Høringssvar fra ’Brugere omkring Annebjerg og Ulkerup skov’ - vedrørende ”Offentlig høring af udkast til 52 stk. forvaltningsplaner for urørt skov”

 

Odsherred, 27. feb. 2024

Til Naturstyrelsen, nst@nst.dk

Høringssvar fra ’Brugere omkring Annebjerg og Ulkerup skov’ - vedrørende

”Offentlig høring af udkast til 52 stk. forvaltningsplaner for urørt skov”

”Vi tager vare på vores fælles natur og arbejder for at gøre plads til alle arter – også dig.” skriver Naturstyrelsen på sin hjemmeside. Samtidig foreslår Naturstyrelsen i sin nye forvaltningsplan at

man indhegner hele Ulkerup skov til afgræsning til fx køer og heste. Hvad det betyder for brugere kan man læse på skiltet nedenfor, ”Velkommen i indhegningen”, som rådgiver om hvordan man skal holde afstand; ikke gå imellem ko og kalv, holde sin hund i kort snor, eller undlade at tage den med ind i indhegningen. Al færdsel sker på eget ansvar. Det betyder også, at hvis en ko eller en hest løber efter ens hund, selvom den er i kort snor, vil man kunne bebrejdes at man ikke undlod at tage den med ud i det indhegnede område. Det er her, vi som art ikke føler der tages nok hensyn til os eller til de rettigheder vi har som brugere af skoven.

Der er ganske få sammenhængende skovområder i Odsherred, så det vil betyde uforholdsmæssigt meget, hvis Ulkerup skov ikke længere er et trygt sted at ride, gå, lufte hund, køre på cykel eller i kørestol.

Som brugere af Ulkerup skov vil vi gøre indsigelse mod forslag om indhegning af hele Ulkerup skov, fordi vi har ret til adgang til skoven uden at vores færdsel i skoven er utryg.

At medbringe hund, cykel, barnevogn, rollator eller kørestol kan provokere både køer og fritgående heste, uanset hvor godt vi følger retningslinjerne. Er det trygt for en børnehave at gå ind i en indhegning? For en skoleklasse? Hvilken alder skal børnene have for at det er ansvarligt?2

Fritgående dyr reagerer forskelligt fra situation til situation, derfor må både børn, ældre og hunde i snor kunne tilbydes en bedre adgang til Ulkerup Skov end den foreslåede indhegning af hele skoven.

Nyt natursyn skal forstås gennem egne oplevelser i naturen

Som brugere af såvel Ulkerup som Annebjerg skov deler vi Naturstyrelsens ønske om ”at etablere mere urørt skov for at gøre plads til flere arter – herunder mennesket”.

Men vi vil argumentere for

at respekten og forståelsen for andre arter end mennesket bedst udvikles, hvis man får (positive) kropslige oplevelser, når man opholder sig i naturen. Man skal ikke have sine første oplevelser med en ko eller hest i en indhegning, hvor man ikke kan komme væk. Under Corona epidemien, hvor Ulkerup og Annebjerg skov blev besøgt med ’nye’ brugere, var det meget tydeligt, hvor lidt mange kendte til andre arters reaktioner. Disse nye brugere af naturen har ikke forudsætninger for at læse dyrene, hvis de bliver bange eller vrede. Derfor er det utrygt for dem at gå i indhegnede områder med køer og heste.

Vi henstiller derfor til at Naturstyrelsen lever op til sit slogan om at passe på alle arter og tager hensyn til menneskeartens utryghed ved heste og køer og derfor indsætter hjorte, en art som ikke skaber utryghed.

Ulkerup skov er et godt udflugtsmål

Ulkerup skov er netop så attraktiv som udflugtsmål både for lokale, skoler, børneinstitutioner og turister, fordi der er så mange kulturhistoriske attraktioner. Ulkerup skov er en af de 5 ”gamle” oprindelige skove i Odsherreds frodige morænelandskab. Skoven kan dateres helt tilbage til 1300-tallet, hvor landsbyen lå inde i skoven og bønderne levede af deres kvæg. Af hensyn til genrejsning af de danske skove blev bønderne tvangsforflyttet til lokalområdet. Ulkerup landsby blev nedlagt i 1782, og det siges at et af husene i Strandhusene er bygget af sten fra landsbyens huse. Ulkerup landsby groede herefter til, men en storm i 1982 fritlagde den gamle landsby. Ulkerup-folkets forsvinden har altid været omgærdet af stor mystik og myten om de hvileløse sjæle har gennem årtier været almindelig kendt blandt Odsherreds indbyggere. Dette inspirerede maleren Per Pandrup og keramikeren Martin Nybo Jensen til at fremstille de 9 keramiske figurer ”Ulkerup Sjælene”, som nu har fået plads hvor landsbyen lå. Samme sted har Naturstyrelsen skabt en informativ lille udstilling, der viser indretning af Niels Jensens gård og gårdens beliggenhed i fht. resten af landsbyen. Den lille udstilling og Ulkerup Sjælene trækker mange gæster til og bidrager til

skovens popularitet.

Som brugere af skoven er det selvfølgelig positivt at Naturstyrelsen påtænker adgang til disse kulturhistoriske seværdigheder, men at reducere adgangen til skoven til kun at kunne gå frem og tilbage ad en enkelt vej, vil ikke blive en naturoplevelse, men blive en gåtur til en seværdighed, med risiko for sammenstød mellem forskellige brugergrupper (gående, cyklende, ridende).3

Flere af de oplevelser og seværdigheder, som Naturstyrelsen beskriver i pjecen for Ulkerup skov, vil komme til at ligge inde i det indhegnede område, dvs. uden nem offentlig adgang. Det gælder både for Teglværksegen, som med sine over 400 år er skovens ældste træ, og som er ca. 28 m høj og 5 meter i omkreds (ved brysthøjde). Egen har navn efter det teglværk, der blev oprettet til at brænde sten til den nye skovridergård. Og det gælder for Horsebjerg, skovens højeste punkt på 44 m, og for seværdigheder som Leerholm Agre og Fægangen. Leerholm Agre er et system af gamle smalle agre i den gamle egebevoksning, som hørte til den nedlagte landsby, afgrænset af rækker af sten. Egebevoksningen stammer fra 1790 og er administrativt fredet. Fægangen stammer fra den nedlagte landsby, hvor kvæget blev drevet ad fægangen ud til det fælles overdrev til græsning. Den nordlige del af skoven kaldes stadig ”Overdrevet”. I området ses stadig rester af gamle toftegærder. Området er utroligt smukt og bliver flittigt brugt af både lokale og turister.

Vi henstiller til at man sikrer disse natur- og kulturhistoriske seværdigheder/oplevelser og at

man genovervejer mulighed for mindre hegninger, der både vil kunne sikre kulturhistoriske seværdigheder imod at blive trådt ned af heste eller køer, og give publikum en tryg adgang til disse steder.

Utilfredsstillende adgang til Naturstyrelsens ræsonnementer

Naturstyrelsen har en usædvanlig professionel kommunikationsafdeling, som på hjemmesiden formår at føre alle brugere igennem deres overordnede hensigt for ændring af naturen. Vi hører om hvordan man ønsker at gøre skoven vildere og vådere og mennesket beskrives også som en art, der skal passes på. Men når man skal finde de konkrete forslag for de 52 områder, der har med urørt skov at gøre, bliver det meget vanskeligt at finde frem til de ønskede oplysninger; man mister overblikket fordi overskrifterne inde i det tilgængelige kortmateriale er så faginterne, at vi som almindelige brugere ikke har forudsætning for at vide, hvilket af materialet, det er relevant at læse.

Man må derfor hele tiden vende tilbage og mister også typisk overblikket med de mange lag, man kan lægge over områderne. Mest provokerende er det dog, når man endelig har fundet den pågældende forvaltningsplan, at man ikke kan skrive den ud som pdf, men selv må kopiere tekststykket med risiko for fejl. Denne kommunikationsform står som sagt i kontrast til Naturstyrelsens i øvrigt høje formidlingsstandard.

Efter at have læst det tilgængelige materiale står vi imidlertid stadig tilbage med et meget væsentligt spørgsmål:4

Hvad er Naturstyrelsen ræsonnement bag følgende citat, når det åbenlyst er i modstrid naturbeskyttelsesloven (se nedenfor). Naturstyrelsen skriver:

”Der planlægges skovgræsning i hele Ulkerup Skov med undtagelse af enkelte frahegnede arealer af særlig kultur- og friluftmæssige interesse. Skovgræsningen skal understøtte den langsigtede strukturudvikling i skovene, herunder særlig påvirkning af træopvæksten og græsning af de mindre lysåbne og fugtige arealer, som har behov for kontinuerlig påvirkning fra græssende dyr for fortsat at holdes lysåbne og varierede. Græsningen i Ulkerup Skov forenes med den nuværende græsning af de tilstødende lysåbne arealer”

.

I naturbeskyttelsesloven står:

§ 23. Skove er åbne for færdsel til fods og på cykel samt for ophold, hvis der er lovlig adgang dertil. Det gælder dog ikke for skovarealer, der er afmærket som militære anlæg. Adgang sker på eget ansvar. Hunde skal føres i snor.

Stk. 2. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres. Der må ikke opsættes usædvanlige hegn omkring skove.

Vi mener at brugernes adgang til Ulkerup skov bliver unødigt forhindret og vanskeliggjort ved planlægning af skovgræsning i hele Ulkerup skov. Vi foreslår derfor mindre hegninger, man kan gå rundt om. Desuden finder vi at adgangen til de indhegnede områder vil blive yderligere vanskeliggjort, hvis der indsættes køer og heste, hvorimod fx hjorte vil være en mere velegnet art.

Vi ser frem til en fortsat dialog om adgang til skovene i Ulkerup og Annebjerg.

Venlig hilsen

Brugere omkring Annebjerg og Ulkerup skov