Stop Upcyclingcenter Nordsjælland

Nej til Upcyclingcenter Nordsjælland i Uvelse og Nørre Herlev  1ba1.jpg

 

Stop Upcyclingcenter Nordsjælland

Hvor smart er det at placere et støjende betonknuseri for forurenede byggematerialer midt i et bevaringsværdigt kulturlandskab – med vandindvinding og dårlig trafikal infrastruktur? Og naboer tæt på …  

Hillerød Kommune er med en ny lokalplan ved at bane vej for, at entreprenørvirksomheden J. Jensen kan etablere et upcycling-center i Uvelse mellem Hillerød og Allerød.  

Genbrug af byggematerialer, upcycling, er sund og grøn fornuft. Men processen indebærer afrensning af bygningsaffald, forurenet med giftstoffer som PCB, bly, kviksølv, asbest og andre kræftfremkaldende og miljøfarlige stoffer. Derfor er placeringen vigtig. Og derfor opfordrer vi til, at du deler vores protest mod:          

Stærkt forøget lastbiltrafik med risiko for uheld. Planen er 150 ekstra lastbiler om dagen, hvilket svarer til en lastbil med miljøfarligt byggeaffald hver 5-10 minut. 6 dage om ugen. På en utilstrækkelig infrastruktur ad mindre landeveje langt fra det overordnede vejnet. Borgere i Uvelse, Nørre Herlev, Lynge og Allerød vil opleve en stigning i den tunge trafik.         

Ødelæggelse af de landskabelige værdier med et stort iøjnefaldende fabriksanlæg. Planen siger støjvolde på 8-10 m og 12 m høje lagerbygninger.         

Risiko for forurening af omkringliggende marker og planteavl med støv og udslip fra nedknusningen.       

Risiko for forurening af drikkevandsressourcer. Uvelse vandværk indvinder vand tæt på området.          

Markant fald i huspriser i nærområdet  

Forkert plangrundlag Upcyclingcenteret tænkes opført på adressen Højlundevej 10-12, 3540 Lynge. På Højlundevej 8 har virksomheden J. Jensen i dag tilladelse til vognmandskørsel og lagring af byggematerialer (miljøklasse 1-3). Der er derfor ikke tale om en udvidelse af en eksisterende virksomhed, som Hillerød Kommune hævder. Men etablering af en helt ny i miljøklasse 7, som omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed. Projektet er derfor baseret på et forkert juridisk grundlag.

Hertil kommer at Skov- og Naturstyrelsen anbefaler en afstandszone på 500 meter til nærmeste bolig. Fakta er, at der ligger 10 ejendomme inden for zonen. Den nærmeste nabo komme til at bo i en afstand af 10 meter fra centeret… 

Intet taler for den foreslåede placering ved Højlundevej. Kun en kraftig protest fra alle borgerne i området kan få politikerne til at tænke sig om.

Etableringen af centeret er IKKE et kommunalt eller statsligt projekt til gavn for borger og samfundsøkonomi, men alene et kommercielt projekt med det ene formål at øge indtjeningen i entreprenør J. Jensens koncern.

Derfor er det vigtigt at du støtter vores underskriftindsamling.

Følg arbejdet i Foreningen J. Jensens naboer på Facebook https://www.facebook.com/Foreningen-J-Jensens-Naboer-594073780753144

 

Hillerød Kommunes forslag til lokalplan
https://www.hillerod.dk/kommunen/nyheder-fra-hilleroed-kommune/hoeringer-2020/lokalplan-449_hoering/

Alle borgere i Danmark har mulighed for at kommentere lokalplanen. Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til planforslagene, miljøkonsekvensrapporten, udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven, miljøgodkendelse eller indvindingstilladelsen, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen.

Hillerød Kommunes anbefalinger til området i 2012, hvor kommunen anbefaler at bevare det som landbrugsområde
https://www.hillerod.dk/media/258962/omraade_8.pdf

Hillerød Kommunes anbefalinger til området i 2020, hvor de anbefaler etablering af Upcyclingcenter Nordsjælland ved Uvelse
https://www.hillerod.dk/media/267238/miljoerapport-miljoevurdering-af-lokalplan-449-og-kommuneplantillaeg-16.pdf

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Carsten Olver tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...