Høringssvar for beboerne ved etape 2 fra Attenagrevej til Brejning kryds. ifm. udbygning af rute 15 mellem Ringkøbing og Herning

1.    Gener, konsekvenser og løsningsforslag  

Den nuværende linjeføring, som Vejdirektoratet har udarbejdet, vil medføre både menneskelige og ikke mindst økonomiske konsekvenser for både private lodsejere og erhvervslivet på den pågældende strækning. Dette gælder både ved en 2+1 løsning men også ved en 0+ løsning. Da vi i arbejdsgruppen ser at 0+ løsningen vil medføre mindst mulige gener på strækningen, har vi både valgt at komme med vores løsningsforslag for en 0+ løsning samt løsningsforslag til den af Vejdirektoratet anbefalede 2+1 løsning.  

Derudover støtter vi op omkring Kurt Nybos løsning med en helt ny placering af vejen hvor den går fra rundkørslen nord for Ringkøbing, over Øster No, ind mellem solcellerne og vindmøllerne på Nørhede, nord for asfaltfabrikken ved Brejningkrydset, og nord om Vorgod-Barde og Videbæk. Med en sådan løsning ville færrest mulige ejendomme blive udsat for ekspropriation eller øgede (sundhedsskadelige) støjgener.

1.1  Væsentligste konsekvenser ved 0+ løsning

  ·        Støjniveauet er allerede kraftigt forøget, da mængden af trafik kun er vokset gennem de seneste år. Den øgede trafik skyldes både Vejle-Herning Motorvejen, samt den øgede aktivitet i Søndervig, Ringkøbing og Hvidesande. Vi ser at trafikken ikke kun er vokset, men at den også er blevet tungere. Da både hastighed og mængden af trafik vil øges når resten af ruten bliver opjusteret til 2+1 vej, vil støjen om muligt blive en endnu større gene og stressfaktor end den allerede er i dag. Dertil kommer, at flere ejendomme ifølge lokalplanen allerede ligger i en støjkonsekvenszone grundet trafikken på den nuværende vej, grusgrav og vindmøller. Den samlede støjmængde ved udvidelse af A15, bliver derfor umenneskelig for beboere i den nævnte støjzone.

·        Ejendommene mister værdi pga den øgede støj. Samtidig vil der opstå en usikkerhed omkring muligheden for at strækningen på et senere tidspunkt udvides til en 2+1 løsning. Vi forudser at mange vil blive stavnsbundet, da deres ejendomme vil blive usælgelige, i værste fald ikke kreditværdige og teknisk insolvente.

1.2  Væsentligste konsekvenser ved 2+1 løsning

  ·        Afstand mellem beboelse/have og vejen bliver voldsomt indskrænket, hvilket medfører at ejendomme bliver ubeboelige og usælgelige. 

·        Støjniveauet vil blive kraftigt forøget som allerede beskrevet under generne ved 0+1 løsningen. Dertil kommer at vejen med udvidelsen til 2+1 vil komme tættere på beboelse. Bliver det den fulde løsning med 100 km/t vil vejen blive endnu bredere, og støjen endnu højere.

·        Vejanlægget vil blive dominerende i forhold til de fleste ejendomme. Meget beplantning vil blive fjernet ved vejens udvidelse. Det bliver ikke muligt at benytte sin have, uden væsentlige gener fra trafikken. Trafikken vil i langt højere grad kunne ses og høres. Om aftenen vil lyskeglen fra alle forbikørende biler komme ind i huset. Flere ejendomme vil være fuldstændig fritlagt ud mod vejen.

·        Alle ejendomme mister deres adgang til vejen og skal køre ad lange grusveje, som de selv skal vedligeholde. Det er ikke kun dem der bor op til A15 der bliver berørt af vejudvidelsen til 2+1. Men også alle dem der bor op til kommunevejene, eller bruger disse i hverdagen, for at komme frem og tilbage på arbejde, eller for at komme til deres fritidsinteresser. De fleste der bor på landet har 2 biler og mange har behov for adgang til vejen, flere gange om dagen. Så det er en kæmpestor udgift pr. husstand til ekstra brændstof, vedligehold og slitage på bilen + vedligehold af vejene. Alle der bor herude, skal bruge meget længere tid på transport i hverdagen. Den kollektive trafik bliver fjernet, med stor betydning for skolebørn, skoler, tilgangen til ungdomsuddannelser. Landbruget rammes hårdt, ift. pasning af jord, gyllehåndtering, foder mv.

·        Ejendommene mister meget stor værdi, som ejer ikke får erstatning for. Både pga af øget støj, et dominerende vejanlæg tæt på beboelse og ikke mindst fordi beboerne pludselig kommer til at bo meget langt ude – i udkanten af sognet eller måske endda helt uden for det sogn de hører til. Sammenholdt med nogle af de tidlige nævnte problematikker omkring støj og øvrige gener fra trafikken, forudser vi at mange vil blive stavnsbundet, da deres ejendomme vil blive usælgelige, i værste fald ikke kreditværdige og teknisk insolvente.

·        Ambulancer samt Brand og redning vil komme for sent frem, da de skal af mange lange grusbelagte omveje. Udrykningstiden vil blive fatal for den forulykkede.

·        Vil skraldebiler, postbiler og hjemmehjælpere blive ved med at køre ud til dem der bliver boende, når udgifterne til tid, brændstof og vedligehold vil blive forøget?

·        Erhvervsdrivende i hele området får store problemer. Mange vil blive presset til at lukke deres virksomhed. Tilgangen til erhvervsdrivende vil blive forringet i sådan en grad, at det vil blive svært at opretholde firma.

·        Vejen vil dele naboskabet, da det ikke bliver muligt at passere den.  

1.3  Løsningsforslag ved 0+ løsning

  ·        Støjudsatte beboere på strækningen, bør gives mulighed for ekspropriation. Vi opfordrer til at Vejdirektoratet får lovhjemmel, og økonomisk mulighed for, at ekspropriere ejendomme som ligger i et støjområde over den vejledende grænseværdi på 58 db. Trafikstøj er så alvorligt et problem, at der ifølge Miljøstyrelsen hvert år dør over 500 mennesker for tidligt på grund af trafikstøj i Danmark. Det er på alle måder en stor stressfaktor at være nabo til så meget støj, og den nævnte statistik ønsker vi ikke at blive en del af, fordi rute 15 skal udvides.

·        For blivende ejendommene syd for vejen foreslår vi, at der for eksempel etableres én eller to nye tilkørsler til hovedvejen ved/fra eksisterende mølleveje. I dag findes der 22 udkørsler på strækningen fra Kærhusvej og til Brejning rundkørsel. Disse kan med fordel reduceres til f.eks. 9 stk. Da tilkørslerne derved bliver længere end i dag, anbefaler vi at de asfalteres, for at minimere yderligere støjgener.

·        På hovedvejen skal der etableres nye og flere vigepladser for langsomtkørende trafik (herunder landbrugsmaskiner) / vinkepladser for offentlig trafik.

·        Der laves tidszoner for landbrugsmaskiner.

·        Stærekasserne ved Nørhede skal fjernes, for at give bedre trafikflow.

·        Vi anbefaler at rundkørslen laves med svingbaner og med gennemgang for mølletransport.

·        En cykelsti i den ene side vil gøre det muligt at cykle/gå til nye bus-opsamlingssteder. - Et stort plus for bl.a. nuværende og kommende børnefamilier i området.

1.4  Løsningsforslag ved 2+1 løsning

  ·        Støjudsatte beboere på strækningen, bør gives mulighed for ekspropriation. Vi opfordrer til at Vejdirektoratet får lovhjemmel, og økonomisk mulighed for, at ekspropriere ejendomme som ligger i et støjområde over den vejledende grænseværdi på 58 db. Trafikstøj er så alvorligt et problem, at der ifølge Miljøstyrelsen hvert år dør over 500 mennesker for tidligt på grund af trafikstøj i Danmark. Det er på alle måder en stor stressfaktor at være nabo til så meget støj, og den nævnte statistik ønsker vi ikke at blive en del af, fordi rute 15 skal udvides.

·        Parallelveje skal asfalteres, hvis de er længere end 500m. Vi har til flere ejendomme/landbrugsjord tung trafik i form af landbrugsmaskiner og lastbiler.

·        Bredde af parallelveje skal være min. 6 m. så der er plads til at større transporter kan passere hinanden.

·        Vi ønsker en gennemgående paralelvej på sydsiden for at undgå lange omveje. Parallelvejen skal slutte efter nr 63 og føres ned af møllevejen og dernæst gå langs markskel for at føres til Langagerdalvej.

tilkoersel.jpg

tilkoersel2.jpg
·        Den etablerede tilkørselsvej skal også kunne give mulighed for transport til og fra møllerne, hvilket der stilles specielle krav til min. 6 meter bred.

·        Tilkørselsvejen fra Skjernvej, forbi skoven på hjørnet skal etableres som vej med bløde sving, og ikke 90 grader sving som vist på Vejdirektoratets oplæg.

sving.jpg
·        Vejen forventes færdiggjort med asfalt, da den tilføres flere ejendomme, hvorfra der også drives erhverv med tung trafik.  

·        Vi anbefaler afkørsler/helleanlæg ved Attenagervej og Kærhusvej, så vejene holdes åbne for landbrug m.fl. som har brug for at krydse vejen. Derudover anbefaler vi at køre Langerdalvej skråt over så den rammer Kærhusvej:    

svingbaner.jpg


Anitta Thusing, på vegne af arbejdsgruppen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Anitta Thusing, på vegne af arbejdsgruppen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...