Ophæve vederlag og ministerpension og Deres pensionsalder.

Denne underskriftindsamling skal være grundlag for at den med min. 50.000 underskrifter, vil jeg forsøge at få den sat op til en folkeafstemning, så vores politikker ikke kan gøre som det passer dem, men er nød til at lytte til folket og følge de samme gældende regler som den Danske befolkning..

Alt dette her blev behandlet i folketinget og sat op som et lovforslag, men det blev meget hurtigt forkastet.

Hvad mener du ? er det rimeligt at vores politikker skal have alt dette i pension / løn osv ?

1. at der indføres et nyt loft for politikerpensioner, så ingen politiker kan modtage mere end samlet           500.000 kr. i pension fra politiske hverv og poster, som denne har opnået som folkevalgt.

2. at politikere, som kan modtage pension fra bl.a. Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og andre internationale organisationer, fra Folketinget, ministerposter, regionsråd eller kommuner eller tjenestemandsansættelser i staten, maksimalt kan modtage 500.000 kr. i politikerpension samlet årligt.

Der findes i dag ingen rimelig modregning i forbindelse med folketings- eller ministerpension eller et loft for, hvor meget politikere kan modtage i pension. Reglerne er i dag sådan skruet sammen, at politikere, som har haft mange politiske hverv, kan modtage meget store summer i politikerpension. Politikere, som både har været ministre og folketingspolitikere og besiddet internationale politiske poster, kan modtage skatteyderbetalte pensioner på, hvad der svarer til ministervederlag på over 1 mio. kr. årligt. Ministre og folketingspolitikere, som har optjent ret til politikerpension i denne valgperiode, omfattes af disse ændringer.

Med de nuværende regler for folketings- og ministerpension findes der to pensionslofter. Et loft for hvor meget af folketingspensionen man kan få udbetalt, og et loft for, hvornår man bliver modregnet i sin ministerpension. Loft for folketingspension betyder, at politikere ikke får en højere samlet politikerpension (bestående af pension fra henholdsvis byråd, regioner, Folketinget og Europa-Parlamentet og tid som ministre eller via tjenestemandsansættelse i staten) end 619.822,54 kr. fra efterlønsalderen og 577.465,33 kr. fra folkepensionsalderen (svarende til den maksimale pension for en tjenestemand på øverste skalatrin 55+). Hvis den samlede politikerpension overstiger loftet, modregnes der i folketingspensionen. Private pensioner og pension fra internationale organisationer såsom Europa-Kommissionen, NATO og FN indgår ikke i dette loft.

Loft for ministerpension betyder, at man som minister bliver modregnet i sin ministerpension, hvis man modtager løn eller pension som tjenestemand eller løn, vederlag eller pension fra region eller byråd, Europa-Parlamentet eller Europa-Kommissionen. Modregningen sker, hvis den samlede indtægt overstiger grundvederlaget som minister, svarende til 925.850 kr. om året (stats-, finans- og udenrigsministre

og nr. to i statsrådsrækkefølgen modtager dog højere vederlag på henholdsvis 125 pct. og 110 pct. og har derfor højere pensionsloft). Grundvederlaget for ministre er i dag 1.171.317,96 kr. og reguleres på samme måde som tjenestemandslønninger. I dag er grundvederlaget for regeringens ministre: Statsministeren 1.464.147,96 kr. Økonomi- og indenrigsministeren, udenrigsminister og finansministeren 1.288.449,96 kr. Øvrige ministre 1.171.317,96 kr.

Hvis man som tidligere minister stadig er aktivt folketingsmedlem, når man når efterlønsalderen, vil man altså stadig få udbetalt sin ministerpension. Som udgangspunkt hele beløbet – medmindre både ministerpension og folketingsløn overstiger grundvederlaget for ministre. Private pensioner modregnes ikke.

De politikere, som har haft en lang politisk karriere som både folketingsmedlem, minister og f.eks. borgmester, kan tjene op til 619.822,54 kr. (fra efterlønsalderen og frem til folkepensionsalderen) i årlig politikerpension, før der modregnes. Og politikerne får derudover udbetalt folkepension og private pensioner. Forslagsstillerne mener, at de nuværende regler er alt for lukrative. Det kan ikke være rimeligt, at politikere kan modtage mere end det dobbelte i skatteyderbetalt politikerpension end, hvad mange almindelige lønmodtagere modtager i løn ved et fuldtidsarbejde. Derfor foreslår vi et loft, som sikrer, at ingen politikere modtager mere end samlet 500.000 kr. i pension fra politiske hverv.

Et flertal i Folketinget valgte i 2011 at hæve folkepensionsalderen for almindelige lønmodtagere, men fastholdt, at ministre og folketingspolitikere stadig kan gå på pension, når de når efterlønsalderen.

Resten af befolkningen må vente med deres pension, til de når folkepensionsalderen. Det mener den Danske befolkning er urimeligt, og dette beslutningsforslag har til formål at ligestille ministre, folketingsmedlemmer, borgmestre etc. med den øvrige befolkning. Politikere kan ligesom alle andre vælge at spare op til efterlønnen. Derfor bør politikernes pensioner fremover følge folkepensionsalderen. Hvis politikere ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet tidligere, er der god plads inden for deres lønrammer til at lave en privat pensionsopsparing, der muliggør dette, ligesom politikere i øvrigt har samme muligheder for opsparing som den øvrige befolkning.

Det skal ikke være et skatteyderbetalt særprivilegium.

Regelændringen bør omfatte alle nuværende medlemmer af Folketinget og alle nuværende ministre og ministre, som har optjent ret til ministerpension i denne valgperiode.