i en rivende udvikling med mange tilflyttere og høje, fortættede nybyggerier - og denne udvikling fortsætter.
Vi vil derfor gerne invitere til et borgermøde, hvor du har mulighed for at diskutere planerne for området med byrådspolitikerne. Giv din mening til kende og sæt dit præg på retningen for den fortsatte byudvikling i Vejlby-Risskov.

Tid og sted
Mødet afholdes torsdag den 19. august kl. 19:00-21:30
Risskov Gymnasium, Tranekærvej 70, 8240 Risskov
Ordstyrer: Andres Møller fra Tuen Media.

Program
Programmet er delt i to dele. Første del vil bygge på korte, faktuelle indlæg om bl.a.
kommuneplaner, tilflytning til området og de omfattende byggeplaner, herunder infrastruktur og faciliteter i Vejlby-Risskov. I anden del deltager byrådspolitikerne i en paneldebat sammen med indlægsholdere fra første del.
Der vil her være mulighed for at stille spørgsmål til panelet.
Der vil være en plancheudstilling med planlagte byggerier, tal for Risskov etc.


Tilmelding og kontakt
Tilmelding foregår gennem FB (Eller søg på FB: Borgermøde Risskov).
Her vil al kommunikation foregå.
Der er dog også mulighed for at melde sig via mail på bmr19august@gmail.com
Du kan også kontakte os via ovenstående mail med spørgsmål og forslag.


Arrangører
Vejlby-Risskov Fællesråd (VRF), Formand Poul Louring - i samarbejde med:
Grundejerforeningen Vejlby Fed (GVF), Formand Øjvind Serup
Vejlby-Risskov Grundejerforening (VRG), Formand Henrik Petersen
Vejlby-Risskov Centerets Helhedsplan (VRC), Steffen Wich

Vi overholder naturligvis alle Covid-19 retningslinjer, og vi beder derfor alle deltagere om at medbringe et gyldigt coronapas samt billed-ID. Et gyldigt coronapas vil sige, at du enten:
– har en negativ Covid-19 test, som er foretaget inden for de seneste 72 timer,
– er færdigvaccineret,
– har fået første vaccinationsstik for over 14 dage siden


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening

Udsættelse af BORGERMØDE den 24. juni om byudvikling i Vejlby-Risskov

2021-06-12 09:47:07

Kære beboer i Risskov

Det annoncerede Borgermøde om den lokale byudvikling i Vejlby-Risskov den 24. juni, er desværre blevet udsat, da det – på grund af andre indgåede aftaler og arrangementer – har vist sig vanskeligt at sikre tilstrækkelig deltagelse fra politisk hold og involverede embedsmænd.

Vi forventer at vende tilbage med en ny dato for afholdelse af borgermødet indenfor et par uger. Der sigtes mod afholdelse af borgermødet i august.

Med venlig hilsen

Henrik Petersen
Bestyrelsesformand
Vejlby-Risskov Grundejerforening


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening

MØD OP TIL BORGERMØDE den 24. juni

2021-06-08 10:37:16

– OG PRÆG BYUDVIKLINGEN I VEJLBY-RISSKOV

Deltag i debatten om Vejlby-Risskovs udvikling på Risskov Gymnasium.
8240 er i øjeblikket inde i en rivende udvikling med mange tilflyttere og høje,  fortættede nybyggerier - og denne udvikling fortsætter.
Vi vil derfor gerne invitere til et borgermøde, hvor du har mulighed for at diskutere planerne for området med byrådspolitikerne. Giv din mening til kende og sæt dit præg på retningen for den fortsatte byudvikling i Vejlby-Risskov.

Tid og sted
Mødet afholdes torsdag den 24. juni kl 19:00-21:30
Risskov Gymnasium, Tranekærvej 70, 8240 Risskov
Ordstyrer: Andres Møller fra Tuen Media.

Program
Programmet er delt i to dele. Første del vil bygge på korte, faktuelle indlæg om bl.a.
kommuneplaner, tilflytning til området og de omfattende byggeplaner, herunder infrastruktur og faciliteter i Vejlby-Risskov. I anden del deltager byrådspolitikerne i en paneldebat sammen med indlægsholdere fra første del.
Der vil her være mulighed for at stille spørgsmål til panelet.
Der vil være en plancheudstilling med planlagte byggerier, tal for Risskov etc.


Tilmelding og kontakt
Tilmelding foregår gennem FB (Eller søg på FB: Borgermøde Risskov).
Her vil al kommunikation foregå.
Der er dog også mulighed for at melde sig via mail på bmr24juni@gmail.com
Du kan også kontakte os via ovenstående mail med spørgsmål og forslag.


Arrangører
Vejlby-Risskov Fællesråd (VRF), Formand Poul Louring - i samarbejde med:
Grundejerforeningen Vejlby Fed (GVF), Formand Øjvind Serup
Vejlby-Risskov Grundejerforening (VRG), Formand Henrik Petersen
Vejlby-Risskov Centerets Helhedsplan (VRC), Steffen Wich

Vi overholder naturligvis alle Covid-19 retningslinjer, og vi beder derfor alle deltagere om at medbringe et gyldigt coronapas samt billed-ID. Et gyldigt coronapas vil sige, at du enten:
– har en negativ Covid-19 test, som er foretaget inden for de seneste 72 timer,
– er færdigvaccineret,
– har fået første vaccinationsstik for over 14 dage siden


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening

Lokalplan 1125 – Høringfrist 21. maj

2021-05-15 11:35:18

Kære Beboer i Risskov

Husk at der er høringsfrist den 21. maj for indsigelser imod Lokalplan 1125 - byggeriet ved Risskov Efterskole.

Så hvis du endnu ikke har indsendt høringssvar er det nu!

Går til høringsportalen her:
https://deltag.aarhus.dk/hoering
Vælg: Forslag til lokalplan 1125 - område…

Der finder du også et link til lokalplanen i sin helhed.

Vejlby-Risskov Grundejerforenings indsigelser er hovedsageligt:
- Højt og fortættet byggeri med bebyggelsesgrad på op til 117%, og tæt på fortov
- Utilstrækkelig nedtrapning mod nabobebyggelse
- Urimelige skygge- og indbliksgener for eksisterende og kommende byggeri
- utilstrækkeligt antal parkeringspladser og
- Trafikale udfordringer

Vores bekymringer går ikke mindst på:
- at der langs Vestre Strandalle planlægges op til 3 etager, svarende til 11,8 m, skulder ved skulder med indbyggede altaner mod vej og således naboer - og med 14 m i dybden mod Risskov Efterskole og
- at der langs Agerbæksvej planlægges op til 5 etager, svarende til 16,7 m - evt. med tagterrasse,
hvilket vi mener understøttes af de udarbejdede 3D simuleringer, der vises her:

Visualiseringer_-_Copy-1.jpg

Visualiseringer_-_Copy-21.jpg
Visualiseringer_-_Copy-32.jpg

Vi mener endvidere, at der bør udarbejdes en Helhedsplan for området Tretommervej-Grenåvej og Vestre Strandalle-Asylvej, hvor der er tre lokalplaner under udvikling.
Det er et område på 65.900 m2 med knap 800 boliger, ca. 9.000 m2 kontor- og erhvervsbyggeri, en småbørnsinstitution og en multihal, der dog tilhører Risskov Efterskole.

Du kan læse mere om vores bekymringer og anbefalinger i det tidligere brev herunder.

Mange hilsner

Henrik Petersen
Bestyrelsesformand
Vejlby-Risskov Grundejerforening
Mobil 5055 9192

 

 


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening

Lokalplan 1125 – Høringfrist 21. maj

2021-04-26 10:32:26

Kære beboer i Risskov!

Indledningsvis vil jeg gerne takke for den utrolige store opbakning, der har været med indsendelse af i alt 335 kritiske høringssvar vedrørende det høje og fortættede byggeri der er indeholdt i Lokalplan 1130 Agerbæksvej-Grenåvej, som nu behandles af kommunens embedsmænd, hvorefter byrådspolitikerne igen inddrages.

Jeg skriver imidlertid også, da Lokalplan 1125 Tretommervej-Agerbæksvej (området ved Risskov Efterskole) nu er sendt i offentlig høring, men høringsfrist den 21. maj, hvor det er lige så vigtigt, at der indsendes høringssvar med relevante kommentarer direkte til kommunen her:

https://deltag.aarhus.dk/hoering
Vælg: Forslag til lokalplan nr. 1125 - område...

Der er også mulighed for at deltage i et virtuelt borgermøde om Lokalplan 1125 den 29. april kl. 17:00-18:30, med tilmelding senest den 28. april her:

https://deltag.aarhus.dk/begivenheder

Jeg har netop indsendt høringssvar på vegne af Vejlby-Risskov Grundejerforening med vores bekymringer og især anbefalinger, der i sin korthed kan sammenfattes til:
- at byggeriets højde og fortætning reduceres betragteligt
- at der udarbejdes målfaste tegninger
- at der udarbejdes retvisende skyggediagrammer
- at antallet af p-pladser øges
- at der udarbejdes en opdateret trafikplan
- at der udarbejdes en Helhedsplan for det samlede byggeri mellem Tretommervej-Grenåvej og Vestre Strandallé-Asylvej - altså Lokalplan 1125, Lokalplan 1130 og lokalplan på skitseniveau mod Asylvej.
- at der udarbejdes 3D simulationer for de tre lokalplaner - og at disse samkøres
- at der udarbejdes nye projektoplæg med respekt for    Kommuneplan 2017
- at den netop tiltrådte Stadsarkitekt involveres i planlægningen.

Høringssvaret er vedhæftet til eventuel inspiration, og vedhæftet er også en elektronisk version af en A5 pamflet om Lokalplan 1125 og det øvrige omfattende både høje og fortættede byggeri der er planlagt i Høje Risskov, som vi har runddelt til 1000 husstande i nærområdet.

Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Henrik Petersen
Bestyrelsesformand
Vejlby-Risskov Grundejerforening
Tlf. 5055 9192

pamfletside1.jpg

pamfletside2.jpg

pamfletside3.jpg

pamfletside4.jpg

Høringssvar fra Vejlby-Risskov Grundejerforening den 23. april 2021 vedrørende Lokalplan 1125 Tretommervej-Agerbæksvej


Grundejerforenings anbefalinger til Lokalplan 1125 er kort og godt:
- at byggeriets højde og fortætning reduceres betragteligt
- at der udarbejdes målfaste tegninger
- at der udarbejdes retvisende skyggediagrammer
- at antallet af p-pladser øges
- at der udarbejdes en opdateret trafikplan
- at der udarbejdes en Helhedsplan for det samlede byggeri mellem Tretommervej-Grenåvej og Vestre Strandallé-Asylvej - altså Lokalplan 1125, Lokalplan 1130 og lokalplan på skitseniveau mod Asylvej.
- at der udarbejdes 3D simulationer for de tre lokalplaner - og at disse samkøres
- at der udarbejdes nye projektoplæg med respekt for  Kommuneplan 2017
- at den netop tiltrådte Stadsarkitekt involveres i planlægningen.

Baggrund og yderligere uddybning:
Vejlby-Risskov Grundejerforening har været engageret i borgermøder og følgegruppemøder i forbindelse med tilblivelsen af Lokalplan 1125 Tretommervej-Agerbæksvej, men vi kan ikke se, at vores indsigelser på vegne af vores omkring 100 medlemmer afspejles tilstrækkeligt i den lokalplan for området, der nu er i høring.

Der er tale om 5 delområder med bebyggelse, herunder en småbørnsinstitution, en multihal, der tilhører Risskov Efterskole, et område, hvor der kan opføres 1-2 parcelhuse, og 2 delområder med konkret boligbyggeri, dels langs Vestre Strandallé, dels i
2 tætte rækker langs Agerbæksvej.

Det er især de 2 delområder med konkret boligbyggeri langs Vestre Strandalle og Agerbæksvej, der bekymrer os - og så meget desto mere, da der i Lokalplan 1125 alene angives maksimale bebyggelsesgrader og højder og antal m2, der må bebygges, for de 2 delområder, men ikke konkret, hvor mange boliger, der planlægges bygget og ej heller, hvor mange p-pladser, der forventes etableret.   

Grundejerforeningen har dog fra Århus Kommune fået oplyst, at Lokalplan 1125 rummer ca. 216 boliger, og at antallet af p-pladser vil være i henhold kommunens regler.

Lokalplan 1125 byder for de to delområder langs Vestre Strandallé og Agerbæksvej bl.a. på:
- meget højt og fortættet byggeri med en bebyggelsesgrad på op til 117%, tæt på fortov og skel,
- utilstrækkelig nedtrapning mod nabobebyggelse,
- urimelige skygge- og indbliksgener for eksisterende og kommende naboer,
- utilstrækkeligt antal parkeringspladser, da kommunens regler ikke er tidssvarende og
- trafikale udfordringer.

Mere konkret er der tale om:
- at der langs Vestre Strandallé planlægges op til 3 etager med saddeltag, svarende til knap 12 m i højden, tæt på fortov og med indbyggede altaner, hvilket medfører store indbliksgener for beboerne på den anden side af vejen, jævnfør 3D simulationen.
- at byggeriet langs Vestre Strandallé er op til 14 m i “dybden” mod Risskov Efterskole - og alene af den grund fremstår urimeligt fortættet og skæmmende for udsynet til den smukke bevaringsværdige bygning, der gennem årene har være kendetegnet for Høje Risskov, jævnfør 3D simulationen.
- at der langs Agerbæksvej planlægges op til 5 etager, svarende til knap 17 m, og da der endvidere på den modsatte side af Agerbæksvej planlægges op til 4 etager, svarende til 18 m - i henhold til Lokalplan 1130 - vil der på grund af den relativt smalle vej være store indbliksgener imellem de to    byggerier, hvortil kommer, at der vil opstå en høj tunnel langs Agerbæksvej, som endvidere vil ligge i skygge i store dele af dagen, jævnfør 3D simulationen.
- at det høje byggeri langs Agerbæksvej giver urimelige indbliksgener mod villakvarteret især mod sydvest, og sikkert også skyggegener, hvilket yderligere forstærkes af terrænfaldet i området, jævnfør 3D simulationen.
- at det til ca. 216 boliger, en småbørnsinstitution og en multihal, der måske på sigt kan anvendes af andre en Risskov Efterskole, er uvist hvor mange p-pladser, der reelt etableres. I den henseende vi gerne pointere, at kommunens regler om p-pladser ikke er tidssvarende for så vidt angår de mindre boliger:

Boliger mindre end 60 m2: 2 boliger deler 1 parkeringsplads
Boliger mindre end 40 m2: 6 boliger deler 1 parkeringsplads

- at der ikke planlægges udbygning af vejnettet, men alene justering af vejkryds mod Vestre Strandallé og Asylvej.
Dertil kommer, at vi er bekymrede for om småbørnsinstitutioner, skoler og fritidsordninger og sportsfaciliteter i det hele taget vil kunne klare den markant øgede belastning, der naturligt følger med, når så mange nye beboere tilflytter et område. Også i lyset af de mange øvrige både høje og fortættede byggerier, der er under udvikling også andre steder i Risskov.

Vi er ikke imod modernisering og nybyggeri, men det skal ske under hensyntagen til og i respekt for områdets karakter. Et byggeri som skitseret i Lokalplan 1125 skiller sig alene ved sin visuelle fremtoning markant ud fra et traditionelt villakvarter med en byggehøjde på 8,5 m.

Vedrørende Lokalplan 1125 anbefaler Vejlby-Risskov Grundejerforening således:
- at byggeriets højde reduceres til 2 etager langs Vestre Strandallé og til 3 etager på det højeste sted langs Agerbæksvej med behørig nedtrapning mod naboer, og at byggeriets “dybde” mod Risskov Efterskole reduceres for de to længste bygninger til samme længde som den næstnederste bygning mod Tretommervej. Området vil derved fremtræder mere harmonisk og integrerende i forhold til lokalområdet og “give plads” til Risskov Efterskoles smukke hovedbygning. Skygge- og indbliksgener vil også derved blive reduceret    betragteligt.
- at der udarbejdes målfaste tegninger af det planlagte byggeri i sin helhed.
- at der udarbejdes mere omfattende og retvisende skyggediagrammer, da de skyggediagrammerne, der er vist i Lokalplan 1125 ikke er tilstrækkeligt fyldestgørende.
- at antallet af p-pladser justeres, så det afspejler, at mange unge studerende også har bil, og at der er plads til gæsteparkering. Alle parkeringspladser bør endvidere være i kælderetage, med henblik på at frigive arealer på gadeniveau til grønne rekreative arealer.
- at der gennemføres en trafikmåling og -analyse, der gennem opdaterede beregninger kan give et mere retvisende indtryk af effekten af byggeriet end den godt 10 år gamle trafikmåling, som Aarhus Kommune tidligere har anvendt under borgermøder - og at der baseret derpå udarbejdes en konkret tilpasset trafikplan, der også tager hensyn til Lokalplan 1130 Agerbæksvej-Grenåvej og lokalplan under udvikling mod Asylvej.

Helhedsplan for området Tretommervej/Grenåvej og Vestre Strandallé/Asylvej:
Der er tre lokalplaner under behandling eller på skitseniveau i området:
- Lokalplan 1130 Agerbæksvej-Grenåvej med 333 boliger og ca. 9.000 m2 kontor- og erhvervsareal.
- Lokalplan 1125 Tretommervej-Agerbæksvej med ca. 216 boliger, en småbørnsinstitution og en multihal.
- Lokalplan på skitseniveau for området Agerbæksvej-Grenåvej mod Asylvej med 225 boliger.

Det vil således være rettidig omhu, at Aarhus Kommune udarbejder en Helhedsplan for det berørte område, der trods alt udgør omkring 65.900 m2 og rummer knap 800 boligenheder, ca. 9.000 m2 kontor- og erhvervsareal, en småbørnsinstitution og en multihal, der tilhører Risskov Efterskole, men måske på sigt også kan benyttes af andre.

Derved vil den samlede effekt for området i forhold til højde og fortætning, skygge- og indbliksgener, trafikale forhold, parkering, belastning på småbørnsinstitutioner, skoler og fritidsordninger og sportsfaciliteter, tillige med at eventuelle miljømæssige og visuelle påvirkninger, kunne vurderes i sin helhed.

Udarbejdelse af 3D simulation:
Vi noterede os og takker for, at det under behandling af Lokalplan 1125 Tretommervej-Agerbæksvej på byrådsmødet den 24. marts 2021 blev besluttet at udarbejde en 3D simulation for Lokalplan 1125, som nu indgår i høringen - og som det fremgår underbygger simulationen i al væsentlighed vores bekymringer og anbefalinger.
Vi opfordrer på det kraftigste til, at der også udarbejdes en 3D Simulation for Lokalplan 1130 Agerbæksvej-Grenåvej og en for lokalplan på
skitseniveau for området Agerbæksvej-Grenåvej mod Asylvej.
Det er endvidere vores anbefaling, at de tre 3D simulationer samkøres.

Involver Stadsarkitekten
Vi anbefaler, at den netop tiltrådte stadsarkitekt involveres i den videre planlægning af de tre lokalplaner med henblik på at “trække” på dennes erfaringer fra tilsvarende store byggerier med hensyn til højde, fortætning, trafikforhold, parkering, skygge- og indbliksgener.

Respekt for Kommuneplan 2017:
Vi forventer som udgangspunkt, at Aarhus Kommune respekterer Kommuneplan 2017, der blev vedtaget i december 2017, med de eksisterende restriktioner om byggehøjder og bebyggelsesgrader, der for de to delområder er op til 8,5 m og en bebyggelsesgrad op til 45%, og at der ikke ændres i sådant med anvendelse af det foreslåede Tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2017.

Beboerne i Risskov planlægger deres familieliv, hvor boligen er et centralt element, ud fra gældende kommuneplaner, så at ændre på Kommuneplan 2017 med et pennestrøg skaber stor utryghed om familiens værdigrundlag - og er i det hele taget frustrerende. Tilliden til den demokratiske proces og i det hele taget Aarhus Kommunes ageren er under pres - og vi har allerede noteret os eksempler på, at borgere i nærområdet ønsker at flytte.

Nye projektoplæg fra investorer:
På den baggrund, vil det være rettidig omhu, og respekt for borgerne i Risskov, især i byggeriet nærområdet, at Aarhus Kommune beder de involverede investorer i Lokalplan 1125, Lokalplan 1130 og lokalplan på skitseniveau mod Asylvej om at udarbejde reviderede projektoplæg, der på behørig vis respekterer Kommuneplan 2017.


Henrik Petersen
Bestyrelsesformand
Vejlby-Risskov Grundejerforening


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov GrundejerforeningDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

 • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
 • Kontakt dine venner
  1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
  2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
  3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.