Chikaner - nej tak

Chikaner – nej tak

Syddjurs Kommune er lige nu i gang med at planlægge, hvilke trafiksikkerhedsforanstaltninger der skal etableres på vejene Særbækvej og Dragsmurvej i sommerhusområdet ved Dragsmur, for at højne trafiksikkerheden i området.

Baggrunden for den nuværende situation er en skrivelse fra maj 2019 til Syddjurs Kommune fra en grundejer i sommerhusområdet. Vedkommende mener at der er uforsvarligt at der må køres 80 km/t. på Særbækvej. Kommunen går ind i sagen og stiler efter at etablere en 2 minus 1 vej med en max. hastighed på 60 km/t. Politiet, som skal godkende foranstaltningen, afviser denne idet en, i denne forbindelse, påkrævet trafikmåling på Særbækvej i maj 2020 viser, at gennemsnitshastigheden ligger på 59 km/t. Den ønskede løsning kan derfor ikke gennemføres.

I november 2020 planlægger Syddjurs Kommune så at etablere byskilte for tættere bebygget område i sommerhusområdet ved Dragsmur og en deraf følgende hastighed på 50 km/t. Derudover skal der etableres byporte som en hastighedsdæmpende foranstaltning ved de 3 indfaldsveje til området. Endelig skal der etableres 2 minus 1 veje på både Særbækvej og på Dragsmurvej inde i området. Projektet startes op og der opstilles byskilte og etableres byporte. Inden byportene er fuldt etableret kommer der indsigelser mod projektet først og fremmest pga. manglende borgerinddragelse fra kommunens side. Konsekvensen af indsigelserne bliver, at udvalget for Natur, Teknik og Miljø i Syddjurs Kommune på et møde d. 1. dec. 2020 tager følgende beslutning: ”Udvalget for natur, teknik og miljø ønsker en fornyet proces om den endelige udformning af de trafikdæmpende foranstaltninger ved Dragsmur. I den forbindelse fjernes de allerede opsatte tiltag, og der ønskes øget dialog med lokalområdet om udformningen.”

Den 9. marts 2021 afholder kommunen et online borgermøde for de involverede parter i sagen, som er repræsentanter fra sommerhusområdet ved Dragsmur, fra Helgenæs og fra Borgerforeningen Mols/Distriktsrådet for Mols og Helgenæs. På mødet fremlægges 3 mulige forslag til løsning af trafiksikkerheden på Dragsmurvej og Særbækvej. Løsningsforslagene kan ses som Bilag 1 til denne skrivelse. Efter mødet har det været muligt at indsende kommentarer til løsningsforslagene.

Denne skrivelses forfattere er en gruppe på 8 mennesker fra Helgenæs, som har dannet Trafikgruppen Helgenæs. Med denne underskriftsindsamling ønsker vi at få opbakning til vores synspunkter angående trafiksikkerhedsforanstaltningerne ved sommerhusområdet ved Dragsmur. Vores synspunkter i sagen, som er redegjort for nedenfor, er tilsendt kommunen. På et møde i udvalget for Natur, Teknik og Miljø d. 11. maj 2021 forventes hele sagen at blive behandlet.

Trafikgruppens synspunkter:

Der skal ikke herske tvivl om, at vi er meget uenige i løsningsforslag 1 og 2, som blev fremlagt på online mødet. Det gælder E55 skiltene (tættere bebygget område) på Særbækvej og især etableringen af byporte både i løsningsforslag 1 og 2 og de evt. dobbelte pudebump i løsningsforslag 1. Vi vil derfor komme med vores ønsker og forslag til trafiksikkerheden på Særbækvej og Dragsmurvej inden for sommerhusområdet, som vi mener er relevante og rimelige i forhold til vejenes anvendelse.

Særbækvej: Her ønskes etableret en 60/80 km/t. løsning, dvs. 80 km/t. i vinterhalvåret og 60 km/t. i sommerhalvåret. (En tilsvarende løsning er lavet på Kystvejen mellem Femmøller Strand og Egsmark Strand.)

Løsningen udspringer af, at Særbækvej er den mest benyttede hovedfærdselsåre til og fra Helgenæs. Derfor mener vi også, at Særbækvej skal være tilpas fremkommelig for den kørende trafik hele året rundt. 60 km/t. løsningen i sommerhalvåret falder godt i tråd med den øgede trafikstrøm der er i perioden, samtidig med den øgede tilstrømning af folk i sommerhusområdet ved Dragsmur. Omvendt passer 80 km/t. løsningen godt til den stille periode i området i vinterhalvåret.

Den seneste trafikmåling på Særbækvej, som blev foretaget i Maj 2020, viser jo også med al tydelighed at langt de fleste bilister overholder den på dette tidspunkt fastsatte hastighed på 80 km/t. Der blev målt en gennemsnitshastighed på ca. 59 km/t. og ca. 3 % af køretøjerne kørte med en hastighed på over 80 km/t. Med denne trafikmåling har vi stadig en tro på, at langt størstedelen af den kørende trafik agerer hensynsfuldt gennem området på Særbækvej og vi finder det meningsløst, hvis de få procent som kører for stærkt skal bestemme dagsordenen.

Samtidig mener vi også at en 60/80 km/t. løsning på Særbækvej er yderst rimelig idet vejen løber i udkanten af sommerhusområdet.

For at tilgodese fodgængernes færdsel over Særbækvej foreslår vi at der sættes A99 skilte (anden fare/advarselstrekant) op med tilhørende undertavler med teksten ”Krydsende fodgængere”. Skiltene sættes op på passende steder på strækningen og opsætningen kan f.eks. følge opsætningen af 60 km/t. skiltene i sommerhalvåret. Skiltene vil skærpe den kørende trafiks opmærksomhed. Samtidig skal påpeges, at der er gode oversigtsforhold for fodgængere, som ønsker at krydse Særbækvej.

Med hensyn til fodgængers færdsel på langs af vejene er der et sæt spilleregler, som skal overholdes og på samme måde er der spilleregler for cyklister og den kørende trafik!

Dragsmurvej: På Dragsmurvej, som er den næstmest benyttede hovedfærdselsåre til og fra Helgenæs, foreslår vi opsætning af E55 skilte (tættere bebygget område) med deraf følgende hastighed på 50 km/t. Vi anser hastigheden på 50 km/t. rimelig i forhold til, at der er sommerhusbebyggelse på begge sider af Dragsmurvej.

Herudover foreslår vi at der opsættes A99 skilte (anden fare/advarselstrekant) op med tilhørende undertavler med teksten ”Krydsende fodgængere”. Her skal også påpeges, at der er gode oversigtsforhold for fodgængere, som ønsker at krydse Dragsmurvej.

Øvrige forslag og kommentarer: Vi har forslået, at forholdene forbedres i krydset, hvor Dragsmurvej munder ud i Særbækvej. Det er bl.a. svært for de lange køretøjer at agere i krydset uden at skulle benytte begge vejbaner og dermed stoppe al anden trafik i det tidsrum det tager at komme igennem krydset.

Vi har kommenteret på mængden af diverse skilte i området i forhold til æstetikken i det naturskønne kystområde og endelig har vi kommenteret på brugen af navnet Dragsmur ved opsætning af byskilte i området.

Sidst, men ikke mindst har vi anmodet om foretræde for udvalget for Natur, Teknik og Miljø for drøftelse af de faglige løsninger i sagen og inden den endelige beslutning om udformningen af trafiksikkerheden i området ved Dragsmur vedtages.

 

Med ovenstående ønsker og forslag til afviklingen af trafikken på Særbækvej og Dragsmurvej i sommerhusområdet ved Dragsmur har vi, efter vores holdning, tilgodeset trafiksikkerheden på en konstruktiv og rimelig måde i forhold til vejenes funktion, som hovedfærdselsåre til og fra Helgenæs og samtidig tilgodeset sommerhusbeboernes behov for en bedre trafiksikkerhed end den nuværende. Yderligere restriktioner i området, såsom diverse chikaner med byporte og vejbump, ønsker vi absolut ikke, da det bl.a. giver en mindre glidende afvikling af trafikken. Ydermere er der heller ingen ulykkesstatikker eller trafikmålinger som indikerer, at der er behov for drastiske foranstaltninger til at få nedsat hastigheden i området markant.

Sagsakterne kan tilgås via ”Åben indsigt” på Syddjurs Kommunes hjemmeside. Søg på sagerne 19/18944 og 20/100390.

Er du enig i de synspunkter som Trafikgruppen Helgenæs giver udtryk for må du meget gerne skrive under. Din underskrift er vigtig. Jo flere underskrifter, des større pres på beslutningstagerne.

Med venlig hilsen Trafikgruppen Helgenæs

Arne Laursen, Per Holst, Ann Berit Hansen, Ole og Jens Jensen, Henning Nielsen, Tenna Vognsen og Erik Poulsen.

Henvendelse til Trafikgruppen Helgenæstrafikgruppenhelgenaes@gmail.com  

 

Bilag 1

 DSC_1200.JPG

DSC_1198.JPG

DSC_11992.JPG


Henning Nielsen - Trafikgruppen Helgenæs    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Henning Nielsen - Trafikgruppen Helgenæs tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...