Frifind Lars Bo Lomholt!


Gæst

/ #372 Han skal slet ikke sigtes.

2013-02-03 16:05

LBL, bør ikke anklages eller sigtes for noget da der ikke er grundlag for at tro at noget strafbart har fundet sted.

Dyreværns loven.

§ 24. Politiet har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til et dyrehold. Politiet kan om fornødent tage en sagkyndig med.


Straffeloven
§ 14. En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning.

Danske lov
10. CAPITEL.
Om Skade af Mands Fæ
2. Fanger mand Skade af anden Mands Hors, eller Nød, eller noget andet Fæ, eller Hund, som gaar løs, og den som Skaden fik, ikke selv foraarsagede det, da skal den, som Fæet eller Hunden ejer, give Badskerløn. End fanger hand Lyde deraf, da bøde den, der Fæet eller Hunden ejer, Lyden efter Sagens Beskaffenhed.
4. Føder mand vilde Dyr op, som ere Ulve eller Biørne; Hvad Skade de giøre, derfor bøder Ejermanden og den, som dem i Hævd haver, ligesom hand den selv gjort hafde.
5. Bide, stange, eller slaa, een Mands Bæster, eller Fæ, anden Mands Bæster eller Fæ ihiel, da skal den, som ejer Bæst, eller Fæ, der Skaden giorde, betale den anden half saa meget, som det Bæst, eller Fæ, var værdt, der dræbt blev, saa fremt at det, som dræbt blev, var saa got, eller bedre, end som det, der dræbte; Men var det, som dræbt blev, ringere end det, som dræbte, da skal dets fulde Værd betalis.

Mennesket LBL?

Såfremt bedrageri påstanden skulle handle om at LBL ikke var i tjeneste kan han ikke dømmes af nogen dansk kommerciel CVR. registreret domstol. Hvis LBL var i tjeneste er der rigeligt med paragraffer som kan lovliggøre hans handling uanset dette går imod politidirektørens interesser.

 

 
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...