Remove the ban on international students in Denmark!

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

SCROLL DOWN FOR ENGLISH:  

Som studerende, professorer og globale borgere afviser vi den nye lovgivning som den danske regering har gennemført, da den begrænser antallet af internationale uddannelser i det videregående uddannelsessystems institutioner og dermed uddannelsesintegriteten og -kvaliteten.  

Uddannelses- og forskningsminister, Tommy Ahlers, påstår at udenlandske studerende på videregående uddannelser udgør for stor en udgift for den danske stat, da mange internationale studerende ikke bliver i landet længe nok. Vi mener, at de meget komplekse barrierer der opsættes for de udenlandske studerendes ønske om at bosætte sig i landet, er den primære grund til at mange færdiguddannede forlader Danmark inden for en kort årrække. Dertil henviser vi til at flere undersøgelser påviser forskningsresultater der modsiger regeringens påstand om den økonomiske byrde.  

Screen_Shot_2019-01-14_at_11.59_.49_AM_2.png

Vi afviser regeringens argumenter for lovgivningen og understreger, at internationale studerende er en vigtig del af dansk uddannelse og samfund, bl.a. på følgende vis:

 • Internationale studerende bidrager gennemsnitligt med 100.000-300.000 kroner til den danske økonomi og ligeledes med nødvendige kompetencer[1].
 • International uddannelse bidrager til forøget kulturel diversitet, som højner uddannelsernes kvalitetsniveauet for alle.
 • Lukning af internationale studier vil resultere i mindre ressourcer til uddannelsesinstitutioner og gør dem yderligere presset finansielt.

De nye krav som lovgivning medfører har forårsaget adskillige uddannelsers lukning og andre uddannelser må sætte sådanne sproglige restriktioner, at det internationale klasseværelse risikerer at blive fortid - og med det, også kvaliteten af mange danske uddannelser. Vi sigter mod at genvinde vores uddannelse og promovere uddannelsesintegritet i Danmark. Når alt kommer til alt, hvad er international uddannelse uden internationale studerende.  

Vi, de underskrevne, anmoder derfor Minister Tommy Ahlers om at:

 • Fjerne begrænsningen pålagt internationale kurser på videregående uddannelsesinstitutioner
 • Tilbyde gratis danskundervisning til internationale studenter for at opfordre flere til at blive i landet.
 • Skabe bedre muligheder for, at internationale studerende kan bo og arbejde i Danmark
 • Stoppe micromanagement af uddannelsesinstitutioner.

Samlet set ønsker vi at udfordre den nuværende uddannelsesdiskurs, som reducerer uddannelse til værende blot en forretning for statsøkonomien. I stedet står vi for et uddannelsessystem baseret på uddannelse for uddannelsens skyld og som et værktøj til inklusion og forbedring af vores globale samfund.  

Denne underskriftindsamling er initieret af bevægelsen #EduForAll, bestående af studerende som arbejder for at bevare uddannelsesintegritet i Danmark. Projektet er støttet af Danske Studerendes Fællesråd (DSF).  

Tak for din tid, opmærksomhed og signatur! Del venligst dette med dine netværker!  

Følg os på Facebook: https://www.facebook.com/eduforallDK/ 

Og kom med d. 17/4, når vi demonstrere for international uddannelse: https://www.facebook.com/events/212509786316472/ 

[1] “Offentlige indtægter og udgifter ved internationale studerende” (UFM 2018)  

 

                                                                              

 

As students, professors, global citizens and educational organizations, we reject the most recent legislation passed by the Danish Government at the number of international courses in our higher education institutions.

Minister of Higher Education and Science, Tommy Ahlers. We consider that the reason that many graduates do not remain is due primarily to the very complex barriers that international graduates encounter in the country. The new limits have several educational programs close and other programs set so high that the international classroom is at risk of becoming a thing of the past and with the high quality of our education.

49840150_316236015667763_7978581503909036032_n1.jpg

We contest the premise of the claims presented in the policy and further emphasize that international students are an important part of Danish education and society in the following ways:

 • Every international student contributes on average with 100,000 to 300,000 kr. To the Danish economy [1] and with necessary competences after graduation.
 • International students contribute to enhanced cultural diversity.
 • Closing international courses results in less funding for our educational institutions making them even more financially pressed.  

We aim towards reclaiming our education and promoting educational integrity within Denmark. All together, what is international education without international students?

Therefore we call for the Minister Tommy Ahlers to listen to the following demands:

 • Remove limit limit on international courses.
 • Provide free Danish courses to international students.
 • Create better possibilities for international graduates to stay in Denmark.
 • Stop Ministerial micro-management of educational institutions.

In this overall pursuit, we seek to challenge the discourse that reduces education to just a business for the state economy. Instead, we stand for an educational system guided by the ideal of education for its own business and as a tool for inclusion and the betterment of our global society.  

This signature collection has been initiated by #EduForAll, a movement of students working towards preserving educational integrity in Denmark. We thank you for your time, attention and signature! Please share this with your networks!  

Thank you very much! Many thanks!  

Follow us on facebook at: https://www.facebook.com/eduforallDK/ 

And demonstrate with us on April 17th for International Education: https://www.facebook.com/events/212509786316472/  

 

[1] "Public Income and Expenses of International Students" (UFM 2018)