Myndigheds Lov - En lov der regulerer myndigheders adfærd.

En lov der regulerer myndigheders adfærd.
Underskrift indsamling skal presenteres til Folketinget som en lov forslag i Januar 2018. Hertil kræves mindst 50.000 underskrifter eller blot EN Minister.

Formål: At opnå etiske og moralske adfærd, som myndigheder skal respektere og overholde, under alle omstændigheder i deres regler, love, regulativer og adfærd med forrang over økonomiske og kommercielle interesser og i harmoni med social og naturlig diversitet.

FORSLAG:

§1. Myndighedsloven har Jus Cogens karakter, dvs. højere rang end nogen anden lov og kan kun ændres ved en efterfølgende lov med samme karakter.

§2. Alle ændringer af regler, love, regulativer og adfærd for økonomiske og kommercielle interesser skal rettidig gøres offentlig gennemsigtig og være i harmoni med social og naturlig diversitet.

§3. Stat og kommune indkomster, ejendom, skat samt gebyr, tariffer og bøder krævet af myndighederne tilhører folket.

§4. Folk der afslører korruption og kriminel handlinger må ikke straffes herfor.

§5. Universelle menneskerettigheder fra 1948 skal indføres i loven undtagen alle  krav for at overholde FN principper og formål (se §14, §26 stk. 2 og slet §29 stk 3).

§6. "Tilvalgs" protocoller for Universelle Menneskerettigheder fra 1948 (børn, handicappede, fængslede m.m.) skal indføres i loven - uden mulighed for fravalg.

§7. Folk kan med direkte demokratisk valg og 65% flertal stemme for at

  1. Anklager korrupt og kriminel myndighed i retten.
  2. Dømte må ikke genansættes som privat eller offentlig myndighed.
  3. Godkende og afvise hvorden deres ejendom anvendes.

------------

BEMÆRK: E-mail og telefonnummer er påkrævet felter. CPR nummer er et valgfrit felt (anbefalet) som bidrage til at sikre legitimitet. Disse er kun synlig for forfatteren af underskriftsindsamlingen og behandles med fortrolighed. Underskriftsindsamling offentliggøres til Folketinget hvis de 50.000 underskrifter er indsamlet. Skrivunder.net´s  sikkerheds politik er obligatorisk. 

------------

Social og naturlig diversitet:
At værdsætte, at den naturlige indbyrdes afhængighed, der eksisterer mellem menneskeheden, kulturer, og det naturlige miljø er afgørende for fred og økologiske/biologiske balance på hele jorden og i rummet.

------------

 FN Principper = Immunitets Traktater

FN kræver de ikke selv skal overholde lov i nogen som helst land i verden, fritages for at blive ransaget, anklaget og har diplomatisk immunitet for alt det de ejer og har. De fritager sig for at betale skat, told og tariffer. Det gælder også for deres ansatte, familie og tjenestefolk. IMF Verdens Bank, NATO, EU, WHO UNESCO o.s.v. har lignende traktater. Traktaterne er en klart bryd af menneskerettigheder og skal ulovliggøres. De gøres ulovligt med at indfører menneskerettigheder 1948 i loven med Jus Cogens niveau behørigt redigeret for at fjerne krav om at overholde FN principper og formål. 

------------

ENGLISH

Law of Authority

A law that regulates the behavior of authorities.
Signature collection must be presented to the Parliament as a proposal in January 2018. This requires at least 50,000 signatures.

Purpose: To achieve ethical and moral conduct that the authorities must respect and comply with, in all circumstances, their rules, laws, regulations and conduct with precedence over economic and commercial interests and in harmony with social and natural diversity.

Proposals:

§1. Law of Authority has Jus Cogens character i.e. higher rank than any other law and can only be modified only by a subsequent law having the same character.

§2. All amendments, rules, laws, regulations and behavior for economic and commercial interests shall be public, transparent and be in harmony with social and natural diversity.

§3. State and municipal income, property, taxes and fees, tariffs and fines required by the authorities belong to the people.

§4. People who reveal corruption and criminal acts must not be punished for this.

§5. Universal human rights from 1948 must be introduced in the law except all requirements to maintain UN principles and purposes §14; §26 2. and §29 3).

§ 6. "Optional" Protocols for Universal Human Rights from 1948 (Children, Disabled, Prisoners, etc.) Must be introduced into the law without the possibility of waiver.

§7. People can directly with democratic elections and 65% majority to:

1. Prosecute corrupt and criminal authority in court.
2. Convicted person may not be reinstated as a private or public authority.
3. Approve and reject how their property is used.

------------
NOTE:

E-mail and phone number are required fields. CPR number is an optional field (recommended) which will help to ensure legitimacy. These are only visible to the author of the petition and treated with confidentiality. The petition will be published to parliament if 50,000 signatures are collected. Skrivunder.net's Security Policy is obligatory.

------------

Social and natural diversity:

To appreciate that the natural interdependence that exists between humanity, cultures, and the natural environment are crucial to peace and ecological/biological balance on the whole of earth and in space.

FN Principles = Immunity Treaties

UN demands they they do not have to comply to the law of any country in the world, are exempt from being searched, charged with a crime and have diplomatic immunity for everything they own and have. They exempt themselves from having to pay taxes, customs and tariffs. This also applies to their employees, family and servants. IMF, World Bank, NATO, EU, WHO UNESCO etc. have similar treaties. The treaties are a clear breach of human rights and must be made illegal. They are made illegal by incorporating human rights 1948 into the law at Jus Cogens level duly edited to remove requirements to adhere to UN principles and purposes.  

Lesley Christensen (FB: Jus Cogens - Leah Lesley Christensen)    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling


ELLER

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort på vores side. Forfatteren af indsamlingen vil dog kunne se alle informationerne, som du har oplyst på denne formular.

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.
Facebook