Myndigheds Lov

Underskrift indsamling skal presenteres til Folketinget som en lov forslag i Januar 2018. Hertil kræves mindst 50.000 underskrifter.

Formål: At opnå etiske og moralske adfærd, som myndigheder skal respektere og overholde, under alle omstændigheder i deres regler, love, regulativer og adfærd med forrang over økonomiske og kommercielle interesser og i harmoni med social og naturlig diversitet.

FORSLAG:

§1. Myndighedsloven har Jus Cogens karakter, dvs. højere rang end nogen anden lov og kan kun ændres ved en efterfølgende lov med samme karakter.

§2. Alle ændringer af regler, love, regulativer og adfærd for økonomiske og kommercielle interesser skal rettidig gøres offentlig gennemsigtig og være i harmoni med social og naturlig diversitet.

§3. Stat og kommune indkomster, ejendom, skat samt gebyr, tariffer og bøder krævet af myndighederne tilhører folket.

§4. Folk der afslører korruption og kriminel handlinger må ikke straffes herfor.

§5. Universelle menneskerettigheder fra 1948 skal indføres i loven.

§6. "Tilvalgs" protocoller for Universelle Menneskerettigheder fra 1948 (børn, handicappede, fængslede m.m.) skal indføres i loven - uden mulighed for fravalg.

§7. Folk kan med direkte demokratisk valg og 65% flertal stemme for at

  1. Anklager korrupt og kriminel myndighed i retten.
  2. Dømte må ikke genansættes som privat eller offentlig myndighed.
  3. Godkende og afvise hvorden deres ejendom anvendes.

------------

BEMÆRK: E-mail, telefonnummer og CPR nummer er et påkrævet felter for at sikre ligitimitet. De er kun synlig for forfatteren af underskriftsindsamlingen der forpligter sig til at dette behandles med fortrolighed og kun offentliggøres til Folketinget hvis de 50.000 underskrifter er indsamlet. Herudover overholdes skrivunder.net ´s  sikkerheds politik.  

------------

 

ENGLISH

Law of Authority

Signature collection must be presented to the Parliament as a proposal in January 2018. This requires at least 50,000 signatures.

Purpose: To achieve ethical and moral conduct that the authorities must respect and comply with, in all circumstances, their rules, laws, regulations and conduct with precedence over economic and commercial interests and in harmony with social and natural diversity.

Proposals:

§1. Law of Authority has Jus Cogens character i.e. higher rank than any other law and can only be modified only by a subsequent law having the same character.

§2. All amendments, rules, laws, regulations and behavior for economic and commercial interests shall be public, transparent and be in harmony with social and natural diversity.

§3. State and municipal income, property, taxes and fees, tariffs and fines required by the authorities belong to the people.

§4. People who reveal corruption and criminal acts must not be punished for this.

§5. Universal human rights from 1948 must be introduced in the law.

§ 6. "Optional" Protocol for Universal Human Rights from 1948 (Children, Disabled, Prisoners, etc.) Must be introduced into the law without the possibility of waiver.

§7. People can directly with democratic elections and 65% majority to:

1. Prosecute corrupt and criminal authority in court.
2. Convicted person may not be reinstated as a private or public authority.
3. Approve and reject how their property is used.

------------
NOTE: Email, phone number, and CPR number is a required field to ensure legitimacy. They are only visible to the author of the signature collection, who obligates they be treated confidentially and only made public to Parliament if the 50.000 signatures are collected. As well as compliance with skrivunder.net's security policy.
------------


Lesley Christensen (FB: Jus Cogens - Leah Lesley Christensen)    Kontakt forfatteren af dette andragende


ELLER

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort på vores side. Forfatteren af indsamlingen vil dog kunne se alle informationerne, som du har oplyst på denne formular.

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. Tjek din indbakke (og spam-mappe).
Facebook