Verdens kvinder for fred forenede imod NATO

 

 Globale Kvinder for Fred forenede imod NATO  

Fredserklæring  

Vi er kvinder fra hele verden, som elsker vores planet dybt.

Vi værner om det universelle principper om lighed, retfærdighed og fred bekræftet af De Forenede Nationers pagt og det universelle Erklæring om menneskerettigheder; vi kæmper for bekræftelsen af kvinders og folks rettigheder, mod alle former for vold, udnyttelse og diskrimination.

I årtier har vi været forenede i søgen efter global fred, efter en ny verdensorden, der afskaffer krig.

Vi anerkender den rolle kapitalismen spiller med på at skabe militarisme og krig, og vi ønsker en ny, ikke-militariseret sikkerhed, for at sikre liv og sundhed for nuværende og fremtidige generationer af alle på denne planet – og for planeten sig selv.

Vores ønske om fred er i dag truet af det eskalerende våbenkapløb og risikoen for atomkrig, styrkelsen af militære alliancer og militariseringen af internationale forbindelser. Alt dette risikerer fører menneskeheden til katastrofe. NATO's beslutninger siden 1991 har i høj grad været ansvarlige for denne udviklende globale konfrontation.

Den seneste fase i denne politiske proces er den såkaldte New Strategisk koncept, vedtaget på NATO-topmødet for statsoverhoveder i Madrid i 2022. Det nye strategiske koncept fortsætter med at etablere roller og opgaver, der rækker langt ud over NATO's oprindelige 'defensive' formål, der erstatter funktioner og opgaver, som udelukkende er ansvarlig for Forenede Nationer. Det stadig mere globale NATO, der handler i de rige nationers interesser og Vesten har udvidet sine aktiviteter til Stillehavet.

Den søger at påtvinge en "civilisationsmodel" godt uden for det euro-atlantiske område i den oprindelige traktat. Det Nye Strategiske Koncept er helt i modsætning til 'Helsinki-ånden', der søger fredeligt samarbejde mellem stater og afvisning af trussel eller magtanvendelse.

Denne offensive rekonfiguration af NATO står i skarp kontrast til de forfatningsmæssige principper i mange af medlemslandene. Ofte godkendt uden de nationale parlamenters samtykke, er det også i modstrid med så mange af NATO-staternes åbenlyse ønske om fred. Mens mange står over for en alvorlig leveomkostningskrise, er regeringerne forpligtet af NATO til at hæve militærudgifterne selv over 2 % af BNP, for at imødekomme den igangværende vanvittige oprustning.

Dette er ofte ledsaget af stigende autoritarisme og genopkomsten af nyfascister, nationalistiske, fremmedhadske og sexistiske ideologier, opmuntret af en stadig mere militariseret kultur.

Det seneste NATO-topmøde for statsoverhoveder fandt sted i Vilnius, Litauen, i juli 2023.

Det nye strategiske koncept blev yderligere uddybet, hvilket øgede den globale fare, og der var krav om yderligere stigninger i militærudgifterne.

En særlig investeringsfond på 1 milliard euro vil oprettes, betalt af offentlige midler til nystartede virksomheder og teknologisk fornyelse; dette vil åbenlyst tilskynde til blanding af videnskabelig uddannelse og træning for unge med militær forskning.

Vilnius-topmødet fremmede også en ny "kønstilgang", der tilskyndede til fremme af kvindelige skikkelser til toproller i NATO som fredens kvinder afviser vi NATO og dets verdenssyn. Det fremmer ustabilitet og forværrer international konflikt.

Det er uforeneligt med vores princip om at passe på verden – et princip som vi stræber efter at bekræfte globalt. Kolonialismens og imperialismens tid er forbi. Tiden for Vestens krav på unipolar dominans og 'moralsk overhøjhed' er forbi. I dag byder vi velkommen til en ny multipolær verdensorden baseret om fælles beslutninger, om social og miljømæssig retfærdighed, om deling af ressourcer og teknologier, om overgangen til nul militære arsenaler.

Det sagde vi kvinder til Madrid Fredstopmøde sidste år.

Vi bekræftede dette i anledning af NATO-topmødet i Vilnius 2023.  

Vores budskab, da vi mødtes i Bruxelles, hjemsted for NATO-hovedkvarteret, var:

• NEJ til det globale NATO, Nej til stadig mere militariserede blokke, Nej til krig som en måde at bosætte sig på internationale tvister.

• Nej til militarisering af videnskabelig forskning. Den yngre generation har ret til en sekulær og demokratisk uddannelse, inspireret af værdierne fredelig sameksistens mellem folk og stater.

• Nej til inddragelse af kvinder i patriarkatets krigsplaner. Nej til nogen 'kønstilgang' i NATO. At sætte kvinder i toproller i en krigshærgende militær organisation vil ikke gøre noget at fremme de principper om lighed, retfærdighed og fred, der ligger til grund for kvinders kamp for frihed.

I stedet siger vi Ja til at respektere de autentiske intentioner i FN-resolution 1325 om kvinders deltagelse i fredsforhandlinger og -processer.

Frem mod det næste NATO-topmøde – i juli 2024 i Washington, DC – ønsker vi at arbejde sammen med alle dem, der deler disse mål med os – for at tale for fred, liv og kvinders frigørelse.

Støt venligst vores erklæring og bliv involveret i vores netværk.  

juli 2023

 

Global Women for Peace united against NATO

Declaration of Peace

We are women from all over the world who love our planet deeply. We uphold the universal principles of equality, justice and peace affirmed by the United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights; we fight for the confirmation of women's and people's rights, against all forms of violence, exploitation and discrimination.

For decades we have been united in the search for global peace, for a new world order that abolishes war.

We recognize the role capitalism plays in creating militarism and war, and we want a new, non-militarized security to ensure the lives and health of current and future generations of everyone on this planet – and for the planet itself. Our desire for peace is threatened today by the escalating arms race and the risk of nuclear war, the strengthening of military alliances and the militarization of international relations. All this risks leading humanity to disaster. NATO's decisions since 1991 have been largely responsible for this evolving global confrontation.

The latest phase in this political process is the so-called New Strategic Concept, adopted at the NATO Summit of Heads of State in Madrid in 2022.

The New Strategic Concept continues to establish roles and tasks that go far beyond NATO's original 'defensive' purpose, that supersedes functions and tasks solely the responsibility of the United Nations. The increasingly global NATO, acting in the interests of the rich nations and the West, has expanded its activities to the Pacific. It seeks to impose a "model of civilization" well outside the Euro-Atlantic area of the original treaty.

The New Strategic Concept is in stark contrast to the 'Spirit of Helsinki', which seeks peaceful cooperation between states and rejection of the threat or use of force. This offensive reconfiguration of NATO stands in stark contrast to the constitutional principles of many of the member states. Often approved without the consent of national parliaments, it is also at odds with the manifest desire of so many of the NATO states for peace.

While many face a severe cost of living crisis, governments are required by NATO to raise military spending even above 2% of GDP, to accommodate the ongoing maddening of armaments. This is often accompanied by rising authoritarianism and the resurgence of neo-fascist, nationalist, xenophobic and sexist ideologies, encouraged by an increasingly militarized culture.

The most recent NATO Summit of Heads of State took place in Vilnius, Lithuania, in July 2023. The new strategic concept was further elaborated, increasing the global danger and calling for further increases in military spending. A special investment fund of 1 billion euros will be created, paid for by public funds for start-ups and technological innovation; this will obviously encourage the mixing of scientific education and training for young people with military research.

The Vilnius summit also promoted a new "gender approach" that encouraged the promotion of female figures to top roles in NATO as women of peace we reject NATO and its worldview. It promotes instability and exacerbates international conflict. It is incompatible with our principle of caring for the world – a principle that we strive to affirm globally. The era of colonialism and imperialism is over.

The time for the West's claim to unipolar dominance and 'moral supremacy' is over.

Today we welcome a new multipolar world order based on joint decisions, on social and environmental justice, on the sharing of resources and technologies, on the transition to zero military arsenals.

That's what we women said at the Madrid Peace Summit last year. We confirmed this on the occasion of the NATO Summit in Vilnius 2023. Our message when we met in Brussels, home of NATO headquarters, was:

• NO to global NATO, No to increasingly militarized blocs, No to war as a way to settle international disputes.

• No to the militarization of scientific research. The younger generation has the right to a secular and democratic education, inspired by the values of peaceful coexistence between peoples and states.

• No to the inclusion of women in the patriarchy's war plans. No to any 'gender approach' in NATO. Putting women in top roles in a war-mongering military organization will do nothing to advance the principles of equality, justice and peace that underlie women's struggle for freedom.

Instead, we say Yes to respecting the authentic intentions of UN Resolution 1325 on the participation of women in peace negotiations and processes.

Towards the next NATO summit – in July 2024 in Washington, DC – we want to work together with all those who share these goals with us – to speak for peace, life and the liberation of women.

Please support our statement and get involved in our network.

July 2023

Global Women for Peace United against NATO  


Boligaktionen/GO globaloffice    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Boligaktionen/GO globaloffice tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...