Høringssvar vedrørende Halsnæs Kommunes Spildevands Plan

Kommentarer

#9

Det virker skørt at kloakere op ad en stejl skrænt

Lena Damgaard (Frederiksværk , 2021-10-29)

#11

Det er en sag der berører mig personligt og som påvirker området hvor jeg bor.

Anne-Merete Westfall (Frederiksværk, 2021-10-29)

#16

Jeg vil gerne have belyst de stillede spørgsmål.

Marianne Nygaard (Jyllinge, 2021-10-29)

#25

At kloakere et sommerhusområde er total galimatias, da den eksisterende kloakering er god nok. I øvrigt vil en kloakering belaste eksisterende rensningsanlæg og belaste dem, samt at der vil komme u renset spilde ud ved kraftige nedbørsmængder.

Bjarne Jørgensen (Frederiksværk, 2021-10-30)

#26

Forslaget om kloakering er fuldstændig ude af proportioner.
I stedet burde kommunen pålægge de enkelte grundejere hvis anlæg ikke lever op til gældende krav, at bringe disse up to date.

Jacobsen Briand (København, 2021-10-31)

#28

Hele sagen er kørt som et skrivebord projekt hvilket rapporterne tydeligt bære præ af.
Der er ikke taget prøver fra de kilder der er langs fjorden
Der er ikke medregnet den ydrerligere CO2 som alle entreprenør maskinerne udleder under arbejdet
Alle generne som de forskellige ejere får under arbejdet, her tænkes de smalle veje.
Hvad med Arresø der kunne pengene bruger mere effektivt.

Rene og Charlotte Sommer (3310 Ølsted, 2021-10-31)

#33

jeg er mod at det skal være bruger betalt kloakering, det burde være entreprise betalt i offenligt regi

Peter Gøttsche (ølsted, 2021-10-31)

#37

Vi er bekymrede for den ekstra udgift vil påligne os og andre beboerne i de pågældende områder.
Vi savner konkrete svar på de økonomiske konsekvenser og de miljømæssige fordele ved denne beslutning.

Flemming Terkelsen (Ølsted, 2021-10-31)

#39

Jeg har allerede investeret i et minirenseanlæg som er godkendt af kommunen.

Storch Marianne (Ølsted, 2021-10-31)

#40

Jeg har allerede investeret i minirenseanlæg for 2 år siden

Morten Storch (Ølsted, 2021-10-31)

#41

Jeg skriver under fordi jeg har et sommerhus i det berørte område

Troels Palmkvist-Kirktved (København V, 2021-10-31)

#42

Vi har ikke mulighed betale hvis vi bliver pålagt en sådan udgift - så er vi nødsaget til sælge, hvilket vil medføre at vi ikke længere har vores frirum og kan være tæt på familien i Nordsjælland. Og den anden ting er at det er spild af penge uanset hvor omkostningen lander hvis ikke det hjælper miljøet.

Anja Bendtsen (Munkebo, 2021-10-31)

#48

Er nervøs for hvilken konsekvens det har for vores miljø!

á Rógvi Belinda Holmer Deleuran (Ølsted, 2021-10-31)

#49

Jeg er enig i Kristian Junkov et al.s overvejelser

Jørgensen Frank (3300, 2021-10-31)

#55

Jeg er imod planerne

Henrik Olesen (Ølsted , 2021-10-31)

#69

En hel urimelig udgift at pålægge en grundejer. Især, fordi der såvidt jeg ved, ikke er forureningsproblemer.

Anette Sørensen (Ølsted, 2021-11-01)

#73

Jeg skriver under fordi jeg er i mod at fordi en udvalgsformand vil sætte sit aftryk, og tror jeg, hun og andre skjuler den faktiske pris. Man kan da også se at det er nogle helt andre tal end de ca 65000kr det er blevet oplyst at koste.

Chabert Chris (Ølsted, 2021-11-01)

#74

Jeg vil have svar på spørgsmålene.

Jørgen Knudsen (Kregme, 2021-11-01)

#78

Jeg ønsker ovennævnte spørgsmål besvaret

Bjarne Jørgensen (Ølsted, 2021-11-02)

#80

Grundlaget for kloakering er teori og ikke brugbar dokumentation for beslutning af kloakering af sommerhuse langs Roskilde Fjord. Jeg har tidligere opfordret kommunen til at tage vandprøver af det vand som synligt løber ud af skrænterne, rigtig mange steder, langs fjorden. Flertallet i byrådet har tilsyneladende nok dokumentation i den teoretiske beregning som biologer har lavet på et skrivebord.

Jens ove Lambert (3301 Ølsted, 2021-11-02)

#82

Stop central kloakering og stil istedet krav til de enkelte matrikler om overholdelse af grænseværdier ved udledning.

Per Strømsborg (Hundested, 2021-11-03)

#83

Jeg skriver under fordi det er en stor udgift at pålægge os for en lille gevinst. De penge kunne bruges bedre.

Joan Wood (Ølsted, 2021-11-03)

#86

Jeg har sommerhus på Maxivej og synes at modtage en regning i de nævnte beløb, er ikke acceptabelt.
Tænker hvis området omkring Enghaven skal have nye kloak fordi man “tror” de er utætte. Og dét skal ejerne i området betale, så tænker jeg de også vil reagere.

Klaus Lebæk (Hundested, 2021-11-04)

#89

Jeg ser ikke en eneste måling der viser vandkvaliteten fra de kilder og vandløb som løber ud i Roskilde Fjord. Når jeg ser Halsnæs Kommunes oplæg er jeg fuldstændig overbevist om at man kan få meget mere og vigtigere miljø, natur og grøn omstilling for den investerede kapital end man får ved så kostbart et projekt som kloakering af hele sommerhusområder - derfor er jeg imod forlaget!

Gert Andersen (Ølsted, 2021-11-04)

#98

En udvalgsformand (ingen navne nævnt), der gerne vil gøre sig til talsmand for et meget dyrt projekt, hvor man er meget uenige om priserne, lige før et kommunalvalg.
Hvem skaffer uden videre 100.000 kr. eller mere ?
Er der beregninger på, hvad det koster at vedligeholde alle de pumpestationer, der skal etableres, og hvem skal betale for vedligeholdelsen af disse ?
De undersøgelser, der er lavet om udledningen til Roskilde Fjord, er efter min opfattelse ikke udført fyldestgørende nok. Kommunen bør sætte en kompetent person til at undersøge alle udskillere og pålægge ejerne af defekte/gamle udskillere at få dem renoveret op til gældende normer.

Finn Stilund (Ølsted, 2021-11-08)

#99

Jeg synes det er rimeligt at bede om nogle mere detaljerede målinger, der viser hvordan forholdene er i dag, og hvis de findes, så må de lægges frem.
Omkostningen er for upræcis for de enkelte husejere.

Lars Hansen (Ølstykke, 2021-11-08)

#102

modstander af kloakering og opgravning til samme

Lis Rosenkjær Villien (FREDERIKSVÆRK, 2021-11-09)

#104

Jeg bliver berørt at kloarkeringen

Per Hansen (Ølsted, 2021-11-09)

#117

Alt skal belyses og dokumenteres, før der kan og skal besluttes noget.
Der er tilsyneladende tale om beløb mellem kr. 250 og kr. 880 mio. én anseelig mængde, og som meget nemt ikke kan honoreres af ejerne af sommerhusene. Detmed havner hos kommunen.
Hertil kommer eventuelle værditab og personlige konkurser.
Dette vil igen kunne påvirke sommerhusmarket i resten af kommunen, som ingen af Halnæs’ borgere kan være tjent med.

Klaus Lebæk (3390, 2021-11-09)

#122

Det er helt tåbeligt, at gennemføre sådan et projekt, kommunen har ikke nogen penge, og det kommer til at berøre så mange mennesker økonomisk, og der ligger ikke noget bevis på,at sommerhusene forurener i Roskilde fjord.

Lars Bruun (Halsnæs , 2021-11-10)

#124

jeg bor på Natsværmer med et næsten nyt nedsivningsanlæg, som kostede ca. 100.000kr. at etablere.

Karl Ove Lundsgaard (Frederiksværk, 2021-11-10)

#125

Jeg skriver under fordi vi har etableret nedsivnings anlæg på grunden sidste år 2020 og er derfor slet ikke interesseret da etablering opfylder alle krav.

Vita Hald (Ølsted, 2021-11-10)

#127

Fordi jeg er imod kloakeringen af omtalte område. Og med den hastighed Halsnæs kommune arbejder, vil det tage uendelig mange år, hvor man ikke kan benytte sit sommerhus. Terrænet er uegnet til kloakering.

Michel Henri Olivier (Frederiksværk, 2021-11-10)

#128

Jeg skriver under fordi jeg er imod kloakeringen af omtalte område

Helle Hansen (Frederiksværk, 2021-11-10)

#131

Jeg syntes ikke der bliver taget hensyn til vores skønne område, som vil blive ødelagt mange år frem, og som pensionist bliver deten rædsom dyr affære.

Steen Solhøj (Ølsted, 2021-11-11)

#137

Efter min overbevisning, og de oplysninger jeg har set, er jeg ikke overbevist om, at kloakering vil gavne miljøet i forhold til nuværende nedsivningsordning. Og således at økonomien anslået til kloakering enten er spild eller kunne anvendes på en bedre måde for miljøet.

Klaus Boyhus (Frederiksværk, 2021-11-11)

#139

Jeg er enig i at spildevandsplanen ikke giver grundlag for at vurdere om kloakering af sommerhus områderne har nogen positiv effekt på vandmiljøet i Roskilde fjord, inklusiv den negative klima effekt i anlægs perioden og fra drift af pumper og rensning sammenlignet med alternative tiltag. En samlet plan for vandmiljø i Roskilde fjord bør udarbejdes for at kunne lave tiltag der har den største positive effekt på klima og miljø.

Jens Vad (Ølsted, 2021-11-12)

#141

Vi har nok oplysninger

Maibrit Nielsen (Frederiksværk, 2021-11-12)

#142

Jeg ejer et sommerhus i ølsted og det fungerer fint som det har gjort i mange år.

Tanya Svensson (Ølsted, 2021-11-12)

#143

Ønsker ikke kloarkering ved mit sommerhus - har sivbrønd af nyere dato

Anna Marie Houmann (Frederiksværk , 2021-11-12)

#145

Jeg skriver fordi jeg har de samme spørgsmål som allerede er nævnt

Ulla Silfverberg (Kongens Lyngby, 2021-11-13)

#146

Store dele af oplægget er baseret på antagelser. Der ikke er dokumenteret miljømæssigt belæg for nødvendigheden af så stor en investering af de i planen ønskede områder langs Roskilde fjord. En tvangskloakering vil have indgribende betydning for berørte boligejeres økonomi og frihed. Det synes voldsomt at bruge 800 millioner eller ca 300.000-400.000 per parcel. Disse penge skal jo igen finansieres et eller andet sted. Udover at den enkelte parcel pålægges voldsomt store omkostninger, underligges disse af voldsomt invasive indgreb i anlægsperioden i et naturskønt område. Meget store dele af områdets terræn er uegnet til kloakering.

Sofie Bak (København, 2021-11-13)

#149

Jeg har et sommerhus i Lille Kregme og jeg er stor modstander af kloakering. Det er slet, slet ikke nødvendigt

Ann Wessel (Lille Kregme , 2021-11-13)

#150

Har sommerhus, kloakering er ikke nødvendig

Jakob Kristensen (Lille kregme, 2021-11-13)

#152

Jeg er uenig i oplægget og behov for Kloakering. Der mangler dokumentation for behov, argumentationen for kloakering er ringe og de samlede udgifter til det glimrer ved deres fravær, Gør det OM.

Susy Mikkelsen (2870 Dyssegård, 2021-11-14)

#166

Det er vigtig at få skabt en tydelighed omkring, hvad der kan forventes i tid og rum - hvornår/hvad i store norske træk.

Birger Kjer Hansen (Fredeiksværk, 2021-11-14)

#170

Jeg skriver under fordi de nævnte beløb fra udvalgets side er væsentligt for høje i forhold til de priser/tilbud jeg selv har indhentet. Desuden er det næppe sandsynligt, at de, som bor bag bakken mod vandet, har udledning til fjorden.

Per Jensen (Frederiksværk, 2021-11-17)

#172

Vi eller bliver smidt ud af vores sommerhus

Erik Larsen (Ølsted, 2021-11-18)

#173

Det er noget svineri at sommerhus ejerer skal betalt omkring 60 - 70 tusind kroner for kloarkering samt en regning på 18 - 20 tusind kroner for at få en kloakmester ud for at forbinde til offentlig kloak. det vil for nogle komme til at koste 100.000 kr. Hvilket vil betyde at der er mange der må sælge deres sommerhus incl. os selv hvilket vi ville være meget kede af

johnny skovgaard (Frederiksværk, 2021-11-19)

#175

Eksisterende renseanlæg er generelt ok og man kunne med fordel udbedre, hvor der er behov herfor.

Kim Glavind (Birkerød, 2021-11-19)

#177

Den nye spildevands plan er mangelfuld. Som Kristian Junkov et. al. skriver: "Helt overordnet savnes der konkrete miljømæssige forhold og økonomiske betragtninger". Det er frækt at forlange så mange penge af folk (mange af os pensionister og børnefamilier uden den helt store økonomi) uden at kunne give svar på alle disse spørgsmål.

Joan Bentsen (Kregme, 2021-11-19)

#179

Jeg ønsker en større åbenhed om grundlaget for beslutning om kloakering i et sommerhusområde som vores

Frode Fogdal (Frederiksværk, 2021-11-19)

#180

Hele kommunens kloarkeringsplan er slet ikke nok gennemarbejdet og der mangler svar på mange spørgsmål.
En anden ting - hvad med rotter? For hvor der er kloak kommer der rotter til.

Charlotte Unmack (Frederiksværk, 2021-11-21)

#183

Jeg har helårs status, Pensionist.
Kildehøj.

Ove Petersen (Ølsted, 2021-12-02)

#184

Vi har lige i udgangen af 2019 fået etableret nyt nedsivningsanlæg med ny trekammer tank + 1 ekstra sivestreng pga. jordens nedsivningsevne.
Pris ca 71000kr
Skal det være spildte penge ???

Alis og Mogens Bodilsen (3300, 2021-12-06)

#187

Økonomisk håbløs udokumenteret plan med ringe vandmiljømæssig gevinst og samlet set bliver en kæmpe miljømæssig udfordring - endvidere vil det efterlade men masse mennesker med kæmpe økonomiske udfordringer samt væsentligt forhøjede driftsudgifter

Johnnie Aas (Ølsted, 2021-12-31)

#188

jeg støtter indsigelserne fra grundejerforeningen Grævlingehøjen, samt de af partiet Venstre, fremsatte synspunkter om projektet.

K. Flemming (Ølsted, 2021-12-31)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...