Høringssvar til lokalplansforslag 309, Vestervej 7 - 8751 Gedved

Link til lokalplansforslag 309 - høringsfrist 26. august - 26. september 2019 - her

Ved indvielse af broen ved gadekæret i den gamle bydel af Gedved den 13. september 2019 roste borgmester Peter Sørensen, at der er skabt et grønt område midt i Gedved. Det er vi også mange som er meget tilfredse med og vandrestien rundt om gadekæret benyttes flittigt af mange fra hele byen.

Det er derfor glædeligt, at lokalplansforslaget fastholder Helhedsplanen for Gedved´s ønske om et fortløbende stisystem fra gadekær til Bryggervej og videre ud i de allerede anlagte stier i skoven mod vest. Det giver god bykvalitet at have et sådant stisystem. Og med en sti som vist på lokalplanskortet langs det østlige skel (mellem Vestervej 5 og 7)  og med det foreskrevne 5 meter brede stiudlæg, så sikres flere forhold:  

- Skellet langs Vestervej 5 indeholder et intakt og historisk bevaringsværdigt stendige, som med sin nuværende status er skel mellem landzone og byzone.

- Træerne i samme skel, som er over 100 år gamle og huser uglereder sikres overlevelse med stiudlægget, så de ikke påvirkes af nye bygningers fundamenter.

- Skel imellem byzone/landzone (før dette lokalplansforslag) bevares på denne måde og det historiske tydeliggøres, selvom landzonearealet fremadrettet inddrages til byzone.  

Med udgangspunkt i ovenstående er det derfor vigtigt at pointere, at det må forventes, at bestemmelserne i lokalplansforslagets *§5.6 fastholdes og placering af sti indtegnet (langs skel mellem Vestervej 5 og del af matrikel 15a tillagt Vestervej 7) fra A-B på lokalplanbilag 3 ikke fraviges, idet dette indgår som udlagt rekreative arealer, som dermed er bebyggelsesregulerende (at der ikke kan bebygges på de første mindst 5 m fra skellinjen).

* §5.6 Stien skal udlægges i en bredde på minimum 5 m med en stibanebredde på 3 m. Stien skal anlægges med fast belægning, som f.eks. grus, stenmel, fliser eller asfalt.

kortbilag_hegn_og_sti.jpg   

 

 


Thomas Steen Seiersen/ Jørgen Nørgaard Andersen    Kontakt forfatteren af dette andragende