#Menneskerettigheder - Et værdigt liv. Sig ja til fuld #inkorporering af #FN's #Handicapkonvention og nej til #diskrimination pga. #handicap, sygdom og #funktionsnedsættelser!

Kontakt forfatteren af dette andragende

Nødvendigt krav om rimelig tilpasning + udlægning på fransk + ekstra links

2017-08-22 11:07:11

NB!  Kravet om rimelig tilpasning er et helt afgørende krav i FN's Handicapkonvention. Det indgår efter sigende ikke i den lov om generelt forbud mod diskrimination af handicappede, der p.t. er på tegnebrættet. Diskriminationsforbuddet kan ikke stå alene!

For at sikre målgruppens rettigheder er det tvingende nødvendigt, at FN's Handicapkonvention bliver inkorporeret i dansk lovgivning.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Udlægning på fransk af FN's Handicapkonvention - med ekstra links:

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Convention relative aux droits des personnes handicapées

La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées compte 50 articles et définit plusieurs principes directeurs. En particulier, la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées inclut le refus d’aménagement raisonnable dans sa définition de la discrimination.

Définition du handicap :

Un apport très important de la Convention est de définir la notion de handicap (Article 1er). 

La Convention s’exprime en ces termes :

« Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. »

Article 5, paragraphe 2 : « Les Etats parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement. »

La discrimination comprend les discriminations multiples et toutes les formes de discrimination, y compris le refus d'aménagement raisonnable.

On peut distinguer deux types fondamentaux de discrimination :

La discrimination directe : c'est le fait de traiter moins favorablement une personne qu'une autre dans une situation comparable (ex : refus d’embauche pour cause de handicap)

La discrimination indirecte : c'est le fait qu'un critère « neutre » entraîne un désavantage particulier pour des personnes en situation de handicap. Le fait de refuser un aménagement raisonnable est une forme de discrimination indirecte.

Le harcèlement est une troisième forme de discrimination. Le comportement non désiré peut prendre différentes formes allant de réflexions orales ou écrites à des gestes ou à un comportement et créant un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

L’article 4 reprend les obligations générales des Etats qui ratifient la Convention :

Les « Etats parties » sont obligés de prendre des mesures pour promouvoir les droits des personnes handicapées et lutter contre les discriminations. Concrètement, cela signifie qu’ils introduisent de nouvelles lois dans ce sens, mais aussi qu’ils modifient des lois existantes. Les Etats doivent aussi prendre en compte les intérêts des personnes handicapées dans tous les programmes et projets politiques. Enfin, ils doivent veiller à ce que leurs pouvoirs publics et leurs institutions soient aussi conformes aux idées de la Convention.

Le saviez-vous ?

La plupart des Etats membres de l'Union européenne ont déjà mis en place des stratégies destinées à lutter contre les discriminations à l'égard des personnes handicapées en dehors du contexte de l’emploi.

Mais pour le Danemark, le contrôle légal de la non-discrimination des personnes handicapées en dehors du contexte de l’emploi est assez faible. En effet, au Danemark, le handicap est l’un des motifs de discrimination les moins protégés.

 

Liens consultés et à consulter sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées :

Texte intégral de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

Site du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies

Site des Nations unies sur la collection des traités

Le Comité des droits des personnes handicapées a clos les travaux de sa douzième session

Observations finales concernant le rapport initial du Danemark (document en anglais)

Rapport final du Comité spécial chargé d’élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes handicapées

Dates des signatures et des ratifications de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

Site internet du réseau européen des experts juridiques en matière de non-discrimination

 

Liste de points concernant le rapport initial du Danemark

The Danish Institute for Human Rights. Parallel Report to the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities

Le Comité des droits des personnes handicapées examine le rapport initial du Danemark


Lisbeth Søndergaard Raun

Efter fremdriftsreformen: Studerende med handicap dropper ud

2017-08-17 11:57:19

Efter fremdriftsreformen: Studerende med handicap dropper ud

 

https://uniavisen.dk/efter-fremdriftsreformen-studerende-med-handicap-dropper-ud/

 


Lisbeth Søndergaard Raun

Efter fremdriftsreformen: Studerende med handicap dropper ud

2017-08-17 11:57:19

Efter fremdriftsreformen: Studerende med handicap dropper ud

 

https://uniavisen.dk/efter-fremdriftsreformen-studerende-med-handicap-dropper-ud/

 


Lisbeth Søndergaard Raun

Studerende med handicap presses ud af studiet

2017-08-04 11:07:57

Lisbeth Søndergaard Raun

Studerende med funktionsnedsættelser og handicap ekskluderes fra deres uddannelse

2017-07-06 14:09:32

Lisbeth Søndergaard Raun

Ny titel på underskriftsindsamlingen og flere links

2017-06-18 16:57:39

Jeg har valgt at ændre titlen på min underskriftsindsamling til

"Menneskerettigheder. Støt inkorporeringen af FN's Handicapkonvention i dansk ret!  - Handicappede diskrimineres i det danske samfund."

Se også

https://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/om_os/om_menneskerettigheder_diverse/fns_9_konventioner/crpd.pdf

 


Lisbeth Søndergaard Raun

ALLE opfordres til at støtte dette initiativ!

2017-06-13 19:18:12

Se også mine indlæg til flere af Folketingets udvalg (www.ft.dk) - indlæg, der indtil videre ikke har båret frugt.

Vi skal være langt flere til at protestere mod den diskrimination, som mange danske medborgere med funktionsnedsættelser udsættes for, og vi skal lægge massivt pres på politikerne for at få dem til at inkorporere konventionen I dansk lovgivning - helst med tilbagevirkende kraft, dvs. til august 2009, hvor Danmark ratificerede FN's Handicapkonvention.

 

 

NB! ALLE - ikke blot personer med funktionsnedsættelser og handicap (der er et begreb under udvikling og favner bredt) opfordres til at underskrive og støtte dette initiativ - gerne ved at dele linket  til underskriftsindsamlingen.


Lisbeth Søndergaard Raun

Ny titel: Støt inkorporeringen af FN's Handicapkonvention i dansk ret! - Handicappede diskrimineres i det danske samfund

2017-06-13 09:32:38

Jeg har ændret titlen på underskriftsindsamlingen til 

"Støt inkorporeringen af FN's Handicapkonvention i dansk ret! - Handicappede diskrimineres i det danske samfund"

Dette har jeg gjort for at understrege, at alle - ikke kun mennesker med funktionsnedsættelser og handicap - opfordres til at underskrive.

Jeg har i øvrigt lavet lidt om på selve teksten, og alle er meget velkomne til at læse hele teksten og skrive under.

 

 


Lisbeth Søndergaard Raun

Flere af DK's love skal ændres ved inkorporering af FN's Handicapkonvention

2017-06-12 02:05:32

En væsentlig årsag til, at mange danske politikere er tilbageholdende med at inkorporere konventionen i dansk ret, er, at meget af den nuværende danske lovgivning er i strid med konventionen.

Eksempler:

 • universitetslovgivningen (hvor rettigheder for gruppen af studerende med svære funktionsnedsættelser er blevet usynliggjort, hvilket medfører væsentlige rettighedstab for de berørte studerende). Fremdriftsreformen og reglerne om dimensionering og standardspecialekontrakter er også i strid med konventionen . Der er brug for mere rummelige universitetsuddannelser.
 • sociallovgivningen, hvor ikke mindst de nye regler for tilkendelse af førtidspension medfører, at mange svært syge borgere tvinges ud i ressourceforløb og sengepraktik og nærmest skal være døden nær, førend der tilkendes førtidspension. Der har endda været flere eksempler på, at meget syge borgere undervejs i et ressourceforløb er afgået ved døden før pensionstilkendelse - enten fordi deres helbred er blevet forværret pga. dette aktiveringscirkus - eller for egen hånd, fordi livet blev for smertefuldt som følge af den nuværende sociallovgivning
 • arbejdsmarkedslovgivning - det eneste område, hvor funktionsnedsatte danske borgere burde være sikret imod diskrimination pga. handicap. Men faktisk er vores arbejdsmarked slet ikke rummeligt nok, og denne praksis er indirekte diskrimination over for mennesker med funktionsnedsættelser, der til trods for deres handicap gerne vil prøve kræfter med arbejdsmarkedet (fx i form af skånejob).
 • lovgivning for bolig og byggeri, hvor regeringen p.t. overvejer at ændre i lovgivningen, så især fysisk og sensorielt handicappede reelt bliver udelukket fra at få adgang til eget hjem eller andre bygninger.

Der kan utvivlsomt findes mange flere eksempler på dansk lovgivning, der skal ændres radikalt for at overholde FN's Handicapkonvention.

Derfor er det så vigtigt at få inkorporeret konventionen i dansk lovgivning.

Med inkorporering af konventionen  i dansk lovgivning skal alle love, regler, sædvaner og praksis, der er i strid med konventionen, ændres eller helt afskaffes.

Med konventionen inkorporeret i dansk ret får bl.a. følgende borgergrupper bedre retsbeskyttelse, når de bliver udsat for diskrimination pga. handicap:

- borgere med fysiske funktionsnedsættelser (fx spastisk lammelse eller lammelse pga. ulykke, gangbesvær, diabetes, forskellige kræftlidelser, hypofyseinsufficiens, hjertelidelser, udtalte smerter i bevægeapparatet, m.fl.) 

- borgere med psykiske funktionsnedsættelser (fx voldsom angst og depression. skizofreni, psykoser, neuroser, anorexia nervosa, m.fl.). Dette er en særligt sårbar gruppe, for borgere med psykiske funktionsnedsættelser får sjældent anerkendelse og forståelse for deres lidelse og udsættes ikke blot for direkte og indirekte diskrimination, men også for fordomme, stigmatisering og eksklusion. Måske er det derfor, at der er blevet sparet så meget på psykiatrien og psykiatriske sengepladser? Måske er det derfor, at vi har fået flere danske hjemløse med svære stofproblemer inden for ganske få år? Måske er det derfor, at universiteterne navnlig ikke tager hensyn til studerende med svære psykiske funktionsnedsættelser?

- borgere med hjernesygdomme, der kan påvirke de kognitive og intellektuelle evner (f.eks. borgere, der er født med eller senere har erhvervet sig en hjerneskade. Det kan fx være borgere født med Downs syndrom, børn og voksne med epilepsi (epilepsi kan opstå i alle aldre), voksne med demens og senildemens, m.fl.).

- borgere med sensoriske funktionsnedsættelser, dvs. typisk borgere med stærkt nedsat syn eller blindhed og borgere med stærkt nedsat hørelse eller døvhed.

 

Mange borgere kan have flere funktionsnedsættelser samtidig.

Jeg prøver at finde andre eksempler på overtrædelser af konventionen i.danske love, betænkninger, bekendtgørelser, m.m.

Jeg er sikker på, at der fx udøves meget mere indirekte diskrimination, end offentligheden er klar over.

Hvis du selv finder eksempler på overtrædelse af konventionen, må du gerne kontakte mig.

 

 


Lisbeth Søndergaard Raun

Hvad er handicap?

2017-06-11 13:08:47

 

FN's Handicapkonvention bygger på det såkaldte samfundsrelaterede handicapbegreb, hvor fokus flyttes fra individet til samfundets indretning. Handicap opstår i mødet mellem en funktionsnedsættelse og forskellige barrierer.

Funktionsnedsættelsen er det objektivt konstaterbare hos personen, f.eks. et nedsat syn eller en psykisk lidelse. Funktionsnedsættelsen kan være fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk. Alle former for funktionsnedsættelser er således omfattet af konventionen.


Lisbeth Søndergaard RaunDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

 • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
 • Kontakt dine venner
  1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
  2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
  3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.