Høringssvar mod Energipark Vejen - Revsing - Gesten - Gamst

Da der har været overvældende stor opbakning til vores nedenstående brev, hvilket vi er meget taknemmelige for, og adskillige opfordringer om at lægge det på nettet, gør vi nu dette i form af denne digitale underskriftsindsamling. Vi håber dermed at kunne nå ud til endnu flere, der deler vores tanker. Vi beder alle jer, der allerede har skrevet under på vores fysiske brev, om ikke at skrive under på denne digitale underskriftsindsamling. Deadline for denne digitale underskriftsindsamling med jeres eventuelle kommentarer er den 13. juni 2024. Hilsen Kaj Rasmussen og Lilian Jeppesen

På vegne af naboer til måske kommende energipark har vi skrevet vores tanker ned om kommunens tiltag. Er det noget, du/I er enig i, så beder vi dig/jer om at skrive under på side 4. Der kan du også skrive dine/jeres kommentarer. Brevet vil derefter blive sendt til borgmesteren, så han kan få en tilkendegivelse om borgernes mening. Jo flere der skriver under, jo bedre. Hilsner fra Kaj Rasmussen og Lilian Jeppesen 

Energipark Vejen – Revsing – Gesten – Gamst

Vi bor i et af Vejen kommunes mest attraktive områder med mange dejlige naboer. Ja, der er faktisk 105 naboer, som bor i dette område, som Byrådet nu kommer med planer om at ville splitte ad med solceller, vindmøller og erhvervsområder op til miljøklasse-7.

Vejen Kommune har opfyldt regeringens oplæg til kommunerne med solceller på 950 ha. Hvorfor lægger Vejen Kommune så yderligere et stort område oveni? Det må være fordi, Vejen Kommune vil kunne få sol og vind til at betale en energipark og desværre med beboerne som tabere.

Vejen Kommune mener, at energiparken vil komme til at give en del arbejdspladser. Vi kan se med VikingLink, at det gav 0 arbejdspladser. Nye virksomheder af den type, som Byrådet lægger op til, er så automatiserede, at de ikke kræver ret mange medarbejdere. Så 500 arbejdspladser – er det realistisk?

Som vi ser det, kan det blive en bombe under Danmark med etableringen af alle de solceller. Tænk på, at de forurener med blyholdig afsmitning ned i jorden. Og hvad med de zinkbehandlede jernstolper, de monteres på? Der er debat om, hvorvidt det er sundhedsskadeligt at spise dyr, der græsser under dem. Området har meget fint drikkevand. Hvorfor ødelægge dette med forurening fra energiparken?

Hvad skal der ske med solcellerne og vindmøllerne, når de om x antal år skal udskiftes? Er der udarbejdet en plan for, hvor de skal skrottes, og hvilken effekt dette får for jorden og miljøet?

Vi mener, at det generelt er et overilet tiltag med alle de solceller og vindmøller på god landbrugsjord i Danmark. Al den strøm de producerer, kan vi ikke selv bruge.

Solceller bliver fremstillet af værdifulde råstoffer fra hele verden og sendes til Kina, hvor det er skolebørn, der fremstiller dem. Derefter sendes de til Danmark, hvor de ødelægger både naturen og den gode landbrugsjord. Der kommer til at blive mangel på god landbrugsjord. Hvordan skal vi producere fødevarer, når vi ikke har noget jord at bearbejde, fordi der tilsyneladende skal være solceller på det hele? Har Byrådet – og regeringen – haft med i overvejelserne, at der kan blive fødevaremangel? Og at vi kan blive nødsaget til at importere fødevarer fra udlandet, fordi vi ikke selv har jord til at producere? Med de usikre tider vi lever i, ville det måske være en fordel at være selvforsynende, også når det gælder fødevarer.

Skitseforslaget som er fremlagt, viser et grønt læbælte langs Gestenvej. Men solceller og især vindmøllerne kan ikke skjules bag en beplantning. Ingen træer vil være høje nok til at skjule vindmøllerne. Det vil ødelægge hele området samt Gesten by. Har Byrådet overvejet, at borgerne her i området ikke ligefrem har drømt om at skulle kigge direkte ind i et læhegn, når de har valgt at bo her for at kunne kigge ud på de åbne marker, så langt øjet rækker og følge årets gang på markerne?

Borgmesteren sagde til borgermødet i hallen, at de borgere, der blev generet af energiparken, kunne købe en byggegrund i Gesten by. Men det er vi ikke interesseret i. Familierne har valgt at bosætte sig i dette skønne område, fordi det er et attraktivt område. Det kan ses ved, at ejendomme der førhen blev sat til salg, blev solgt ret hurtigt. Flere steder er det anden generation, der overtager ejendommen.

Forslag til energiparkens placering: Energiparken kan placeres i forlængelse af erhvervsområdet mod Estrup, hvor der ligger mange industrigrunde, som ikke er bebygget, og hvor der kun er få husstande, som bliver berørt. Den kunne eventuelt også ligge ved Gammelby mose og Revsing Plantage (lige bag ved VikingLink), altså på lavbundsjorde og fredskov, som ikke belaster god landbrugsjord. De vindmøller, Byrådet lægger op til, vil nok kunne rage op over trætoppene og rotere. Her vil det ikke genere nogle mennesker, og vildtet skal nok tilrette sig efter forholdene. Hvad lægger Byrådet mest vægt på – at tage hensyn til fredet natur eller til os mennesker, der er glade for livet og naturen her og har boet her i mange år?

Afstanden fra VikingLink kan ikke have nogen betydning for energiparkens placering. Når man kan lægge et kabel helt til England, kan man vel også lægge et kabel til f.eks. Estrup.

I stedet for at etablere en energipark, var det så ikke en ide at udnytte den energi, der går til spilde fra VikingLink? Det kan varme det halve af Vejen by eller Gesten op i stedet for at lede det ud i atmosfæren.

Dem der bor i et landdistrikt har et særligt fællesskab. De fleste ved, hvor de fleste bor, og ved, hvem de fleste er. Det er rart med denne fællesskabsfølelse, som er unik for landdistrikter. Det gælder således også her i vores område, som er udset til energipark. Borgerne bliver revet op med rode og skal til at etablere sig et helt nyt og fremmed sted. Måske også med længere transporttid til arbejde, da Gesten er et utroligt centralt sted at bo. Betyder disse menneskelige relationer intet for Byrådet?

Har Byrådet undersøgt konsekvenserne af lavfrekvent støj? Eller regner man bare med, at denne støj forsvinder eller mindskes ved at plante læhegn?

Kan det passe, at der på mødet i hallen med borgmesteren blev sagt, at der også kommer luftledninger/høj-spændingsledninger? Hvis ja, hvor kommer de så henne? Alle ved, og forskningen viser det også, at det er direkte sundhedsskadeligt for både mennesker og dyr at bo under eller i nærheden af sådanne ledninger. Vi kan se på Energinets hjemmeside, at der er projekteret en kabelføring fra Revsing til Landerupgård, Kolding Kommune. Hvorfor placerer man ikke energiparken i Kolding ved Landerupgård, hvor strømmen skal bruges?

Danmark er omgivet af vand. Hvad er baggrunden for at sætte så høje møller (180m) på landjorden i stedet for ude på havet?

Hvad er den egentlige årsag til, at man har udvalgt Gesten/Revsing til både at få solceller og vindmøller og erhvervsområder?

Hvis det viser sig, at Byrådet ikke får mange høringssvar fra borgerne her i landdistriktet, har Byrådet så overvejet, om dette kan skyldes, at de fleste borgere på forhånd har opgivet ”kampen” mod Kommunen? Mange borgere har ytret frustration over, at borgmesteren nok skal få trumfet denne energipark igennem, så han kan få sit navn sat på denne bedrift.

Hvad er tidshorisonten for byggeriet? Hvilket område starter man med? Forefindes en sådan plan, så den enkelte borger kan følge med i, hvornår det er på tide at pakke sydfrugterne og forlade området?

Kan man regne med at blive opkøbt eller eksproprieret? Ejendommene er jo helt usælgelige allerede på nuværende tidspunkt. Mange vil ikke bo i en energipark, men vi er jo stavnsbundne allerede nu. Kan man virkelig byde borgere det i et moderne samfund? Var det ikke en ide at gøre sig lidt mere ulejlighed og finde et mere egnet område uden så mange beboelser?

Det kan ikke forventes, at nogen har lyst til at bo i en energipark. Og det kan slet ikke forventes, at nogen vil bo i en energipark, hvor der ovenikøbet også kan blive etableret helt op til miljøklasse-7 virksomheder.

Klasse-7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed. De skal placeres med mindst 500 meter til nærmeste beboelse.

Her er nogle eksempler på, hvad miljøklasse-7 virksomheder kan være: medicinal- og pesticidproduktion og kraft- og stålvalseværker. Derudover kan virksomheder med særlige beliggenhedskrav være særligt risikobetonet produktion, større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner, motorsportsbaner, fyrværkerifabrikker og lignende. Har Kommunen/Byrådet/Borgmesteren fået henvendelse fra en våbenproducent om at bygge en våbenfabrik i de blå erhvervsområder?

Hvad er baggrunden for, at Byrådet påtænker at etablere helt op til miljøklasse-7 virksomheder blandt så mange beboelser, hvor familier med børn og dyr har sin dagligdag? Det kan virkelig undre os, at der kan etableres virksomheder i denne miljøklasse, da miljøklasse 7 er den mest miljøbelastende for omgivelserne og dermed beboerne.

Vi kunne godt tænke os at vide, hvor mange byrådsmedlemmer, der kunne tænke sig at bo i en energipark med miljøklasse-7 virksomheder?

Hvordan kan det være, at man ikke har lavet ét samlet område til erhvervsvirksomhederne i stedet for at sprede dem – og miljøbelastningen – ud på flere områder?

Har Byrådet overvejet, hvad man vil stille op med de ejendomme, borgerne er ved at bygge og som ikke ligger indenfor det røde/lyserøde område, men indenfor det blå område, som er udpeget til erhverv på oversigtskortet? Kan Byrådet ikke se det urimelige i, at nogle er ved at bygge sin fremtid, og at det så bare skal jævnes med jorden? Vi ved f.eks. at en borger har fået en byggetilladelse den 11. april, og at Byrådet vedtog at arbejde videre med energiparken den 9. april. Byrådet vidste altså 2 dage før, at denne plan skulle føres ud i livet.  Hvordan kan dette give mening?

Har Byrådet fundet ud af, hvad lovgivningen siger om afstand fra mølle til beboelse? Dette kunne hverken borgmesteren eller de tre politikere svare på til borgermødet i hallen. På Retsinformations hjemmeside kan man læse om disse regler.    

Dette brev er skrevet på vegne af mange borgere i dette område.

Vi vil gerne invitere Borgmester Frank Schmidt-Hansen og hele den hårde kerne i Byrådet til en kop kaffe og se på forholdene, inden der træffes nogle overilede beslutninger.

Mødested: Grønnevej 2, Frokostrummet, Gamst, 6600 Vejen.

Tiden bestemmer Borgmesteren og Byrådet, vi siger velkommen til jer.


Kaj Rasmussen og Lilian Jeppesen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Kaj Rasmussen og Lilian Jeppesen vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din gadeadresse offentligt online.

Vi viser ikke dit postnummer offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Jeg tillader Kaj Rasmussen og Lilian Jeppesen at videregive oplysningerne jeg angiver i denne formular til følgende parter:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...