Nej tak til Lergrav i Annisse Nord

Kontakt forfatteren af dette andragende

Råstofplan 2016/2020 Nej tak til Lergrav i Annisse Nord

2020-11-24 08:33:46

Høringssvaret er blevet sendt til Region Hovedstaden, men din underskrift på.

Det vil fremgå på høringsportalen, senere i år, sammen med eventuelle svar fra regionen.

Tak for din støtte!

 

Med venlig hilsen

Arbejdsgruppen imod lergrav i Annisse Nord

 


Arbejdsgruppen imod lergrav i Annisse Nord

Høringssvar til regionen

2018-10-16 10:15:51

Kære Medborger

VI har indsendt høringssvar til regionen, med nedenstående tekst, der er sammensat af alle de gode synspunkter, der fremkommet.
Vi har også send alle jeres underskrifter og gode kommentarer.

Grundejerforeninger og enkeltpersoner, har også indgivet høringssvar.

Der er Høringsfrist til den 17/10. Hvis du har mod på det, så send dit personlige høingssvart til regionen!

Du finder link til høringsportalen nederst på denne side: https://rh.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/2222

Tak for din indsats!

______________________________________________________________________________________

Høringssvar til Regionen:

Problematisk placering af graveområder Annisse Nord i Råstofplan 2020

På vegne af  flere hundrede bekymrede borgere i Annisse Nord vil vi opfordre til at grave områderne for lerindvinding Annisse 12 Nord og Syd og Annisse 13 tages ud af råstofplanen pga. uheldig placering i forhold til boligområder, trafiksikkerhed og naturhensyn.

Annisse Nord er udlagt som boligområde for mere end 50 år siden, med henblik på at  skabe et børnevenligt og naturskønt område, for udflytning fra hovedstadsområdet og i relativ nærhed til et stort antal arbejdspladser. Det forekommer uhensigtsmæssigt at udvinde almindeligt forekommende råstoffer netop i sådant et område til stor gene for det omkringliggende boligkvarter.

Støjen fra tonstunge industrimaskiner på metal-larvefødder vil skabe betydelige støjgener fra tidligt morgen og potentielt være sundhedsskadeligt for dem med skæve arbejdstider.

Ved de altdominerende vindretninger fra sydvest og vest vil boligområdet blive ramt af støvflugt med gener for bolig, beplantning og vasketøj til følge. Kombinationen af luftbårne lerpartikler indebærer desuden en sundhedsmæssig risiko.

Vi mener, at de samfundsmæssige tab ved at placere et udgravningsområde i umiddelbar nærhed af et tæt beboet område - i form af dårligere trivsel, tab af fysisk og mental sundhed og stavnsbinding af borgere, som følge af værdiforringelse af ejendomme - næppe kan opvejes af en mindre forøgelse, af en lavteknologisk erhvervsaktivitet eller omkostninger ved at udvinde råstoffer længere borte.

Vi er derimod meget positive overfor regionens målsætninger om at fremme den rekreative værdi  af bynær landzone.

Vi er bekymrede for trafiksikkerheden. Vejnettet i området (Ryagergaardsvej, Petershvilevej og Rørmosevej) er hovedfærdselsåre for over tusinde mennesker, der skal på arbejde hver dag. Der er tale om smalle og dårligt vedligeholdte veje, sandsynligvis med begrænset bærevne, skarpe sving, uden fortove og cykelstier, som allerede i dag er en farlig udfordring, for bløde trafikanter.

De udlagte graveområder har ligget brak en del år. Der er et større antal vandhuller og småsøer. Området er rigt på dyreliv. Der er desuden tidligere fundet et antalt truede arter af frøer.

Teglværket i Annisse Nord har ikke gravet nævneværdigt i mange år, men har valgt at udnytte og afslutte arbejdet i det tildelte graveområde (12 Annisse Nord). Dette har giver os et førstehåndsindtryk af de gener, som udgravning medfører. Det har været en trøst, at udgravningen kun skulle vare 1½ år. Men udsigten til endnu 10 år med støj, støv, månelandskaber og livsfarlig trafik er over grænsen for, hvad vi kan leve med.

Mange har givet udtryk for, at de ønsker at fraflytte området, hvis der gives flere gravetilladelser.

Teglværket har efter eget udsagn ikke behov for de nye graveområder.

Vi anerkender vigtigheden af råstofindvinding, men håber, at der kan findes bedre løsninger end at placere et graveområde klods op af et velfungerende boligområde.

Såfremt regionen på trods af ovenstående fastholder de tre graveområder, forventer vi, at  regionen som minimum sikrer følgende:

- At der som minimum er 500 m til nærmeste tætbeboede område

- At det sikres at de trafikale forhold er forsvarlige for alle trafikanter

- At det gøres, så det ikke er til skade for natur og trivsel

- At der udføres en egentlig VVM undersøgelse

- At graveområder opdeles i mindre områder og færdiggøres et ad gangen, og hurtigst muligt

- At der ikke benyttes metal-larvefødder, og at der bygges støjvolde

- At reetablering udføres som natur og rekreative områder - med bakkelandskaber og småsøer - uden unødig opfyldning og med adgang for offentligheden

- At de re-etablerede områder kan fungere som opsamling for regnvand ifm skybrud

- At der tages hensyn til den kommunale planlægning for områderne

Vi forventer,  at regionen i fremtiden vil henvende sig til vores relevante grundejerforeninger, inden der udpeges graveområder og udstedes gravetilladelser, således at vi har mulighed for at komme med indsigelse før en evt. vedtagelse. Det er kun ved et tilfælde, at vi er blevet opmærksomme på regionens plan for området.

Med venlig hilsen

Borgere og grundejerforeninger i Annisse Nord.

Vedhæftet underskrifter og erklæring fra over 200 borgere.


Arbejdsgruppen imod lergrav i Annisse Nord

Henvendelse til Byrådet om at støtte os

2018-10-09 08:49:56

Tak for indsatsen indtil nu!

 

Vi har netop sendt følgende skrivelse til vores byrådsmedlemmer, i håb om at de vil tage afære og sende et stærkt signal til regionen.

Se iøvrigt de mange gode kommentarer på underskriftsindsamlingen!


Næste skridt er at vi sender en tydelig besked til Regionen.

 
Hilsen "arbejdsgruppen"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VEDR.: ØNSKE OM GRIBSKOV KOMMUNES VARETAGELSE AF BORGERINTERESSER OG INDSIGELSE OVER FOR REGION HOVEDSTADENS FOR RÅSTOFINDVINDING I ANNISSE NORD

 

Kære Byrådsmedlem i Gribskov Kommune

 

Vi er tilfældigvis blevet opmærksomme på Region Hovedstadens Råstofplan 2016 og genåbning med høringsfrist 17. oktober 2018, hvoraf det fremgår, at der kan gives tilladelse til råstofindvinding ved åben minedrift klods op af vores boligområde i Annisse Nord.

 

Vi vil ikke have have en stor udgravning, lige op af vores hjem, med alle de gener, det medfører.

 

Vedlagt er underskrifter og protester fra 209 borgere i Annisse Nord.

 

Nedenstående er en opsummering af hovedpunkterne af de synspunkter, borgerne giver udtryk for i fbm. underskriftsindsamlingen.

 

Mange har valgt at slå sig ned i Annisse Nord p.g.a af stilheden og naturværdierne i nærområdet. Vi er bekymrede for, at vores nærområde forvandles til et støjende månelandskab i de næste 10 år.

 

Vi er bekymrede for, at et nyt stort udgravningsområde vil medføre en betydelig værdiforringelse af vores ejendomme, på i hvert fald et tocifret millionbeløb, at området bliver mindre attraktivt, og at det bliver sværere at tiltrække ressourcestærke tilflyttere.    

 

Vi er bekymrede for trafiksikkerheden. Vejnettet herude er uegnet til transport med op til 50 ton tunge lastbiler. Den nylige hændelse ved golfklubben er et synligt bevis herpå. Der er tale om smalle og dårligt vedligeholdte veje, skarpe sving uden fortov og cykelstier, som allerede i dag gør det til en farlig udfordring at færdes for de bløde trafikanter på Rørmosevej.

 

Vi er bekymrede for, at naturen vil lide overlast, til skade for et rigt dyreliv: råvildt og rovfugle ses hyppigt – ligesom der har været en forekomst af løgfrø i området.

 

Indstilling

Vi ønsker, at kommunen varetager vores og dermed sine borgeres interesser i forhold til regionen og Råstofplan 2020. Vi opfordrer derfor kommunen til at gøre kraftig indsigelse imod, at der udlægges graveområde i Annisse Nord. En såkaldt “respektafstand på 100 m til samlet bebyggelse” er fuldstændigt utilstrækkeligt.

 

Vi mener, at det er en langt bedre strategi for Gribskov at slå sig op på de unikke naturkvaliteter, som kommunen er i besiddelse af, til at tiltrække tilflyttere til attraktive boligområder.

 

Vi ønsker også at Gribskov erhvervsmæssigt, skal fremstå som et attraktivt område. Men kommunen svigter borgernes primære interesser til fordel for snævre lavteknologiske erhvervsinteresser. Kommunen bør aktivt udnytter mulighederne i planloven og Region Hovedstadens erklærede målsætninger om at fremme den rekreative værdi af bynær landzone.

 

Vi er klar over, at fristen til at gøre indsigelse er kort, men ser frem til kommunens forståelse for ovenstående motivation og synspunkter og opfølgning over for regionen.

 

Med venlig hilsen

209 bekymrede borgere i Annisse Nord (Se venligst vedhæftet fil med kommentarer)

 

Samt Arbejdsgruppen imod mere lerudgravning i Annisse Nord:

Fra Ryagergårds Grundejerforening: Jesper Sommer

Fra Nydamgårds Grundejerforening: Gigi Madsen, John Funch, Simon Rigét

Fra Tvingsbakkens Grundejerforening: Jørn Rasmussen


Arbejdsgruppen imod lergrav i Annisse Nord

Lergrav i Annisse Nord

2018-10-05 16:12:51

 

Tak for din støtte til at sikre vores nærmiljø!150 mennesker har erklæret at de ikke ønsker udgravninger i vores smukke og rolige omgivelser.

 

Lad os sende et klart signal om, at vi ønsker at kommunen og regionen, arbejder for os. For at øge kvalitet og glæden ved vores boligområde.
De skal Ikke forringe den, eller værdien af vores boliger, af hensyn til ubetydelige erhvervsinteresser.

 

Hjælp os med at komme op på 200!

 

Her er hvad du kan gøre:

 

 • Tal med din nabo, hvis de ikke har hørt om denne indsamling.
 • Skriv hvad du mener i debattråde på nettet. F.eks på Facebook gruppen ”Nabohjælp Annisse Nord
 • Lad alle voksne i husstanden skrive under
 • Husk at svarer på den bekræftelses e-mail du modtager, når du har skrevet under. (Kig evt. i Spam folderen)

 


Nydamgårds GrundejerforeningDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

 • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
 • Kontakt dine venner
  1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
  2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
  3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...